ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 59.080.60 Červenec 2015

Textilní podlahové krytiny – Tolerance (lineárních) rozměrů kusových koberců, běhounů, kobercových dlaždic a koberců pro celoplošné pokrytí a tolerance střídy vzoru – Požadavky

ČSN
EN 14159

80 4442

 

Textile floor coverings – Requirements for tolerances on (linear) dimensions of rugs, runners, carpet tiles and wall-to-wall carpet and for tolerances on pattern repeat

Revêtements de sol textiles – Exigences relatives aux tolérances sur les dimensions (linéaires) des tapis, passages, dalles de moquette et moquettes et aux tolérances sur le raccord de dessin

Textile Bodenbeläge – Anforderungen an Toleranzen der (linearen) Maße von abgepassten Bodenbelägen, Läufern, Fliesen und Bahnenware und des Musterrapports

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14159:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14159:2014. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN P CEN/TS 14159 (80 4442) z února 2008.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Podstata normy se nemění. Byly provedeny menší formální změny textu.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 2424:2007 zavedena v ČSN ISO 2424:2008 (80 4402) Textilní podlahové krytiny – Slovník

ISO 3018 zavedena v ČSN ISO 3018 (80 4438) Textilní podlahové krytiny – Odměřené textilní podlahové krytiny – Zjišťování rozměrů

Vypracování normy

Zpracovatel: Textilní zkušební ústav, Brno, IČ 00013251, Ing. Jarmila Gabrielová

Technická normalizační komise: TNK 31 Textil

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Kristýna Žiaková

EVROPSKÁ NORMA EN 14159
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Prosinec 2014

ICS 59.080.60 Nahrazuje CEN/TS 14159:2007

Textilní podlahové krytiny – Tolerance (lineárních) rozměrů kusových koberců, běhounů, kobercových dlaždic a koberců pro celoplošné pokrytí a tolerance střídy vzoru – Požadavky

Textile floor coverings – Requirements for tolerances on (linear) dimensions of rugs, runners, carpet tiles and wall-to-wall carpet and for tolerances on pattern repeat 

Revêtements de sol textiles – Exigences relatives
aux tolérances sur les dimensions (linéaires)
des tapis, passages, dalles de moquette
et moquettes et aux tolérances sur le raccord
de dessin

Textile Bodenbeläge – Anforderungen an Toleranzen der (linearen) Maße von abgepassten Bodenbelägen, Läufern, Fliesen und Bahnenware
und des Musterrapports

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2014-11-16.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2014 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 14159:2014 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Zkušební zařízení 8

4.1 Délkové měřidlo 8

4.2 Odpichovací kružítka 8

4.3 Pomůcka pro kreslení 8

5 Postup 8

5.1 Měření rozměrů 8

5.2 Měření deformace vzoru 8

5.2.1 Obecně 8

5.2.2 Deformace střídy vzoru 8

5.2.3 Prohnutí 9

5.2.4 Lineární deformace vzoru 10

5.2.5 Zešikmení vzoru 10

5.2.6 Obloukovitost 11

6 Požadované tolerance a odchylky 11

6.1 Rozměry 11

6.2 Střída vzoru a deformace 12

6.3 Obloukovitost návinu koberce 12

Bibliografie 13

Předmluva

Tento dokument (EN 14159:2014) vypracovala technická komise CEN/TC 134 Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny, jejíž sekretariát zajišťuje NBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2015 udělit status národní normy a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2015.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje CEN/TS 14159:2007.

Ve srovnání s CEN/TS 14159:2007 byl tento dokument redakčně upraven.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

V důsledku vlivů výrobního procesu na konstrukci, mohou textilní podlahové krytiny vykazovat rozdíly ve velikosti a deformaci. Avšak kvalifikovaným a pečlivým pokládáním se mohou v mnoha případech určité nesrovnalosti odstranit. Otevřenou komunikací mezi výrobcem a pokládajícím lze dospět k dohodě mezi tím, co je technicky možné ve výrobě a současně technicky proveditelné při pokládání.

Maximální deformace třídy vzoru, uvedené v této evropské normě, platí pouze pro koberce vyrobené s určitými druhy vzoru.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví maximální přípustné tolerance rozměrů a deformací u kusových koberců, běhounů, kobercových dlaždic a koberců pro celoplošné pokrytí.

POZNÁMKA Tyto tolerance nemají vliv na užitné vlastnosti textilních podlahových krytin.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz