ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.320 Červenec 2015

Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy –
Část 9: Verifikace poplachu – Metody a principy

ČSN
CLC/TS 50131-9

33 4591

 

Alarm systems – Intrusion and hold-up systems –
Part 9: Alarm verification – Methods and principles

Systèmes d’alarme – Systèmes d’alarme contre l’intrusion et les hold-up –
Partie 9: Vérification d’alarme – Méthodes et principes

Alarmanlagen – Einbruch und Überfallenmeldeanlagen –
Teil 9: Alarmvorprüfung – Verfahren und Grundsätze

Tato norma je českou verzí technické specifikace CLC/TS 50131-9:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the Technical Specification CLC/TS 50131-9:2014. It was translated
by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Tato norma přejímá technickou specifikaci CLC/TS 50131-9:2014 vydanou v souladu s vnitřními předpisy CEN/CENELEC, část 2.

Převzetí TS do národních norem členů CEN/CENELEC není povinné a tato TS nemusí být na národní úrovni převzata jako normativní dokument.

Informace o citovaných dokumentech

EN 50131-1:2006 zavedena v ČSN EN 50131-1 ed. 2:2007 (33 4591) Poplachové systémy – Poplachové
zabezpečovací a tísňové systémy – Část 1: Systémové požadavky

CLC/TS 50131-7:2010 zavedena v ČSN CLC/TS 50131-7:2011 (33 4591) Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 7: Pokyny pro aplikace

EN 50136-1 zavedena v ČSN EN 50136-1 (33 4596) Poplachové systémy – Poplachové přenosové systémy a zařízení – Část 1: Obecné požadavky na poplachové přenosové systémy

EN 50518-3:2013 zavedena v ČSN EN 50518-3 ed. 2:2014 (33 4599) Dohledová a poplachová přijímací
centra – Část 3: Postupy a požadavky na provoz

Souvisící ČSN

ČSN EN 50131-2 (soubor) (33 4591) Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy

ČSN CLC/TS 50131-2-7-1 (33 4591) Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy –
Část 2-7-1: Detektory narušení – Detektory rozbíjení skla (akustické)

ČSN EN 50131-3:2010 (33 4591) Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy –
Část 3: Ústředny

ČSN EN 50131-10:2015 (33 4591) Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy –
Část 10: Aplikace specifických požadavků na komunikátor ve střeženém prostoru (SPT)

ČSN CLC/TS 50131-11 (33 4591) Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy –
Část 11: Tísňová zařízení

ČSN EN 50132-1:2010 (33 4592) Poplachové systémy – CCTV sledovací systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích – Část 1: Systémové požadavky

ČSN EN 50132-7 ed. 2:2013 (33 4592) Poplachové systémy – CCTV dohledové systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích – Část 7: Pokyny pro aplikace

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech” a „Souvisící ČSN” nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, o.s. – Centrum technické normalizace pro bezpečnostní služby, IČ 63839911, Ing. Miroslav Urban, ve spolupráci s Jiřím Bartošem, Siemens s.r.o.,
IČ 00268577

Technická normalizační komise: TNK 124 EPS a poplachové systémy

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Eva Kralevičová

TECHNICKÁ SPECIFIKACE CLC/TS 50131-9
TECHNICAL SPECIFICATION
SPÉCIFICATION TECHNIQUE
TECHNISCHE SPEZIFIKATION Červen 2014

ICS 13.320

[image]

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2014 CENELEC Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
Ref. č. CLC/TS 50131-9:2014 E

Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy –
Část 9: Verifikace poplachu – Metody a principy

Alarm systems – Intrusion and hold-up systems –
Part 9: Alarm verification – Methods and principles 

Systèmes d’alarme – Systèmes d’alarme contre l’intrusion et les hold-up –
Partie 9: Vérification d’alarme – Méthodes et principes

Alarmanlagen – Einbruch und Überfallmeldeanlagen – Teil 9: Alarmvorprüfung – Verfahren und Grundsätze

Tato technická specifikace byla schválena CENELEC dne 2014-04-11.

Členové CENELEC jsou povinni oznámit existenci této TS stejným způsobem jako u EN a umožnit, aby TS byla v příslušné formě okamžitě dostupná na národní úrovni. Je dovoleno, aby zůstaly v platnosti národní normy, které jsou s TS v rozporu.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska,
Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Předmluva 6

Úvod 7

1 Rozsah platnosti 8

2 Citované dokumenty 8

3 Termíny, definice a zkratky 8

3.1 Termíny a definice 8

3.2 Zkratky 10

4 Přehled 11

5 Rozsah hodnot parametrů 11

6 Obecná doporučení pro I&HAS s verifikací poplachu 11

6.1 Obecně 11

6.2 Uvádění do stavu střežení a klidu 11

6.3 Indikace 11

6.4 Zpracování a hlášení 12

6.5 Záznam událostí 12

6.6 Obnovení stavu 13

6.7 Dokumentace 13

6.8 Tísňové poplachy 13

7 Sekvenční verifikace poplachu narušení (vniknutí) 13

7.1 Obecně 13

7.2 Doporučení pro systémové požadavky 14

7.3 Pokyny pro montáž 15

7.4 Reakce ARC 15

8 Sekvenční verifikace tísňových poplachů 16

8.1 Doporučení pro systémové požadavky 16

8.2 Pokyny pro montáž 16

8.3 Reakce ARC 16

9 Zvuková verifikace poplachu 16

9.1 Návrhové faktory systému 16

9.2 Pokyny pro montáž 17

9.3 Reakce ARC 17

10 Obrazová verifikace poplachu 17

10.1 Návrhové faktory systému 17

10.2 Pokyny pro montáž 17

10.3 Reakce ARC 18

11 Poruchy ATS 18

11.1 Návrhové faktory systému 18

11.2 Pokyny pro montáž 18

11.3 Reakce ARC 18

Příloha A (informativní) Specifikace zařízení 19

A.1 Obecně 19

A.2 Ústředna (CIE) 19

Strana

A.3 Vícevýstupové kombinované detektory 20

A.4 Multifunkční tísňové zařízení 20

A.5 Zařízení pro zvukovou verifikaci poplachu 21

A.6 Zařízení pro obrazovou verifikaci poplachu 22

Příloha B (informativní) Zkušební postupy zařízení 24

B.1 Ústředna (CIE) 24

B.2 Vícevýstupové kombinované detektory 26

B.3 Zařízení pro zvukovou verifikaci poplachu 26

B.4 Zařízení pro obrazovou verifikaci poplachu 27

Bibliografie 28

Obrázky a tabulky

Obrázek 1 Časová osa dokončené sekvenční verifikace poplachu 13

Obrázek 2 – Časová osa sekvence nepotvrzeného poplachu 14

Tabulka 1 – Typy poplachů povolené k sekvenční verifikaci poplachů narušení 14

Tabulka A.1 – Doporučení týkající se ochrany proti sabotáži, detekce sabotáže a prostředí pro zvukové verifikační zařízení 22

Tabulka A.2 – Doporučení týkající se ochrany proti sabotáži, detekce sabotáže a prostředí pro obrazové verifikační zařízení 23

Tabulka B.1 – Zkoušky verifikačních funkcí CIE 24

  

Předmluva

Tento dokument (CLC/TS 50131-9:2014) vypracovala technická komise CLC/TC 79 Poplachové systémy.

EN 50131 (soubor) se skládá z následujících částí se společným názvem Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy.

Část 1 Systémové požadavky

Část 2-2 Detektory narušení – Pasivní infračervené detektory

Část 2-3 Požadavky na mikrovlnné detektory

Část 2-4 Požadavky na kombinované pasivní infračervené a mikrovlnné detektory

Část 2-5 Požadavky na kombinované pasivní infračervené a ultrazvukové detektory

Část 2-6 Detektory otevření (magnetické kontakty)

Část 2-7-1 Detektory narušení – Detektory rozbíjení skla (akustické)

Část 2-7-2 Detektory narušení – Detektory rozbíjení skla (pasivní)

Část 2-7-3 Detektory narušení – Detektory rozbíjení skla (aktivní)

Část 2-8 Detektory narušení – Otřesové detektory

Část 2-91) Detektory narušení – Aktivní infračervené detektory

Část 3 Ústředny

Část 4 Výstražná zařízení

Část 5-11) Požadavky na kabelové propojení zařízení I&HAS ve střeženém prostoru

Část 5-3 Požadavky na zařízení využívající bezdrátové propojení

Část 5-4 Zkoušky systémové kompatibility I&HAS zařízení nacházejících se ve střežených prostorech

Část 6 Napájecí zdroje

Část 7 Pokyny pro aplikace

Část 8 Zamlžovací bezpečnostní zařízení/systémy

Část 9  Verifikace poplachu – Metody a principy

Část 10 Aplikace specifických požadavků na komunikátor ve střeženém prostoru (SPT)

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Úvod

Plané poplachy jsou významným problémem pro odpovědné orgány v celé Evropě. Verifikace poplachu (nebo také „potvrzování“) je jedním ze způsobů vyvinutých pro omezení tohoto problému.

Vývoj poplachových verifikačních technologií je prováděn na národních úrovních na základě potřeby, což má za následek používání různých metod a postupů – negujících výhody existence společných evropských norem pro poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (I&HAS) a s nimi související komponenty.

Tato specifikace poskytuje základ pro použití technologie, která by mohla být použita pro verifikaci poplachů
narušení a tísňových poplachů, aby země, které to chtějí učinit, mohly zavést opatření pro verifikaci poplachů způsobem, jenž umožní pozdější standardizaci v celé Evropě.

Tento dokument poskytuje rámec s omezenými možnostmi pro návrh, výrobu a zkoušení zařízení (zejména CIE), čímž umožňuje širší využití, a tak odstraňuje překážky obchodu vzniklé protichůdnými národními doporučeními.

Tento rámec zahrnuje všechny metody v současné době používané. K této specifikaci by mohly být přidány nově vyvinuté metody nebo principy používané k odvození pokynů pro provádění těchto metod.

Technologie verifikace poplachu nenahrazuje potřebu osvědčených postupů v oblasti navrhování a montáže těchto systémů, ale doplňuje požadavky EN 50131-1, aby se zvýšila pravděpodobnost, že poplach ohlášený na ARC pomocí poplachového zabezpečovacího a tísňového systému může být považován za skutečný.

Tato evropská technická specifikace obsahuje doporučení, která ovlivňují řadu norem a pokynů pro aplikace pro systémy a výrobky. Pro toto existuje několik důvodů:

Metody snižování planých poplachů, které jsou specifické pro příchodové a odchodové postupy v objektech,
budou popsány v budoucí normě.


1Rozsah platnosti

Tuto evropskou technickou specifikaci lze použít tam, kde jsou metody verifikace poplachu považovány za
nezbytné. Poskytuje doporučení pro přidávání a použití poplachové verifikační technologie v instalovaných
poplachových zabezpečovacích a tísňových systémech (I&HAS) tak, aby splňovaly požadavky EN 50131-1.

Tato doporučení mají být začleněna do příslušných norem souboru EN 5013x.

Tato technická specifikace nepopisuje podrobně metody týkající se verifikace poplachu, která spoléhá výlučně na postupy poplachového přijímacího centra (ARC), nicméně nevylučuje jejich použití.

Tato technická specifikace popisuje metody verifikace poplachu, které by mohly být použity, a podrobnosti vztahující se k návrhu systému a zařízení. Tento rámec omezuje rozsah možností tak, aby byly splněny místní předpisy a podmínky, a zároveň umožňuje normalizovaný přístup k navrhování zařízení.

Tato technická specifikace také poskytuje (v příloze A) doporučení s cílem umožnit výrobu normalizovaného
zařízení, které zajistí funkce, jenž vyžaduje I&HAS s poplachovou verifikační technologii.

Příslušné pokyny pro použití v ARC, která monitorují hlášení z I&HAS, jsou uvedeny v EN 50518-3.

POZNÁMKA Verifikace poplachu může být také nazývána „potvrzování poplachu“.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz