ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.340.60 Červen 2015

Dočasné stavební konstrukce – Záchytné sítě –
Část 2: Bezpečnostní požadavky pro osazování
záchytných sítí

ČSN
EN 1263-2

73 8114

 

Temporary works equipment – Safety nets –
Part 2: Safety requirements for the positioning limits

Équipement temporaires de chantiers – Filets de sécurité –
Partie 2: Exigences de sécurité concernant les limites de montage

Temporäre Konstruktionen für Bauwerke – Schutznetze (Sicherheitsnetze) –
Teil 2: Sicherheitstechnische Anforderungen für die Errichtung von Schutznetzen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1263-2:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1263-2:2014. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1263-2 (73 8114) z července 2003.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Hlavní změny proti předchozímu vydání normy jsou tyto:

  1. revize obrázků 1, 2, 4 a 5;

  2. celková redakční úprava.

Informace o citovaných dokumentech

EN 1263-1:2014 zavedena v ČSN EN 1263-1:2015 (73 8114) Dočasné stavební konstrukce – Záchytné sítě –
Část 1: Bezpečnostní požadavky, zkušební metody

Souvisící ČSN

ČSN EN 13374 (73 8125) Systémy dočasné ochrany volného okraje – Specifikace výrobku – Zkušební metody

ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, IČ 00025950, Ing. Karel Škréta

Technická normalizační komise: TNK 92 Lešení

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Ilona Bařinová

EVROPSKÁ NORMA EN 1263-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Prosinec 2014

ICS 13.340.60 Nahrazuje EN 1263-2:2002

Dočasné stavební konstrukce – Záchytné sítě –
Část 2: Bezpečnostní požadavky pro osazování záchytných sítí

Temporary works equipment – Safety nets –
Part 2: Safety requirements for the positioning limits 

Équipement temporaires de chantiers – Filets
de sécurité –
Partie 2: Exigences de sécurité concernant
les limites de montage

Temporäre Konstruktionen für Bauwerke – Schutznetze
(Sicherheitsnetze) –
Teil 2: Sicherheitstechnische Anforderungen
für die Errichtung von Schutznetzen

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2014-11-08.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2014 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 1263-2:2014 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Bezpečnostní požadavky 6

4.1 Návod na používání 6

4.2 Délka pádu 6

4.3 Šířka vyložení 7

5 Osazení záchytné sítě systému S 8

5.1 Rozměry záchytné sítě systému S 8

5.2 Osazení se závěsnými lany 8

5.3 Spojování záchytných sítí 9

5.4 Deformace záchytné sítě 9

6 Osazení záchytné sítě systému T 10

6.1 Osazení 10

6.2 Spojování záchytných sítí 10

6.3 Osazení rámů 10

7 Osazení záchytné sítě systému U 10

8 Osazení záchytné sítě systému V 11

8.1 Poloha horního okraje záchytné sítě 11

8.2 Spojování záchytných sítí 11

8.3 Osazení 11

Příloha A (informativní) Odchylka typu A 13

Bibliografie 14

Předmluva

Tento dokument (EN 1263-2:2014) vypracovala technická komise CEN/TC 53 Dočasné stavební konstrukce, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2015 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2015.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 1263-2:2002.

Tato evropská norma je jednou ze skupiny níže uvedených norem:

Významné změny zahrnuté v této revizi jsou:

  1. revize obrázků 1, 2, 4 a 5;

  2. celková redakční úprava.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje bezpečnostní požadavky pro osazování záchytných sítí v souladu s návodem na používání od výrobce a s požadavky na výrobek a pro zkoušky systému S, systému T, systému U a systému V podle
EN 1263-1.

Malé záchytné sítě systému S podle EN 1263-1 (menší než 35 m2 a s nejkratší stranou menší než 5,0 m) nejsou předmětem této evropské normy.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz