ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 25.100.01 Červenec 2015

Vyměnitelné břitové destičky tvrdokovové
(karbidové) se zaoblenou špičkou, bez upínacího
otvoru – Rozměry

ČSN
ISO 883

22 0912

 

Indexable hardmetal (carbide) inserts with rounded corners, without fixing hole – Dimensions

Plaquettes amovibles en métaux-durs (carbures métalliques) avec arrondi de pointe, sans trou de fixation – Dimensions

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 883:2013. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 883:2013. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 22 0912 z 1988-04-11.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Byla převzata mezinárodní norma.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 513 zavedena v ČSN ISO 513 (22 0801) Klasifikace a použití tvrdých řezných materiálů k obrábění kovů určeným ostřím – Označování skupin a podskupin použití

ISO 1832 zavedena v ČSN ISO 1832 (22 0601) Vyměnitelné břitové destičky pro řezné nástroje – Označení

Vypracování normy

Zpracovatel: ČVUT FSTROJ Praha, IČ 68407700, Ing. Jaroslav Skopal, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 74 Nářadí

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Klíma

MEZINÁRODNÍ NORMA

Vyměnitelné břitové destičky tvrdokovové (karbidové) ISO 883
se zaoblenou špičkou, bez upínacího otvoru – Rozměry Čtvrté vydání
2013-09-01

ICS 25.100.01

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Tvary břitových destiček 6

4 Zaměnitelnost 6

4.1 Tolerance 6

4.2 Tloušťka s břitových destiček s utvářeči třísky 7

5 Označení a značení 7

5.1 Označení 7

5.2 Značení 7

6 Měření 7

7 Doporučené rozměry 7

7.1 Všeobecně 7

7.2 Trojúhelníkové břitové destičky 8

7.3 Čtvercové břitové destičky 9

Příloha A (informativní) Tolerance pro d, m a s 11

Příloha B (informativní) Metoda měření rozměru „m“ 12

Příloha C (informativní) Vyměnitelné břitové destičky se zaoblenou špičkou bez upínacího otvoru, tvarů,
na které se vztahuje tato mezinárodní norma 13

Příloha D (informativní) Vztah mezi označením v této mezinárodní normě a řadou ISO 13399 14

Bibliografie 15

  

[image]

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2013

Veškerá práva vyhrazena. Není-li specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým nebo mechanickým, včetně pořizování fotokopií nebo zveřejnění na internetu nebo intranetu,
bez předchozího písemného svolení. O písemné svolení lze požádat buď přímo ISO na níže uvedené adrese, nebo členskou organizaci ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

Case postale 56 · CH-1211 Geneva 20

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

E-mail copyright@iso.org

Web www.iso.org

Published in Switzerland

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Za tento dokument je odpovědná komise ISO/TC 29 Nářadí, subkomise SC 9 Nástroje s ostřím z tvrdokovových řezných materiálů.

Toto čtvrté vydání zrušuje a nahrazuje třetí vydání (ISO 883:1985), která obsahuje menší revizi.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje rozměry vyměnitelných břitových destiček ze slinutých karbidů se zaoblenou špičkou, bez upínacího otvoru a s úhlem hřbetu 0° a 11°. Tyto břitové destičky jsou především určeny pro upínání upínkou shora na soustružnických a vyvrtávacích nástrojích.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz