ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 35.240.60 Červenec 2015

Inteligentní dopravní systémy (ITS) – Vozidlové komunikace – Geografické navrhování sítí –
Část 3: Síťová architektura

ČSN
ETSI EN 302 636-3
V1.2.1

87 5166

Intelligent Transport Systems (ITS) – Vehicular Communications – GeoNetworking –
Part 3: Network Architecture

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy ETSI EN 302 636-3 V1.2.1:2014. Má stejný status jako
oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard ETSI EN 302 636-3 V1.2.1:2014.
It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma specifikuje síťovou architekturu pro komunikaci v inteligentních dopravních systémech. Tato síťová architektura se zaměřuje na komunikaci mezi vozidly, ale neomezuje se pouze na ni. Tato architektura podporuje širokou škálu aplikací ITS pro silniční bezpečnost, efektivnost provozu a rovněž pro vzdělávání a podnikání. Tato norma definuje rámec pro síťové protokoly a protokoly pro přenos dat, které zajišťují výměnu dat mezi stanicemi ITS. Zvláštní zřetel se bere na protokol geografického navrhování sítí, který zajišťuje ad hoc komunikaci a komunikaci s více skoky prostřednictvím bezdrátových technologií krátkého dosahu využívajících geografické pozice.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ETSI EN 302 665 zavedena v ČSN ETSI EN 302 665 V1.1.1 (87 5155) Inteligentní dopravní systémy (ITS) – Komunikační architektura

ISO/IEC 7498-1 nezavedena

ETSI TS 102 637-1 nezavedena

ETSI TS 102 637-2 nezavedena

ETSI TS 102 637-3 nezavedena

ETSI EN 302 663zavedena v ČSN ETSI EN 302 663 V1.2.1 (87 5165) Inteligentní dopravní systémy (ITS) – Specifikace přístupové vrstvy pro inteligentní dopravní systémy pracující v kmitočtovém pásmu 5 GHz

ETSI EN 302 636-1zavedena v ČSN ETSI EN 302 636-1 V1.2.1 (87 5166) Inteligentní dopravní systémy (ITS) – Vozidlové komunikace – Geografické navrhování sítí – Část 1: Požadavky

ETSI EN 302 636-2zavedena v ČSN ETSI EN 302 636-2 V1.2.1 (87 5166) Inteligentní dopravní systémy (ITS) – Vozidlové komunikace – Geografické navrhování sítí – Část 2: Scénáře

ETSI TS 102 636-4-1 nezavedena

ETSI TS 102 636-5-1 nezavedena

ETSI TS 102 636-6-1nezavedena

ETSI TS 102 723 (soubor) nezaveden

ETSI TS 102 731 nezavedena

ETSI TS 102 940 nezavedena

ISO/IEC 8802-2zavedena v ČSN ISO/IEC 8802-2 (36 9206) Informační technologie – Telekomunikace
a výměna informací mezi systémy – Lokální a metropolitní sítě – Specifické požadavky – Část 2: Řízení logického spoje

IETF RFC 791 nezavedena

IETF RFC 2460 nezavedena

IETF RFC 3775 nezavedena

IETF RFC 768 nezavedena

IETF RFC 793 nezavedena

IETF RFC 3963 nezavedena

IETF RFC 5213 nezavedena

IETF RFC 5648 nezavedena

Doporučení ITU-R M.687-2 nezavedeno

IETF RFC 3753 nezavedena

3GPP: Norma UMTS, specifikace vydání 08 nezavedena (dostupná na http://www.3gpp.org)

IETF RFC 4213 nezavedena

IETF RFC 2185 nezavedena

POZNÁMKY

  1. Pokud jsou v originálu normy citovány nezaváděné dokumenty ETR, TBR, ES, EG, TS, TR a GSM, jsou dostupné v Informačním centru ÚNMZ.

  2. Doporučení ITU-R jsou dostupná v Českém metrologickém institutu, Hvožďanská 3, 148 01 Praha 4.

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: MAREŠKA Praha, IČ 86983555, Ing. Antonín Mareška

Technická normalizační komise: TNK 96 Telekomunikace

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz