ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 21.060.10 Červenec 2015

Vnitřní hexalobulár pro šrouby

ČSN
EN ISO 10664

02 1045

idt ISO 10664:2014

Hexalobular internal driving feature for bolts and screws

Empreinte à six lobes internes pour vis

Innensechsrund für Schrauben

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 10664:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 10664:2014. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 10664 (02 1045) z února 2006.

 

Národní předmluva

Vypracování normy

Zpracovatel: ČVUT FSTROJ Praha, IČ 68407700, Ing. Jaroslav Skopal, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 9 Spojovací součásti

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Klíma

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 10664
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Říjen 2014

ICS 21.060.10 Nahrazuje EN ISO 10664:2005

Vnitřní hexalobulár pro šrouby
(ISO 10664:2014)

Hexalobular internal driving feature for bolts and screws
(ISO 10664:2014)

Empreinte à six lobes internes pour vis
(ISO 10664:2014)

Innensechsrund für Schrauben
(ISO 10664:2014)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2014-09-13.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2014 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 10664:2014 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 10664:2014) vypracovala technická komise ISO/TC 2 Spojovací součásti, ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 185 Spojovací součásti, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2015 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2015.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 10664:2005.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojené království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 10664:2014 byl schválen CEN jako EN ISO 10664:2014 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

1 Předmět normy 6

2 Základní rozměry 6

3 Kalibrování 7

3.1 Princip 7

3.2 Dobrý kalibr 8

3.3 Zmetkový kalibr 9

4 Označení 11

Příloha A (informativní) Koncepce tvaru hexalobuláru s vnitřním prvkem pohonu 12

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje tvar a základní rozměry hexalobuláru s vnitřním prvkem pohonu pro šrouby, včetně kalibrační metody.

Křivka tvaru hexalobuláru s vnitřním prvkem pohonu je stanovena kalibry specifikovanými v tabulkách 3, 4 a 5. Další údaje, které mohou být použity při kreslení tvaru, jsou uvedeny v příloze A.

Účelem této mezinárodní normy je poskytnout detaily nezbytné pro kontrolu hexalobuláru s vnitřním prvkem
pohonu. Není vhodné ji používat jako výrobní normu.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz