ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 17.040.01 Červen 2015

Geometrické specifikace produktu (GPS) – Klíny – Část 1: Řady úhlů a sklonů

ČSN
EN ISO 2538-1

01 4133

idt ISO 2538-1:2014

Geometrical product specifications (GPS) – Wedges –
Part 1: Series of angles and slopes

Spécification géométrique des produits (GPS) – Coins –
Partie 1: Séries d'angles et d'inclinaisons

Geometrische Produktspezifikation (GPS) – Keile –
Teil 1: Reihen von Winkeln und Neigungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 2538-1:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 2538-1:2014. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se spolu s ČSN EN ISO 2538-2 (01 4133) z června 2015 nahrazuje ČSN ISO 2538 (01 4133) ze září 2001.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Oproti původnímu vydání byla tato norma technicky revidována.

Informativní údaje z ISO

ISO 2538 sestává z následujících částí se společným názvem Geometrické specifikace produktu (GPS) – Klíny:

Tato část ISO 2538 patří do souboru norem geometrických specifikací produktu (GPS) a je ji možné považovat za všeobecnou normu GPS (viz ISO/TR 14638). Svým obsahem ovlivňuje články 1 a 2 řetězce norem úhlu ve všeobecné matici GPS.

ISO/GPS Masterplan uvedený v ISO/TR 14638 podává přehled systému ISO/GPS jehož částí je tento dokument. Základní pravidla ISO/GPS uvedená v ISO 8015 použitá v tomto dokumentu a výchozí rozhodující pravidla uvedená v ISO 14253-1 použitá ke specifikacím provedeným v souladu s tímto dokumentem, není-li uvedeno jinak.

Pro více podrobnější informace o vztahu této části ISO 2538 k jiným normám a k modelu matice GPS, viz přílohu A.

Vypracování normy

Zpracovatel: ČVUT FSTROJ Praha, IČ 68407700, Ing. Jaroslav Skopal, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 7 Geometrické požadavky na výrobky

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Klíma

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 2538-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Září 2014

ICS 17.040.01 Nahrazuje EN ISO 2538:2003

Geometrické specifikace produktu (GPS) – Klíny –
Část 1: Řady úhlů a sklonů
(ISO 2538-1:2014)

Geometrical product specifications (GPS) – Wedges –
Part 1: Series of angles and slopes
(ISO 2538-1:2014) 

Spécification géométrique des produits (GPS) –
Coins –
Partie 1: Séries d’angles et d'inclinaisons
(ISO 2538-1:2014)

Geometrische Produktspezifikation (GPS) – Keile –
Teil 1: Reihen von Winkeln und Neigungen
(ISO 2538-1:2014)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2014-08-09.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2014 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 2538-1:2014 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 2538-1:2014) vypracovala technická komise ISO/TC 213 Rozměrové a geometrické specifikace produktu a jejich ověřování, ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 290 Rozměrové a geometrické specifikace produktu a jejich ověřování, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2015 udělit status národní normy, a to buď vydáním iden-
tického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2015.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 2538:2003.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 2538-1:2014 byl schválen CEN jako EN ISO 2538-1:2014 bez jakýchkoliv modifikací. 

Obsah

 

Contents

Strana

 

Page

1 Předmět normy 6

2 Termíny a definice 6

3 Hodnoty 9

Příloha A (informativní) Vztah k maticovému modelu
GPS 10

Bibliografie 12

 

 

1 Scope 6

2 Terms and definitions 6

3 Values 9

Annex A (informative) Relation to the GPS matrix
model 10

Biblography 12

 

 

1 Předmět normy

 

1 Scope

Tato mezinárodní norma specifikuje termíny a definice pro klíny, tři řady úhlů klínu od 120° do 0° 30′ a řadu sklonů klínu od 1 : 10 do 1 : 500, pro všeobecné účely strojního inženýrství.

 

This International Standard specifies terms and defi-
nitions for wedges, three series of wedge angles from 120° to 0° 30′ and a series of wedge slopes from 1:10 to 1:500, for general mechanical engineering purposes.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  

Zdroj: www.cni.cz