ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.30 Červenec 2015

Dynamické moduly –
Část 5-1: Zkušební metody – Dynamický
vyrovnávač sklonu zisku – Měření doby ustálení
sklonu zisku

ČSN
EN 62343- 5-1
ed. 2

35 9278

idt IEC 62343- 5-1:2014

Dynamic modules –
Part 5-1: Test methods – Dynamic gain tilt equalizer – Gain tilt settling time measurement

Modules dynamiques –
Partie 5-1: Méthodes d’essai – Egaliseur dynamique de basculement de gain – Mesure du temps d’établissement
du basculement de gain

Dynamische Module –
Teil 5-1: Prüfverfahren – Equalizer zur Kompensation einer dynamischen Verstärkerkennlinie – Messung der Einstellzeit
der Verstärkerschräglage

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 62343-5-1:2015. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 62343-5-1:2015. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2017-12-30 se nahrazuje ČSN EN 62343-5-1 (35 9278) z března 2010, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Norma obsahuje metodu měření doby ustálení sklonu zisku pro dynamické vyrovnávače sklonu zisku (DGTE), umožňující změnit jejich sklon zisku z libovolné počáteční hodnoty na požadovanou cílovou hodnotu. Definice a měřicí metoda se liší podle typu dynamického vyrovnávače sklonu zisku. Dynamické vyrovnávače sklonu zisku se třídí do tří typů a to: s přímým řízením, tj. ovládáním přímo napětím nebo proudem, s digitálním řízením,
tj. ovládáním digitálním signálem a analogovým řízením, tj. ovládáním analogovým signálem. Norma obsahuje informativní přílohy A, B, C, D, obsahující konvergenční kritérium, příklad měření, dobu ustálení sklonu zisku pro specifický případ a popis náležitostí pro korekce teplotní závislosti.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 62343-5-1:2015 dovoleno do 2017-12-30 používat dosud platnou ČSN EN 62343-5-1 (35 9278) z března 2010.

Změny proti předchozí normě

EN 62343-5-1:2015 obsahuje vzhledem k EN 62343-5-1:2009 následující technické změny:

a) změnu názvu normy;

b) změny v názvech funkčních parametrů.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 62343 zavedena v ČSN EN 62343 (35 9278) Dynamické moduly – Obecně a návod

IEC 62343-1-3 zavedena v ČSN EN 62343-1-3 ed. 2 (35 9278) Dynamické moduly – Část 1-3: Normy funkčnosti – Dynamický vyrovnávač sklonu zisku (nekonektorovaný)

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: MASCHKE Brno, IČ 64282431, Doc. Ing. Jan Maschke, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz