ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.20 Červenec 2015

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy –
Část 3-51: Zkoušení a měření – Výsuvná síla kalibračního kolíku pro pravoúhlou feruli vícevláknových konektorů

ČSN
EN 61300-3-51

35 9252

idt IEC 61300-3-51:2014

Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures –
Part 3-51: Examinations and measurements – Pin gauge withdrawal force for rectangular ferrule multi-fibre connectors

Dispositifs d’interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Procédures fondamentales d’essais et de mesures –
Partie 3-51: Examens et mesures – Force d’extraction d’une broche calibrée pour des connecteurs multifibres à férule rectangulaire

Lichtwellenleiter – Verbindungselemente und passive Bauteile – Grundlegende Prüf- und Messverfahren –
Teil 3-51: Untersuchungen und Messungen – Prüfstift-Ausziehkraft von rechteckigen Ferrulen
von Mehrfachfasersteckverbindern

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 61300-3-51:2014. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 61300-3-51:2014. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Norma popisuje postup požadovaný pro měření výsuvné síly kalibračního kolíku pro pravoúhlou feruli vícevláknových konektorů. Toto měření může být použito jako alternativa k měření zásuvné síly kalibračního kolíku, kdy oba způsoby vyhodnocují těsnost zasunutí kalibračního kolíku (kalibračních kolíků) do vodicí díry (vodicích děr) konektoru typu zásuvka. Informativní příloha A uvádí experimentální ověření vzájemné zaměnitelnosti obou
způsobů měření. Pro konektor typu zástrčka je pro vyhodnocování záchytné síly vodicích kolíků použita norma IEC 61300-3-49. Informativní příloha B uvádí experimentální ověření vzájemné kompatibility metody A (metoda používající závaží) a metody B (metoda používající tažné zkušební zařízení).

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

IEC 61300-3-1 zavedena v ČSN EN 61300-3-1 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-1: Zkoušení a měření – Vizuální kontrola

IEC 61754-5 zavedena v ČSN EN 61754-5 ed. 2 (35 9244) Rozhraní optických konektorů – Část 5: Druh optických konektorů typu MT

IEC 61754-7-1 zavedena v ČSN EN 61754-7-1 (35 9244) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Rozhraní optických konektorů – Část 7-1: Druh optických konektorů typu MPO – Jedna řada vláken

IEC 61754-7-2 dosud nezavedena

IEC 61754-10 zavedena v ČSN EN 61754-10 ed. 2 (35 9244) Rozhraní optických konektorů – Část 10: Druh optických konektorů typu Mini-MPO

IEC 61754-18 zavedena v ČSN EN 61754-18 (35 9244) Rozhraní optických konektorů – Část 18: Druh optických konektorů MT-RJ

Souvisící ČSN

ČSN EN 61300-3-49 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební
a měřicí postupy – Část 3-49: Zkoušení a měření – Záchytná síla vodicího kolíku pro pravoúhlou feruli mnohovláknových konektorů

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: SQS Vláknová optika a.s., IČ 60913037, Ing. Karel Šmondrk, Martin Fišar

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

  

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz