ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 27.070; 97.100.20 Srpen 2015

Spotřebiče na plynná paliva – Kombinovaná zařízení pro výrobu tepla a elektrické energie
se jmenovitým tepelným výkonem do 70 kW

ČSN
EN 50465
ed. 2

06 1930

 

Gas appliances – Combined heat and power appliance of nominal heat input inferior or equal to 70 kW

Appareils à gaz – Appareils produisant de la chaleur et de l’électricité combinées dont le débit calorifique nominal
est inférieur ou égal à 70 kW

Gasgeräte – Geräte zur Kraft-Wärme-Kopplung mit einer Nennwärmebelastung kleiner oder gleich 70 kW

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 50465:2015. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 50465:2015. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2017-10-29 se nahrazuje ČSN EN 50465 (06 1930) z března 2009, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato evropská norma specifikuje požadavky a zkušební metody pro konstrukci, bezpečnost, účel použití, racionální využívání energie a označení miniaturních kombinovaných zařízení pro výrobu tepla a elektrické energie; (dále jen mCHP zařízení“).

Tato evropská norma platí pro mCHP zařízení typů B22, B23, B32, B33, B52, B53, C1, C3, C42, C43 C52, C53, C62, C63, C82, C83 a C9 na základě klasifikace CEN/TR 1749:

Tato evropská norma neobsahuje požadavky nutné pro zařízení schopné vyrábět elektrickou energii bez využití tepelné energie.

Tato evropská norma nepokrývá všechny požadavky na mCHP zařízení, které jsou určeny pro připojení k plynovým sítím, kde se může do značné míry měnit kvalita distribuovaného plynu po celou dobu životnosti přístroje (viz příloha DD).

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 50465:2008 dovoleno do 2017-10-29 používat dosud platnou ČSN EN 50465 (06 1930) z března 2009.

Informace o citovaných dokumentech

EN 88-1 zavedena v ČSN EN 88-1 ed. 2 (06 1801) Regulátory tlaku a příslušné bezpečnostní přístroje pro spotřebiče plynných paliv – Část 1: Regulátory tlaku pro vstupní přetlaky nejvýše 50 kPa

EN 125 zavedena v ČSN EN 125 (06 1802) Pojistky plamene pro spotřebiče plynných paliv – Termoelektrické pojistky plamene

EN 126 zavedena v ČSN EN 126 (06 1806) Vícefunkční řídicí přístroje spotřebičů plynných paliv

EN 161 zavedena v ČSN EN 161+A3 (06 1803) Samočinné uzavírací ventily pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv

EN 298 zavedena v ČSN EN 298 ed. 2 (06 1805) Automatiky hořáků a spotřebičů plynných nebo kapalných paliv

EN 437:2003+A1:2009 zavedena v ČSN EN 437+A1:2009 (06 1001) Zkušební plyny – Zkušební přetlaky – Kategorie spotřebičů

EN 513 zavedena v ČSN EN 513 (74 6705) Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro výrobu oken a dveří – Stanovení odolnosti po vystavení umělým povětrnostním vlivům

EN 549 zavedena v ČSN EN 549 (02 9283) Pryžové materiály pro těsnění a membrány pro spotřebiče plynných paliv a zařízení na plynná paliva

EN 573-1 zavedena v ČSN EN 573-1 (42 1401) Hliník a slitiny hliníku – Chemické složení a druhy tvářených výrobků – Část 1: Číselné označování

EN 1057 zavedena v ČSN EN 1057+A1 (42 1526) Měď a slitiny mědi – Trubky bezešvé kruhové z mědi pro vodu a plyn pro sanitární instalace a vytápěcí zařízení

EN 1092 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 1092 (13 1170) Příruby a přírubové spoje – Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN

CR 1404 zavedeno v ČSN CR 1404 (06 1003) Stanovení emisí spotřebičů plynných paliv při zkoušení typu

EN 1561 zavedena v ČSN EN 1561 (42 0953) Slévárenství – Litiny s lupínkovým grafitem

EN 1856-1:2009 zavedena v ČSN EN 1856-1:2010 (73 4240) Komíny – Požadavky na kovové komíny – Část 1: Systémové komíny

EN 1856-2:2009 zavedena v ČSN EN 1856-2:2010 (73 4240) Komíny – Požadavky na kovové komíny – Část 2: Kovové vložky a kouřovody

EN 10029 zavedena v ČSN EN 10029 (42 5311) Plechy ocelové válcované za tepla tloušťky od 3 mm – Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

EN 10088-1 zavedena v ČSN EN 10088-1 (42 0927) Korozivzdorné oceli – Část 1: Přehled korozivzdorných ocelí

EN 10226-1 zavedena v ČSN EN 10226-1 (01 4032) Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech – Část 1: Vnější kuželové závity a vnitřní válcové závity – Rozměry, tolerance a označování

EN 10226-2 zavedena v ČSN EN 10226-2 (01 4032) Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech – Část 2: Vnější kuželové závity a vnitřní kuželové závity – Rozměry, tolerance a označování

EN 12067-2 zavedena v ČSN EN 12067-2 (06 1809) Poměrové regulátory plynné palivo/vzduch pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv – Část 2: Elektronické provedení

EN 13203-1 zavedena v ČSN EN 13203-1 (06 1430) Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost – Spotřebiče s tepelným příkonem nejvýše 70 kW a s objemem zásoby vody nejvýše 300 litrů – Část 1: Hodnocení dodávky teplé vody

EN 13216-1:2004 zavedena v ČSN EN 13216-1:2005 (73 4210) Komíny – Metody zkoušení systémových komínů – Část 1: Všeobecné zkušební metody

EN 13501-1 zavedena v ČSN EN 13501-1+A1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN 13611 zavedena v ČSN EN 13611+A2 (06 1820) Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných paliv – Všeobecné požadavky

EN 14459 zavedena v ČSN EN 14459 (06 1807) Řídicí funkce v elektronických systémech hořáků a spotřebičů plynných paliv – Metody pro třídění a hodnocení

EN 14471:2013 zavedena ČSN EN 14471:2014 (73 4215) Komíny – Systémové komíny s plastovými vložkami – Požadavky a zkušební metody

EN 50090 (soubor) zaveden v souboru ČSN 50090 (36 8051) Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES)

EN 50438 zavedena v ČSN EN 50438 ed. 2 (33 0127) Požadavky na paralelní připojení mikrogenerátorů s veřejnými distribučními sítěmi nízkého napětí

CLC/TS 50549-1 nezavedena

EN 55014-1 zavedena ČSN EN 55014-1 ed. 3 (33 4214) Elektromagnetická kompatibilita – Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje – Část 1: Emise

EN 55014-2 zavedena ČSN EN 55014-2 (33 4214) Elektromagnetická kompatibilita – Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje – Část 2: Odolnost – Norma skupiny výrobků

EN 60335-1 zavedena v ČSN EN 60335-1 ed. 3 (36 1050) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 1: Obecné požadavky

EN 60335-2-101 zavedena v ČSN EN 60335-2-101 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-101: Zvláštní požadavky na odpařovače

EN 60529:1991 zavedena ČSN EN 60529:1993 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

EN 60730-2-9 zavedena v ČSN EN 60730-2-9 ed. 3 (36 1960) Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 2-9: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání teploty

EN 61000-3-2 zavedena v ČSN EN 61000-3-2 ed. 4 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 3-2: Meze – Meze pro emise proudu harmonických (zařízení se vstupním fázovým proudem <= 16 A)

EN 61000-3-3 zavedena v ČSN EN 61000-3-3 ed. 3 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 3-3: Meze – Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým fázovým proudem <= 16 A, které není předmětem podmíněného připojení

EN 61000-3-11 zavedena v ČSN EN 61000-3-11 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 3-11: Meze – Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí – Zařízení se jmenovitým proudem <=75 A, které je předmětem podmíněného připojení

EN 61000-3-12 zavedena v ČSN EN 61000-3-12 ed. 2 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) –
Část 3-12: Meze – Meze harmonických proudu způsobených zařízením se vstupním fázovým proudem >16 A a <=75 A připojeným k veřejným sítím nízkého napětí

EN 61000-6-1 zavedena v ČSN EN 61000-6-1 ed. 2 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 6-1: Kmenové normy – Odolnost – Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu

EN 61000-6-3 zavedena v ČSN EN 61000-6-3 ed. 2 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 6-3: Kmenové normy – Emise – Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu

EN 62282-3-100:2012 zavedena v ČSN EN 62282-3-100:2012 (33 6000) Technologie palivových článků –
Část 3-100: Stabilní napájecí systémy na palivové články – Bezpečnost

EN ISO 178 zavedena v ČSN EN ISO 178 (64 0607) Plasty – Stanovení ohybových vlastností

EN ISO 179-1 zavedena v ČSN EN ISO 179-1 (64 0612) Plasty – Stanovení rázové houževnatosti metodou Charpy – Část 1: Neinstrumentovaná rázová zkouška

EN ISO 228-1 zavedena v ĆSN EN ISO 228-1 (01 4033) Trubkové závity pro spoje netěsnící na závitech – Část 1: Rozměry, tolerance a označování

EN ISO 527-1 zavedena v ČSN EN ISO 527-1 (64 0604) Plasty – Stanovení tahových vlastností – Část 1: Obecné principy

EN ISO 527-2 zavedena v ČSN EN ISO 527-2 (64 0604) Plasty – Stanovení tahových vlastností – Část 2: Zkušební podmínky pro tvářené plasty

EN ISO 1183 (soubor) zavedena v ČSN EN ISO 1183 (64 0111) Plasty – Metody stanovení hustoty nelehčených plastů

EN ISO 2553 zavedena v ČSN ISO 2553 (01 3155) Svařování a příbuzné procesy – Zobrazování na výkresech – Svarové spoje 

EN ISO 3166-1 zavedena v ČSN EN ISO 3166-1 (97 1002) Kódy pro názvy zemí a jejich částí – Část 1: Kódy zemí

EN ISO 4063 zavedena v ČSN EN ISO 4063 (05 0011) Svařování a příbuzné procesy – Přehled metod a jejich číslování

EN ISO 8256 zavedena v ČSN EN ISO 8256 (64 0627) Plasty – Stanovení rázové houževnatosti v tahu

EN ISO 9969 zavedena v ČSN EN ISO 9969 (64 3102) Trubky z termoplastů – Stanovení kruhové tuhosti

EN ISO 16852 zavedena v ČSN EN ISO 16852 (38 9671) Protiexplozní pojistky – Funkční požadavky, zkušební metody a omezení použití

ISO 7-1 zavedena v ČSN ISO 7-1 (01 4034) Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech – Část 1: Rozměry, tolerance a označování

ISO 37 zavedena v ČSN ISO 37 (62 1436) Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer – Stanovení tahových vlastností

ISO 188 nezavedena

ISO 262 zavedena v ČSN ISO 262 (01 4010) Metrické závity ISO pro všeobecné použití – Výběr rozměrů pro šrouby a matice

ISO 815 (soubor) zaveden v souboru ČSN ISO 815 (62 1456) Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer – Stanovení trvalé deformace v tlaku

ISO 857-1 nezavedena

ISO 857-2 nezavedena

ISO 1817 nezavedena

ISO 2781 nezavedena

ISO 6914 nezavedena

ISO 7619 (soubor) zaveden v souboru ČSN ISO 7619 (62 1432) Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer – Stanovení tvrdosti vtlačováním

Souvisící ČSN

ČSN EN 15502-1 (07 5316) Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění – Část 1: Obecné požadavky a zkoušky

ČSN EN 15502-2-1 (07 5316) Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění – Část 2-1: Zvláštní norma pro kotle provedení C a kotle provedení B2, B3 a B5, se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 1 000 kW

ČSN IEC/TS 62282-1 (33 6000) Technologie palivových článků – Část 1: Terminologie

Vypracování normy

Zpracovatel: ÚNMZ Praha, IČ 48135267

Technická normalizační komise: TNK 113 Elektrochemické zdroje proudu

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Petr Kubeš

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz