ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.220.30; 29.220.99 Červenec 2015

Akumulátorové články a baterie obsahující
alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty –
uzavřené plynotěsné nikl-metalhydridové
hranolové akumulátorové články

ČSN
EN 62675

36 4373

idt IEC 62675:2014

Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes –
Sealed nickel-metal hydride prismatic rechargeable single cells

Accumulateurs alcalins et autres accumulateurs à électrolyte non acide –
Éléments individuels parallélépipédiques rechargeables étanches au nickelmétal hydrure

Akkumulatoren und Batterien mit alkalischem oder anderen nichtsäurehaltigen Elektrolyten –
Prismatische wiederaufladbare gasdichte Nickel-Metallhydrid-Einzelzellen für industrielle Anwendungen

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 62675:2014. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 62675:2014. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma stanoví značení, označování, rozměry, zkoušky a požadavky pro uzavřené plynotěsné nikl-metalhydridové hranolové akumulátorové články.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60050-482:2004 zavedena v ČSN IEC 60050-482:2005 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník –
Část 482: Primární a akumulátorové články a baterie

Souvisící ČSN

ČSN EN 60051-1:2000 (35 6203) Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství – Část 1: Definice a všeobecné požadavky společné pro všechny části

ČSN EN 61434:1998 (36 4390) Akumulátorové články a baterie obsahující alkalický nebo jiný nekyselý elektrolyt –
Pokyny pro značení proudu v normách pro alkalické akumulátorové články a baterie

Informativní údaje z IEC 62675:2014

Mezinárodní normu IEC 62675 vypracovala technická subkomise 21A Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty technické komise IEC/TC 21 Akumulátorové články a baterie.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:

FDIS

Zpráva o hlasování

 

21/550/FDIS

21/560/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Komise rozhodla, že obsah této publikace zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

Vypracování normy

Zpracovatel: JBS s. r. o., IČ 49688740, Iva Bezděkovská

Technická normalizační komise: TNK 113 Elektrochemické zdroje proudu

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Libor Válek

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz