ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 81.080 Červenec 2015

Žárovzdorné tvarovky – Rozměry –
Část 6: Zásadité tvarovky pro vyzdívky ocelářských kyslíkových konvertorů

ČSN
ISO 5019- 6

72 6200

 

Refractory bricks – Dimensions – Part 6: Basic bricks for oxygen steel-making converters

Briques réfractaires – Dimensions – Partie 6: Briques basiques pour convertisseurs à oxygène

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 5019-6:2005. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 5019-6:2005. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 5019-6 (72 6200) z července 1994.

 

Národní předmluva

Vypracování normy

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav stavební Praha, IČ 00015679, pobočka Plzeň – Ing. Jaroslav Kotora

Technická normalizační komise: TNK 44 Žárovzdorné materiály a výrobky

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupičková

MEZINÁRODNÍ NORMA

Žárovzdorné tvarovky – Rozměry – ISO 5019- 6
Část 6:Zásadité tvarovky pro vyzdívky ocelářských Druhé vydání
kyslíkových konvertorů 2005-10-01

ICS 81.080

Obsah

Strana

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Rozměry 7

3 Označení tvarovek 7

4 Tolerance 7

 


[image]

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2005

Veškerá práva vyhrazena. Není-li specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým nebo mechanickým, včetně pořizování fotokopií nebo zveřejnění na internetu nebo intranetu, bez předchozího písemného svolení. O písemné svolení lze požádat buď přímo ISO na níže uvedené adrese, nebo členskou organizaci ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

Case postale 56 · CH-1211 Geneva 20

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

E-mail copyright@iso.org

Web www.iso.org

Published in Switzerland 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních institucí (členů ISO). Mezinárodní normy zpravidla zpracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této komisi. Na její práci se zúčastňují i mezinárodní vládní i nevládní organizace, které spolupracují s ISO. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) na všech tématech elektrotechnické normalizace.

Návrhy mezinárodních norem jsou vypracovávány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je vypracování mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv

ISO 5019-6 vypracovala technická komise ISO/TC 33 Žárovzdorné výrobky.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 5019-6:1984), jehož tabulka 1 byla rozšířena zahrnutím rozměrů od 850 mm do 1 000 mm v krocích po 50 mm a od 1 000 mm do 1 200 mm v krocích po 100 mm, při zachování existujícího zklínění.

ISO 5019 sestává z následujících částí se společným názvem Žárovzdorné tvarovky – Rozměry:

Úvod

Tato mezinárodní norma stanovuje normalizované velikosti tvarovek určených pro pracovní/horkou stranu vyzdívky zásaditých kyslíkových konvertorů. Určuje 18 druhů vrstev vyzdívky, v rozsahu od 250 mm do 1 200 mm.

Pro každou z uvedených vrstev vyzdívek je uvedena pravoúhlá tvarovka (tj. tvarovka s nulovým zklíněním) a tvarovky buď se

Všechny tvarovky mají stejný středový rozměr 150 mm. Výška vrstvy je jednotně 100 mm.

1 Předmět normy

Tato část ISO 5019 určuje rozměry zásaditých žárovzdorných tvarovek pro použití v ocelářských kyslíkových konvertorech.

Pro informaci se v tabulce uvádí vypočtený objem každého druhu tvarovky a vnitřní průměry vyzdívek, pro které jsou tvarovky určeny, pokud jsou použity samostatně. Tyto průměry jsou uvedeny bez zřetele na tloušťku spáry.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz