ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.20 Červenec 2015

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy –
Část 3-14: Zkoušení a měření – Chyba a opakovatelnost nastavení útlumu u proměnných atenuátorů

ČSN
EN 61300-3-14
ed. 3

35 9252

idt IEC 61300-3-14:2014

Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures –
Part 3-14: Examinations and measurements – Error and repeatability of the attenuation settings of a variable optical attenuator

Dispositifs d’interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Procédures fondamentales d’essais et de mesures –
Partie 3-14: Examens et mesures – Erreur et répétabilité des positions d’affaiblissement d’un affaiblisseur optique variable

Lichtwellenleiter – Verbindungselemente und passive Bauteile – Grundlegende Prüf- und Messverfahren –
Teil 3-14: Untersuchungen und Messungen – Abweichung und Reproduzierbarkeit der Einstellung eines einstellbaren optischen Dämpfungsgliedes

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 61300-3-14:2014. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 61300-3-14:2014. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2015-11-14 se nahrazuje ČSN EN 61300-3-14 ed. 2 (35 9252) z června 2007, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Norma popisuje metodu měření chyby a opakovatelnosti nastavení útlumu u proměnných atenuátorů (VOA) pro dvě technologie OA, s manuálním řízením a s elektrickým řízením. Tato norma zahrnuje obě technologie řízení VOA a také zahrnuje VOA s jednovidovými a mnohovidovými vlákny. Norma obsahuje informativní přílohu A, uvádějící příklad záznamu výsledků měření a informativní přílohu B, popisující metodu měření hysterezní charakteristiky.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 61300-3-14:2014 dovoleno do 2015-11-14 používat dosud platnou ČSN EN 61300-3-14 ed. 2 (35 9252) z června 2007.

Změny proti předchozí normě

Tato norma obsahuje následující významné technické změny ve srovnání s předchozím vydáním:

a) změna názvu normy;

b) zahrnuto rozlišování proměnných atenuátorů s manuálním a elektrickým řízením v anotaci obsahu;

c) revidovány kapitoly pro zkušební zařízení a uvádění podrobností z důvodu harmonizace s ostatními normami souboru IEC 61300;

d) přidána „maximální odchylka útlumu od nastavené hodnoty“ v kapitole pro výpočty;

e) přidána „metoda měření hysterezní charakteristiky“ v příloze B.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 61300-1 zavedena v ČSN EN 61300-1 ed. 3 (35 9250) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové
optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 1: Všeobecně a návod

IEC 61300-3-4 zavedena v ČSN EN 61300-3-4 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-4: Zkoušení a měření – Útlum

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: SQS Vláknová optika a.s., IČ 60913037, Ing. Karel Šmondrk, Martin Fišar

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

 
 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz