ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 17.040.01 Červenec 2015

Geometrické specifikace produktu (GPS) –
Obecné pojmy –
Část 2: Základní zásady, specifikace, operátory
a nejistoty

ČSN
EN ISO 17450-2

01 4103

idt ISO 17450-2:2012

Geometrical product specifications (GPS) – General concepts –
Part 2: Basic tenets, specifications, operators, uncertainties and ambiguities

Spécification géométrique des produits (GPS) – Concepts généraux –
Partie 2: Principes de base, spécifications, opérateurs, incertitudes et ambiguïtés

Geometrische Produktspezifikation und -prüfung (GPS) – Allgemeine Begriffe –
Teil 2: Grundlegende Lehrsätze, Spezifikationen, Operatoren, Unsicherheiten und Mehrdeutigkeiten

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 17450-2:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 17450-2:2012. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 17450-2 (01 4103) z února 2013.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 17450-2:2012 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN ISO 17450-2 z února 2013 převzala EN ISO 17450-2:2012 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 14253-2:2011 zavedena v ČSN EN ISO 14253-2:2011 (01 4100) Geometrické specifikace produktu (GPS) – Kontrola obrobků a měřicího vybavení měřením – Část 2: Návod pro odhad nejistoty měření v GPS, při kalibraci měřicího vybavení a při ověřování výrobku

ISO 14660-1:1999 zavedena v ČSN EN ISO 14660-1:2000 (01 4121) Geometrické požadavky na výrobky (GPS) – Geometrické prvky – Část 1: Všeobecné termíny a definice

ISO 14978:2006 zavedena v ČSN EN ISO 14978:2007 (01 4105) Geometrické specifikace výrobků (GPS) –
Všeobecné pojmy a požadavky na měřicí vybavení pro GPS

ISO 17450-1:2011 zavedena v ČSN EN ISO 17450-1:2012 (01 4103) Geometrické specifikace produktu (GPS) –
Obecné pojmy – Část 1: Model geometrické specifikace a jeho ověřování

ISO/IEC Guide 98-3:2008 zavedena v TNI 01 4109-3:2011 (01 4109) Nejistoty měření – Část 3: Pokyn pro vyjádření nejistoty měření (GUM:1995) (Pokyn ISO/IEC 98-3)

ISO/IEC Guide 99:2007 zavedena v TNI 01 0115:2009 (01 0115) Mezinárodní metrologický slovník – Základní a všeobecné pojmy a přidružené termíny (VIM)

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k článku 3.2 a přílohy C doplněna národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: ČVUT FSTROJ Praha, IČ 68407700, Ing. Jaroslav Skopal, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 7 Geometrické požadavky na výrobky

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Klíma

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 17450-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Říjen 2012

ICS 17.040.01

Geometrické specifikace produktu (GPS) – Obecné pojmy –
Část 2: Základní zásady, specifikace, operátory a nejistoty
(ISO 17450-2:2012)

Geometrical product specifications (GPS) – General concepts –
Part 2: Basic tenets, specifications, operators, uncertainties and ambiguities
(ISO 17450-2:2012) 

Spécification géométrique des produits (GPS) –
Concepts généraux –
Partie 2: Principes de base, spécifications,
opérateurs, incertitudes et ambiguïtés
(ISO 17450-2:2012)

Geometrische Produktspezifikation und –prüfung
(GPS) – Allgemeine Begriffe –
Teil 2: Grundlegende Lehrsätze, Spezifikationen,
Operatoren, Unsicherheiten und Mehrdeutigkeiten
(ISO 17450-2:2012)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2012-09-15.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2012 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 17450-2:2012 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 17450-2:2012) vypracovala technická komise ISO/TC 213 Rozměrové a geometrické specifikace produktu a jejich ověřování, ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 290 Rozměrové a geometrické specifikace produktu a jejich ověřování, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2013 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2013.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN (a/nebo CENELEC) nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharsko, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 17450-2:2012 byl schválen CEN jako EN ISO 17450-2:2012 bez jakýchkoliv modifikací. 

Obsah

 

Contents

Strana

 

Page

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

3.1 Termíny vztahující se k operacím 6

3.2 Termíny týkající se operátorů 9

3.3 Termíny týkající se nejistoty 14

3.4 Termíny vztahující se ke specifikacím 17

4 Základní zásady 19

5 Dopad nejistoty na základní zásady 19

5.1 Dopad neurčitosti popisu funkce a neurčitosti
specifikace 19

5.2 Dopad nejistoty metody a nejistoty
implementace 20

6 Proces specifikace 21

7 Proces ověřování 22

Příloha A (informativní) Diagram pojmů 23

Příloha B (informativní) Údaje na výkresech 24

Příloha C (informativní) Vztah k maticovému
modelu GPS 25

Bibliografie 27

 

1 Scope 6

2 Normative references 6

3 Terms and definitions 6

3.1 Terms related to operations 6

3.2 Terms related to operators 9

3.3 Terms related to uncertainty 14

3.4 Terms related to specifications 17

4 Basic tenets 19

5 Impact of uncertainty on basic tenets 19

5.1 Impact of ambiguity of the description
of the function and ambiguity of specification 19

5.2 Impact of method and implementation
uncertainties 20

6 Specification process 21

7 Verification process 22

Annex A (informative) Concept diagram 23

Annex B (informative) Drawing indications 24

Annex C (informative) Relationship to the GPS matrix
model 25

Bibliography 27

 

1 Předmět normy

 

1 Scope

Tato část ISO 17450 stanovuje termíny, které se vzta-
hují k specifikacím, operátorům (a operacím) a nejisto-
tám používaným v normách o geometrických specifi-
kacích na produkty (GPS). Předkládá základní zásady koncepce GPS a zabývá se dopadem nejistoty na tyto zásady a zkoumá procesy specifikování a ověřování tak, jak se používají u GPS.

 

This part of ISO 17450 defines terms related to speci-
fications, operators (and operations) and uncertainties used in geometrical product specifications (GPS) standards. It presents the basic tenets of the GPS philosophy while discussing the impact of uncertainty on those tenets, and examines the processes of speci-
fication and verification as they apply to GPS.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  

Zdroj: www.cni.cz