ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.120.30; 43.120 Říjen 2015

Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková spojení a vozidlové přívodky – Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením –
Část 1: Obecné požadavky

ČSN
EN 62196-1
ed. 3

35 4572

mod IEC 62196-1:2014

Plugs, socket-outlets, vehicle couplers and vehicle inlets – Conductive charging of electric vehicles –
Part 1: General requirements

Fiches, socles de prise de courant, prises mobiles de véhicule et socles de connecteur de véhicule – Charge conductive
des véhicules électriques – Partie 1: Règles générales

Stecker, Steckdosen, Fahrzeugkupplungen und Fahrzeugstecker – Konduktives Laden von Elektrofahrzeugen –
Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 62196-1:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 62196-1:2014. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2019-10-06 se nahrazuje ČSN EN 62196-1 ed. 2 (35 4572) z listopadu 2012, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 62196-1:2014 dovoleno do 2019-10-06 používat dosud platnou ČSN EN 62196-1 ed. 2 (35 4572) z listopadu 2012.

Změny proti předchozí normě

Důležité technické změny ve srovnání s předchozím vydáním jsou uvedeny v Informativních údajích
k IEC 62196-1:2014.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60068-2-14 zavedena v ČSN EN 60068-2-14 ed. 2 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-14: Zkoušky – Zkouška N: Změna teploty

IEC 60112 zavedena v ČSN EN 60112 (34 6468) Metody určování zkušebních indexů a porovnávacích indexů odolnosti tuhých izolačních materiálů proti plazivým proudům

IEC 60227 soubor nezaveden

IEC 60228:2004 zavedena v ČSN EN 60228:2005 (34 7201) Jádra izolovaných kabelů

IEC 60245-4 zavedena v ČSN 34 7470-4 ed. 2 Kabely a vodiče se zesítěnou izolací pro jmenovitá napětí
do 450/750 V včetně – Část 4: Šňůry a ohebné kabely

IEC 60269-1 zavedena v ČSN EN 60269-1 ed. 3 (35 4701) Pojistky nízkého napětí – Část 1: Všeobecné požadavky

IEC 60269-2 zavedena v ČSN 35 4701-2 ed. 3 Pojistky nízkého napětí – Část 2: Doplňující požadavky pro pojistky určené pro kvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro průmyslové použití) – Příklady normalizovaných pojistkových systémů A až K

IEC 60309-4:2006 nezavedena

IEC 60449 zavedena v ČSN IEC 449 (33 0130) Napěťová pásma pro elektrické instalace v budovách

IEC 60529:1989 zavedena v ČSN EN 60529:1993 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

IEC 60664-1:2007 zavedena v ČSN EN 60664-1 ed. 2:2008 (33 0420) Koordinace izolace zařízení nízkého napětí – Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky

IEC 60664-3 zavedena v ČSN EN 60664-3 (33 0420) Koordinace izolace zařízení nízkého napětí – Část 3: Použití ochranných vrstev, zalévání nebo zalisování pro ochranu proti znečištění

IEC 60695-2-11 zavedena v ČSN EN 60695-2-11 ed. 2 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí – Část 2-11: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou – Zkouška hořlavosti konečných výrobků žhavou smyčkou (GWEPT)

IEC 60695-10-2 zavedena v ČSN EN 60695-10-2 ed. 2 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí – Část 10-2: Nadměrné teplo – Zkouška kuličkou

IEC 61851-1:2010 zavedena v ČSN EN 61851-1 ed. 2:2011 (34 1590) Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením – Část 1: Všeobecné požadavky

IEC 61851-23:2014 zavedena v ČSN EN 61851-23:2015 (34 1590) Nabíjení elektromobilů vodivým propojením – Část 23: Stejnosměrná nabíjecí stanice elektromobilů

ISO 1456 zavedena v ČSN EN ISO 1456 (03 8513) Kovové a jiné anorganické povlaky – Elektrolyticky vyloučené povlaky niklu, nikl-chrom, měď-nikl a měď-nikl-chrom

ISO 2081 zavedena v ČSN EN ISO 2081 (03 8511) Kovové a jiné anorganické povlaky – Elektrolyticky vyloučené povlaky zinku s dodatečnou úpravou na železe nebo oceli

ISO 2093 zavedena v ČSN ISO 2093 (03 8515) Elektrolyticky vyloučené povlaky cínu – Specifikace a zkušební metody

Souvisící ČSN

ČSN IEC 50(441):1984 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Kapitola 441: Spínací a řídicí zařízení a pojistky

ČSN IEC 60050-826:2006 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 826: Elektrické instalace

ČSN EN 60068-2-75:1999 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2: Zkoušky – Zkouška Eh: Zkoušky kladivem (paličkou, pružinovým přístrojem a svislým kladivem)

ČSN EN 60309-1 ed. 3 (35 4513) Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití – Část 1: Vše-
obecné požadavky

ČSN IEC 60884-1:2003 (35 4515) Vidlice a zásuvky pro domovní a podobná použití – Část 1: Všeobecné
požadavky

ČSN EN 60947-1 ed. 4 (35 4101) Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 1: Všeobecná ustanovení

ČSN EN 60999-1 ed. 2:2001 (37 0680) Připojovací zařízení – Elektrické měděné vodiče – Bezpečnostní požadavky na šroubové a bezšroubové upínací jednotky – Část 1: Všeobecné požadavky a zvláštní požadavky
na upínací jednotky pro vodiče od 0,2 mm2 do 35 mm2 (včetně)

ČSN EN 60999-2:2004 (37 0680) Připojovací zařízení – Elektrické měděné vodiče – Bezpečnostní požadavky na šroubové a bezšroubové upínací jednotky – Část 2: Zvláštní požadavky na upínací jednotky pro vodiče
od 35 mm2 do 300 mm2 (včetně)

ČSN EN 61008-1 ed. 3 (35 4181) Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní
a podobné použití (RCCB) – Část 1: Všeobecná pravidla

ČSN EN 61009-1 ed. 3 (35 4182) Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní
a podobné použití (RCBO) – Část 1: Všeobecná pravidla

ČSN EN 61300-2-4 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-4: Zkoušky – Upevnění vlákna nebo kabelu

ČSN EN 61300-2-6 ed. 2 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-6: Zkoušky – Pevnost v tahu spojovacího mechanismu

ČSN EN 61300-2-7 ed. 2 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-7: Zkoušky – Ohybový moment

ČSN 35 4190 Elektrická příslušenství – Pohyblivé chráničové přístroje bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (PRCD) (idt HD 639 S1, mod IEC 61540)

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Porovnání s mezinárodní normou

Přestože je na zavedené evropské normě uvedeno, že text mezinárodní normy je převzat s modifikacemi, obsah této normy ČSN je téměř identický s IEC 62196-1:201494. Modifikace připravená CENELEC spočívá pouze
v doplnění článku 9.2 a je vyznačena svislou čarou po levém okraji textu.

Informativní údaje z IEC 62196-1:2014

Mezinárodní normu IEC 62196-1 vypracovala subkomise IEC 23H Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové a podobné použití a pro elektrická vozidla technické komise IEC/TC 23 Elektrická příslušenství.

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání vydané v roce 2011 a je jeho technickou revizí.

Toto vydání zahrnuje následující hlavní technické změny ve srovnání s předcházejícím vydáním:

 1. doplnění přednostního pracovního napětí 1 000 V DC;

 2. doplnění přednostního jmenovitého proudu 80 A DC;

 3. doplnění ustanovení pro kombinované rozhraní AC/DC;

 4. popis stejnosměrných konfigurací (dříve se připravovaly);

 5. doplnění požadavků vztahujících se k uzamykacímu mechanismu, blokovacímu zařízení a aretačnímu
  mechanismu;

 6. doplnění zkoušky pro přístroje, které nejsou vhodné pro zapínání a vypínání elektrického obvodu při zatížení;

 7. doplnění požadavků a zkoušek pro izolační návleky.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:  

FDIS

Zpráva o hlasování

23H/302/FDIS

23H/305/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 62196 se společným názvem Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková spojení a vozidlové přívodky – Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením je možno nalézt na webových strán-
kách IEC.

Následující části IEC 62196 pojednávají o požadavcích na určité typy přístrojů. Kapitoly obsahující tyto specifické požadavky doplňují nebo modifikují odpovídající kapitoly v Části 1.

V této normě jsou použity následující typy písma:

Komise rozhodla, že obsah této publikace zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

Vypracování normy

Zpracovatel: Jan Horský, Elnormservis Brno, IČ 16316151

Technická normalizační komise: TNK 130 Elektrické přístroje, elektrické příslušenství a pojistky nízkého napětí

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jindřich Šesták

EVROPSKÁ NORMA EN 62196-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Listopad 2014

ICS 29.120.30; 43.120 Nahrazuje EN 62196-1:2012

Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková spojení a vozidlové přívodky –
Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením –
Část 1: Obecné požadavky
(IEC 62196-1:2014, modifikována)

Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets –
Conductive charging of electric vehicles –
Part 1: General requirements
(IEC 62196-1:2014, modified) 

Fiches, socles de prise de courant, prises mobiles de véhicule et socles de connecteur de véhicule –
Charge conductive des véhicules électriques –
Partie 1: Règles générales
(CEI 62196-1:2014, modifiée)

Stecker, Steckdosen, Fahrzeugkupplungen und Fahrzeugstecker –
Konduktives Laden von Elektrofahrzeugen –
Teil 1: Allgemeine Anforderungen
(IEC 62196-1:2014 modifiziert)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2014-10-06. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání
v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2014 CENELEC Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
Ref. č. EN 62196-1:2014 E

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska,
Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Předmluva

Text dokumentu 23H/302/FDIS, budoucího třetího vydání IEC 62196-1, který vypracovala SC 23H Vidlice,
zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové a podobné použití a pro elektrická vozidla
IEC/TC 23 Elektrická příslušenství, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako
EN 62196-1:2014.

Návrh změny, který zahrnuje společné modifikace k IEC 62196-1, vypracovala CLC/TC 23BX Spínače, krabice a vnější kryty pro domácnost a podobné účely, vidlice a zásuvky pro stejnosměrný proud a pro nabíjení elektrických vozidel, včetně jejich nástrček a byl schválen CENELEC.

Tento dokument nahrazuje EN 62196-1:2012.

Jsou stanovena tato data: 

 • nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
  vydáním identické národní normy nebo vydáním
  oznámení o schválení k přímému používání
  jako normy národní

(dop)

2015-10-06

 • nejzazší datum zrušení národních norem,
  které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2019-10-06

Kapitoly, články, poznámky, obrázky a přílohy doplněné do IEC 62196-1:2014 jsou označeny předponou „Z“.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tato norma zahrnuje základní prvky bezpečnostních cílů pro elektrická zařízení navržená pro používání v určitých mezích napětí (LVD – 2006/95/ES).

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 62196-1:2014 byl schválen CENELEC jako evropská norma se schválenými společnými modifikacemi.

Obsah

Strana

Úvod 11

1 Rozsah platnosti 12

2 Citované dokumenty 12

3 Termíny a definice 13

4 Obecně 21

4.1 Obecné požadavky 21

4.2 Obecné poznámky ke zkouškám 21

5 Jmenovité hodnoty 22

5.1 Přednostní rozsahy jmenovitých pracovních napětí 22

5.2 Přednostní jmenovité proudy 22

5.2.1 Obecně 22

5.2.2 Jmenovitý proud pro účely signalizace nebo řízení 22

5.2.3 Přístroje, které nejsou vhodné pro zapínání a vypínání elektrického obvodu při zatížení 23

5.2.4 Přístroje vhodné nebo nevhodné pro zapínání a vypínání elektrického obvodu při zatížení 23

6 Spojení mezi napájecím zdrojem a elektrickým vozidlem 23

6.1 Obecně 23

6.2 Typy vozidlových přívodek 23

6.3 Typy vozidlových nástrček 23

6.4 Univerzální rozhraní 24

6.5 Základní rozhraní 25

6.6 DC konfigurace 25

6.7 Kombinované rozhraní 26

6.8 Řazení kontaktů 27

7 Třídění přístrojů 27

7.1 Podle účelu 27

7.2 Podle způsobu připojení vodičů 28

7.3 Podle provádění oprav 28

7.4 Podle elektrické činnosti 28

7.5 Podle rozhraní 28

7.6 Podle použití se systémy vedení kabelů 28

7.7 Podle funkcí uzamykání a blokování: 28

7.7.1 Podle uzamykacích zařízení 28

7.7.2 Podle blokovacích zařízení 28

7.8 Podle použití clonky (clonek) 28

8 Značení 28

9 Rozměry 30

10 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 30

11 Velikost a barva ochranných vodičů 35

12 Uzemnění 35

13 Svorky 36

13.1 Společné požadavky 36

13.2 Šroubové svorky 39

Strana

13.3 Mechanické zkoušky na svorkách 41

14 Blokování 43

14.1 Přístroje s blokováním 43

14.2 Přístroje s vestavěným spínacím přístrojem 47

14.3 Přístroje řídicího obvodu a spínací prvky 47

14.4 Řídicí kontakty a pomocné obvody 47

15 Odolnost proti stárnutí pryže a termoplastického materiálu 47

16 Obecné konstrukční provedení 47

17 Konstrukce zásuvek 50

17.1 Obecně 50

17.2 Dutinky 50

18 Konstrukce vidlic a vozidlových nástrček 51

19 Konstrukce vozidlových přívodek 52

20 Stupně ochrany krytem 52

21 Izolační odpor a elektrická pevnost 53

22 Vypínací schopnost 54

23 Normální činnost 56

24 Oteplení 57

25 Ohebné kabely a jejich připojení 58

25.1 Odlehčení od tahu 58

25.2 Požadavky na vidlice a vozidlové nástrčky 59

25.2.1 Nerozebíratelné vidlice a vozidlové nástrčky 59

25.2.2 Rozebíratelné vidlice a vozidlové nástrčky 59

25.3 Vidlice a vozidlové nástrčky opatřené ohebným kabelem 59

26 Mechanická pevnost 60

26.1 Obecně 60

26.2 Stupeň ochrany krytem 61

26.3 Rozebíratelné vidlice a vozidlové nástrčky 62

26.4 Nerozebíratelné přístroje 63

26.5 Kabelové ucpávky 64

26.6 Clonky 64

26.7 Izolační návleky 65

26.8 Zkouška změny teploty 65

26.9 Tahová zkouška 65

27 Šrouby, proudovodné části a spoje 65

28 Povrchové cesty, vzdušné vzdálenosti a vzdálenosti 67

29 Odolnost proti teplu, vzplanutí a šíření plamene a plazivým proudům 69

30 Koroze a odolnost proti rezavění 70

31 Zkouška odolnosti proti podmíněnému zkratovému proudu 70

31.1 Obecně 70

31.2 Jmenovité hodnoty a podmínky zkoušek 70

31.3 Zkušební obvod 71

31.4 Kalibrování 74

Strana

31.5 Postup zkoušky 74

31.6 Chování zkoušeného zařízení 74

31.7 Podmínky přejímky 74

32 Elektromagnetická kompatibilita 75

32.1 Odolnost 75

32.2 Emise 75

33 Přejetí vozidlem 75

Bibliografie 76

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a jim odpovídající evropské publikace 77 

Obrázek 1 – Schéma znázorňující používání přístrojů 14

Obrázek 2 – Příklady svorek 18

Obrázek 3 – Normalizovaný zkušební prst 31

Obrázek 4 – Kalibr „A“ pro kontrolu clonek 33

Obrázek 5 – Kalibr „B“ pro kontrolu clonek 34

Obrázek 6 – Kalibry pro zkoušení možnosti zasunutí kruhových neupravených vodičů s maximálním stanoveným průřezem 40

Obrázek 7 – Zkušební zařízení 41

Obrázek 8 – Zařízení pro kontrolu vysunovací síly 45

Obrázek 9 – Ověření aretačního mechanismu 46

Obrázek 10 – Schémata zapojení pro zkoušky vypínací schopnosti a normální činnosti 55

Obrázek 11 – Přístroj pro zkoušení ukotvení kabelu 59

Obrázek 12 – Rázová zkouška koulí 61

Obrázek 13 – Uspořádání pro zkoušku mechanické pevnosti pro vidlice a vozidlové nástrčky 63

Obrázek 14 – Zařízení pro zkoušku ohybem 64

Obrázek 15 – Schéma zkušebního obvodu pro ověření odolnosti proti zkratovému proudu u dvoupólového zařízení
na jednofázový střídavý nebo stejnosměrný proud 72

Obrázek 16 – Schéma zkušebního obvodu pro ověření odolnosti proti zkratovému proudu u trojpólového zařízení 73

Obrázek 17 – Schéma zkušebního obvodu pro ověření odolnosti proti zkratovému proudu u čtyřpólového zařízení 74

Tabulka 1 – Kompatibilita komplementárních zařízení na vozidle 24

Tabulka 2 – Přehled univerzálních vozidlových rozhraní 24

Tabulka 3 – Přehled základního vozidlového rozhraní 25

Tabulka 4 – Přehled DC vozidlového rozhraní 26

Tabulka 5 – Přehled kombinovaného vozidlového rozhraní AC/DC 27

Tabulka 6 – Krátkodobé zkušební proudy 36

Tabulka 7 – Velikost vodičů 37

Tabulka 8 – Hodnoty ohybu při zkoušce mechanickým zatížením 42

Tabulka 9 – Hodnoty pro zkoušku svorek tahem 43

Tabulka 10 – Vysunovací síla v závislosti na jmenovitém proudu 46

Tabulka 11 – Délka kabelu použitá pro určení tahové síly působící na zajišťovací prostředek 48

Tabulka 12 – Kalibry pro měření vysunovací síly 50

Tabulka 13 – Průměr kolíků zkušební vidlice 51

Tabulka 14 – Maximální vysunovací síla 51

Tabulka 15 – Zkušební napětí pro zkoušku elektrické pevnosti 54

Strana

Tabulka 16 – Vypínací schopnost 56

Tabulka 17 – Normální činnost 57

Tabulka 18 – Zkušební proud a jmenovité průřezy měděných vodičů pro zkoušku oteplení 58

Tabulka 19 – Zkušební hodnoty tahové síly a krouticího momentu pro ukotvení kabelu 60

Tabulka 20 – Rázová energie pro rázovou zkoušku koulí 61

Tabulka 21 – Zkouška mechanického zatížení ohybem 63

Tabulka 22 – Zkušební hodnoty krouticího momentu pro ucpávky 64

Tabulka 23 – Tahová síla působící na izolační návleky 65

Tabulka 24 – Utahovací krouticí moment pro ověřování mechanické pevnosti šroubových svorek 66 

Úvod

IEC 61851-1 specifikuje zařízení pro nabíjení elektrického vozidla vodivým připojením.

Soubor IEC 62196 stanoví požadavky na vidlice, zásuvky, vozidlové nástrčky, vozidlové přívodky a kabelové sestavy, popsané v IEC 61851-1.

Určitého nabití může být dosaženo přímým připojením elektrického vozidla ke společným zásuvkám napájecí sítě.

Některé režimy nabíjení vyžadují jednoúčelové napájení a nabíjecí zařízení zahrnující řídicí a komunikační
obvody.

IEC 62196 zahrnuje mechanické, elektrické a technické požadavky na jednoúčelové vidlice, zásuvky, vozidlové nástrčky a vozidlové přívodky pro vytvoření rozhraní mezi takovým jednoúčelovým nabíjecím zařízením a elektrickým vozidlem.

Tato norma může být rozdělena na několik částí takto:

1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 62196 platí pro vidlice, zásuvky, vozidlové nástrčky, vozidlové přívodky a kabelové sestavy pro elektrická vozidla, dále nazývané „přístroje“, určené pro používání v systémech nabíjení vodivým připojením
zahrnujících řídicí prostředky, se jmenovitým pracovním napětím maximálně:

Tyto přístroje jsou určeny pro instalování pouze poučenými osobami (IEC 60050-195:1998,
IEC 60050-195/A1:2001, 195-04-02), nebo znalými osobami (IEC 60050-195:1998, IEC 60050-195/A1:2001, 195-04-01).

Tyto přístroje a kabelové sestavy jsou určeny pro používání pro obvody specifikované v IEC 61851-1, které pracují při různých napětích a kmitočtech a které mohou zahrnovat signály malého napětí a komunikační signály.

Tyto přístroje a kabelové sestavy se mají používat při teplotě okolí v rozmezí od –30 °C do +50 °C.

POZNÁMKA 1 V některých zemích mohou platit jiné požadavky.

POZNÁMKA 2 V následující zemí platí –35 °C: SE.

Tyto přístroje jsou určeny k připojení pouze kabely s měděnými vodiči nebo vodiči ze slitin mědi.

Přístroje, na které se vztahuje tato část IEC 62196, jsou určeny pro používání v určitých režimech nabíjení elektrických vozidel. Tyto režimy jsou definovány v IEC 61851-1. Tyto definice a popis typů připojení (případy A, B a C) jsou popsané v IEC 61851-1:2010, 6.2 a 6.3.1.

POZNÁMKA 3 V následujících zemích nebude režim 1 dovolen. UK, US, CA, SG.

Tato část IEC 62196 neplatí pro normalizované přístroje používané v systémech nabíjení, kde je dovoleno
používání takových přístrojů provedených podle požadavků jiných norem (například v režimu 1 a režimu 2).
Takové normalizované přístroje se mohou používat pro situace (režim a případ) uvedené v IEC 61851-1.

Tato část IEC 62196 se může používat jako návod pro přístroje s menším počtem kontaktů a s nižšími jmenovitými hodnotami pro použití u vozidel pro lehký provoz.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz