ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 43.060.40; 23.020.30 Červenec 2015

Lahve na plyn – Kontrola instalace lahve a revize
vysokotlakých lahví instalovaných ve vozidlech
pro uložení zemního plynu používaného
jako palivo v motorových vozidlech

ČSN
ISO 19078

07 8340

 

Gas cylinders – Inspection of the cylinder installation, and requalification of high pressure cylinders for the on-board storage
of natural gas as a fuel for automotive vehicles

Bouteilles à gaz – Inspection de l’installation des bouteilles, et requalification des bouteilles haute pression pour le stockage
du gaz naturel, utilisé comme carburant, à bord des véhicules automobiles

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 19078:2013. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO 19078:2013. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky na kontrolu, instalaci a revizi vysokotlakých lahví instalovaných
ve vozidlech, navržených a vyrobených v souladu s požadavky ISO 11439 a určených pro uložení zemního plynu používaného jako palivo v motorových vozidlech.

Není-li k dispozici návod výrobce lahve nebo vozidla, poskytuje tato norma kritéria pro přijetí (včetně jakékoli dovolené opravy) nebo zamítnutí (včetně jakékoli dovolené opravy nebo likvidace) lahve a její instalace.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 11439 zavedena v ČSN EN ISO 11439 (07 8339) Lahve na plyny – Vysokotlaké lahve na zemní plyn používaný jako palivo v motorových vozidlech

ISO 15500-13 nezavedena

ISO 15500-15 nezavedena

ISO 15501-1 nezavedena

ISO 15501-2 nezavedena

ISO 25760 nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 9712 (01 5004) Nedestruktivní zkoušení – Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT

Souvisící předpisy

TDG 982 02 Podmínky provozu, oprav, údržby a kontroly motorových vozidel s pohonným systémem CNG

ECE R110 Dohoda o přijetí jednotných technických pravidel pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou montovat a/nebo užívat na kolových vozidlech a o podmínkách pro vzájemné uznávání homologací, udělených na základě těchto pravidel

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN PETRAŠOVÁ BRNO, IČ 40448584, Ivana Petrašová

Technická normalizační komise: TNK 103 Tlakové nádoby na přepravu plynů

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Tomáš Velát

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz