ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 61.020; 97.190 Srpen 2015

Bezpečnost dětského oblečení –
Šňůry a šňůry na stažení u dětského oblečení – Specifikace

ČSN
EN 14682

80 7051

Safety of children’s clothing – Cords and drawstrings on children’s clothing – Specifications

Sécurité des vêtements d’enfants – Cordons et cordons coulissants – Spécifications

Sicherheit von Kinderbekleidung – Kordeln und Zugbänder an Kinderbekleidung – Anforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14682:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14682:2014. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozí normy

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14682 (80 7051) ze srpna 2008.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Podstatné technické změny jsou uvedeny v předmluvě normy.

Vypracování normy

Zpracovatel: Textilní zkušební ústav, Brno, IČ 00013251, Ing. Jarmila Gabrielová

Technická normalizační komise: TNK 31 Textil

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Soňa Havlů

EVROPSKÁ NORMA EN 14682
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Prosinec 2014

ICS 61.020; 97.190 Nahrazuje EN 14682:2007

Bezpečnost dětského oblečeni – Šňůry a šňůry na stažení u dětského oblečení –
Specifikace

Safety of children’s clothing – Cords and drawstrings on children’s clothing –
Specifications

Sécurité des vêtements d’enfants – Cordons
et cordons coulissants – Spécifications

Sicherheit von Kinderbekleidung – Kordeln
und Zugbänder an Kinderbekleidung – Anforderungen

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2014-11-02.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2014 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 14682:2014 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN. 

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 7

1 Předmět normy 7

2 Termíny a definice 8

3 Požadavky 11

3.1 Obecně 11

3.2 Oblast hlavy, krku a horní části hrudníku u oděvů pro malé děti (obrázek 1, zóna A) 12

3.3 Oblast hlavy, krku a horní části hrudníku u oděvů pro starší děti a mládež (obrázek 1, zóna A) 13

3.4 Oblast hrudníku a pasu (obrázek 1, zóna B) 13

3.5 Dolní okraj oděvů umístěný pod rozkrokem (obrázek 1, zóna C) 14

3.6 Zadní oblast (obrázek 1, zóna D) 14

3.7 Rukávy 14

3.8 Další části oděvu 15

Příloha A (informativní) Pozadí vzniku normy 16

Příloha B (informativní) Antropometrické údaje 17

Příloha C (informativní) Zdůvodnění 18

C.1 Zdůvodnění „mimo rozsah“ 18

C.2 Požadavky a přípustné délky šňůr na stažení a šňůr 19

C.3 Zdůvodnění rozdílných požadavků na dekorační a funkční šňůry 19

Příloha D (normativní) Měření 20

D.1 Délka šňůry s jedním volným koncem 20

D.2 Šňůry bez volných konců 20

D.3 Oděv maximálně rozevřený a uložený naplocho 21

D.4 Oděv v uvolněné přirozené poloze 21

D.5 Délka šerpy nebo pásku na zavázání 22

Příloha E (informativní) Posouzení rizika 23

Příloha F (informativní) Příklady šňůr a šňůr na stažení 24

Bibliografie 35

 


Předmluva

Tento dokument (EN 14682:2014) vypracovala technická komise CEN/TC 248 Textilie a textilní výrobky, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2015 udělit status národní normy a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2015.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 14682:2007.

EN 14682:2014 obsahuje oproti EN 14682:2007 následující podstatné technické změny:

 1. Kapitola 1 „Předmět normy“:

Nový článek týkající se kabelek a peněženek, které se často prodávají jako vhodné doplňky k dětskému oblečení.

 1. Kapitola 2 „Termíny a definice“:

 1. Nově uspořádána, aby byla logicky přijatelnější pro uživatele, s několika novými termíny;

 2. 2.10 kvůli rozlišení od pásku na zavázání doplněna definice pro pásek;

 3. 2.11 upravena definice pro pásek na zavázání nebo šerpu;

 4. 2.12 nová definice pro šle;

 5. 2.19 maximální rozevření a uložení naplocho, nová definice;

 6. 2.20 uvolněný přirozený stav, nová definice;

 7. 2.21 trojrozměrná ozdoba, nová definice;

 8. 2.22 kapuce, krk a horní část hrudníku se mění na hlavu, krk a horní část hrudníku. Použití termínu „hlava“ zaručuje odpovídající terminologii pro příslušné části lidského těla a nikoliv pro části oděvu.

 1. Kapitola 3 „Požadavky“:

 1. 3.1.4 nová POZNÁMKA k posouzení funkčních poutek na zavěšení. 3.2 a 3.3 termín kapuce byl zrušen a nahrazen termínem hlava.

 2. Požadavky nyní zvažují rozdílná rizika pro přední a zadní díl oděvu a ustanovení byla odpovídajícím způsobem upravena.

 3. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 dekorační šňůry pro malé děti jsou nyní povoleny s omezeními, která zvažují zejména nebezpečí uškrcení. To je v souladu s povolením našitých ozdob, například mašlí.

 4. 3.2.5, 3.2.6 a 3.3.4, 3.3.5 se týkají ramínek a šňůr kolem krku. Často se pro seřízení ramínek používá kroužek a zkracovač k zajištění těsného přilehnutí a funkčnosti oděvu. Smyčky vytvořené těmito ramínky budou proměnlivé a mohou být větší než 7,5 cm. Nicméně pokud těsně přiléhají k tělu, neměla by žádná smyčka představovat nebezpečí zachycení.

3.4 byl revidován. Zkoumání oděvů ukazuje, že to oblečení, které se nosí od pasu dolů, je možné definovat jako to, které, aby bylo funkční, těsně přiléhá k tělu. Šňůry v pase u těchto oděvů, pokud jsou těsně u těla, představují nízké nebezpečí a některé požadavky byly zmírněny. Jiné oděvy mohou být volnější, například nezapnuté kabáty. U těchto oděvů byly požadavky zpřísněny.

 1. 3.7 rukávy: Původní text předpokládal pouze šňůry, které přesahují spodní okraje a dále rukávy, které jsou dlouhé nebo krátké. To však neodpovídá módním trendům. Články byly přepracovány tak, aby zvažovaly šňůry nejen u okrajů, ale také všechny délky rukávů.

 2. Příloha B: je doplněn nový odstavec vysvětlující antropometrické údaje použité v EN 14682:2014 k definování velikostí dětí, kdy se zohlednily nejvyšší děti v Evropě.

 3. Příloha C: byla rozšířena za účelem zdůvodnění vynechaných položek z předmětu normy a kvůli zdůvodnění požadavků pro délky šňůr na stažení a šňůr. Vysvětlení, že je důležité, aby byli výrobci lépe informováni o tom, jak bude výrobek pravděpodobně používán a nikoli to, co se uvádí podle typu oděvu.

 4. Příloha D obsahuje nové dokonalejší metody pro měření

 1. Příloha F obsahuje, pro objasnění požadavků, dokonalejší obrázky.

 2. Pro pomoc uživateli jsou termíny, definované v kapitole 2 „Termíny a definice“, v celé této evropské normě uvedeny kurzívou.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

 


Úvod

Mandátem Evropské komise č. M/309, který se vztahuje na bezpečnost spotřebitelů, pokud jde o šňůry na stažení nebo šňůry u dětského oblečení, vydaného 9. března 2001, byl pověřen CEN přípravou norem nebo specifikací pro šňůry a šňůry na stažení u oblečení určeného pro děti do 14 let.

Cílem této evropské normy je minimalizovat nebezpečí při nepředvídaném zachycení šňůrami nebo šňůrami na stažení u dětského oblečení, a to s ohledem na:

 1. věk dítěte;

 2. chování a činnosti dětí odpovídající jejich věku a stupni vyspělosti, např. hraní na hřištích, šplhání po stromech, cestování autobusem nebo vlakem, schopnost postarat se o sebe, a kde je to aktuální, na úroveň dohledu;

 3. národní statistiky o nehodách uvádějí, že závažné nehody, způsobené šňůrami a šňůrami na stažení
  u dětského oblečení, spadají do dvou hlavních skupin podle věku dítěte;

 1. menší děti: zachycení šňůrami kapuce na zařízeních hřišť, např. na skluzavkách, jehož následkem je smrtelný úraz;

 2. starší děti a mládež: zachycení šňůr a tkanic visících u pasu a spodních okrajů oděvů jedoucími vozidly, například autobusovými dveřmi, lyžařskými vleky a jízdními koly, které vedou k závažným zraněním nebo smrti následkem vlečení nebo přejetí vozidlem.

Kromě toho pružné šňůry u kapuce nebo u krku vedly k řadě poranění v obličeji.

Dětské oblečení prodávané ve státech Evropské unie se obvykle prodává podle výšky, která je primárním rozměrem, někdy podle věku, který je doplňujícím ukazatelem. Oblečení pro nemluvňata (až do věku kolem jednoho roku) se prodává obvykle podle délky nemluvněte, i když v některých státech se používá hmotnost nemluvněte. Všechny rozměry hrudníku, pasu a boků jsou sekundárními rozměry. 

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví požadavky pro šňůry a šňůry na stažení u dětského oblečení pro děti do 14 let,
a to včetně maškarních kostýmů a lyžařského oblečení.

Do rozsahu této evropské normy není možné zahrnout všechna případná rizika, která může způsobit nebezpečný oděv.

Naopak, identifikovatelná rizika u některých stylů/vzorů oděvů nemusí představovat nebezpečí pro danou věkovou skupinu.

Doporučuje se individuálně vyhodnocovat riziko u každého oděvu, aby se zajistilo, že nebude představovat
nebezpečí pro nositele.

Tato evropská norma se nevztahuje na dále uvedené položky (zdůvodnění je uvedeno v příloze C):

 1. výrobky používané dětmi a pro péči o dítě, jako jsou bryndáčky, plenky a držátka k šidítkům;

 2. boty, holínky a podobnou obuv;

 3. rukavice, pokrývky hlavy, dětské čepičky a šály;

 4. vázanky určené k nošení na košili nebo halence;

 5. pásky, s výjimkou pásků na zavázání, které jsou předmětem této normy;

 6. šle;

 7. oblečení pro náboženské účely;

 8. slavnostní oblečení nošené při občanských nebo náboženských obřadech, národních nebo krajových slavnostech, za předpokladu, že je nošeno po omezenou dobu a pod dohledem;

 9. zvláštní sportovní oblečení a oblečení pro volný čas, které se obecně nosí po omezenou dobu a pod dohledem, například krátké kalhoty na ragby, neoprenové kombinézy, taneční oblečení, s výjimkou případů, kdy se toto oblečení nosí běžně jako denní nebo noční oblečení;

 10. divadelní kostýmy používané při divadelních představeních;

 11. zástěry k ochraně šatů před ušpiněním, při činnostech jako je malování, vaření nebo při jídle, určené k nošení přes denní oblečení po omezenou dobu a pod dohledem.;

 12. kabelky a peněženky.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  

Zdroj: www.cni.cz