ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 59.120.01 Červenec 2015

Textilní stroje – Návod na konstrukci textilních
strojů pro snížení emise hluku

ČSN
EN ISO 23771

81 0114

idt ISO 23771:2015

Textile machinery – Guide to the design of textile machinery for reduction of the noise emissions

Matériel pour l’industrie textile – Guide pour la réduction de l’émission sonore à la conception des machines textiles

Textilmaschinen – Konstruktive Maßnahmen zur Reduzierung der Geräuschemissionen von Textilmaschinen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 23771:2015. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 23771:2015. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 9902 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN ISO 9902 (81 0112) Textilní stroje – Zkušební předpis pro hluk

ISO/TR 11688-1 zavedena v ČSN EN ISO 11688-1 (01 1682) Akustika – Doporučené postupy pro navrhování strojů a zařízení s nízkým hlukem – Část 1: Plánování

ISO/TR 11688-2 zavedena v ČSN EN ISO 11688-2 (01 1682) Akustika – Doporučené postupy pro navrhování strojů a zařízení s nízkým hlukem – Část 2: Fyzikální základy navrhování s ohledem na snižování hluku

ISO 11689 zavedena v ČSN EN ISO 11689 (01 1681) Akustika – Postup porovnání údajů o emisi hluku strojů a zařízení

ISO 12100 zavedena v ČSN EN ISO 12100 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady pro konstrukci – Posouzení rizika a snižování rizika

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 11111 (soubor) (81 0702) Textilní stroje – Bezpečnostní požadavky

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/37/ES (98/37/EC) ze dne 22. června 1998, o sbližování právních před-
pisů členských států, týkající se strojních zařízení je nahrazena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES (2006/42/EC) ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (95/16/EC). V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 176/2008 Sb. ze dne 21. dubna 2008, kterým se stanovují technické požadavky na strojní zařízení, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN WOZNIAK, IČ 15492958, Ing. Jan Wozniak, CSc.

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Lubomír Drápal, CSc.

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 23771
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Březen 2015

ICS 59.120.01; 17.140.20

Textilní stroje – Návod na konstrukci textilních strojů pro snížení emise hluku
(ISO 23771:2015)

Textile machinery – Guide to the design of textile machinery for reduction
of the noise emissions
(ISO 23771:2015) 

Matériel pour l’industrie textile – Guide
pour la réduction de l’émission sonore
à la conception des machines textiles
(ISO 23771:2015)

Textilmaschinen – Konstruktive Maßnahmen
zur Reduzierung der Geräuschemissionen
von Textilmaschinen
(ISO 23771:2015)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2015-01-03.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2015 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 23771:2015 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Koncepce pro kontrolu emise hluku 7

4.1 Zásadní požadavky 7

4.2 Postup 8

5 Textilní stroje s významným nebezpečím hluku 8

5.1 Obecně 8

5.2 Seznam textilních strojů s významným nebezpečím hluku 9

5.2.1 Dopřádací stroje a stroje na přípravu předení 9

5.2.2 Stroje na výrobu netkaných textilií 9

5.2.3 Stroje na zpracování příze, výrobu provaznických výrobků a lan 9

5.2.4 Stroje na přípravu tkaní a pletení 9

5.2.5 Stroje na výrobu plošných textilií 10

5.2.6 Barvicí stroje a stroje pro konečnou úpravu 10

6 Zdroje hluku a protihluková opatření pro jednotlivé textilní stroje 10

6.1 Obecně 10

7 Stanovení dodržování požadavků na bezpečnost a účinnost opatření 20

7.1 Ověřování na základě hodnot emise hluku 20

7.2 Ověřování ochrany proti hluku 20

7.3 Informace pro návod 20

Příloha A (informativní) Příklady návrhu 21

Bibliografie 31

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice 2006/42/ES 32

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 23771:2015) vypracovala technická komise ISO/TC 72 Textilní stroje a příslušenství ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 214 Textilní stroje a příslušenství, jejíž sekretariát zajišťuje SNV.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2015 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2015.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu, a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 23771:2015 byl schválen CEN jako EN ISO 23771:2015 bez jakýchkoliv modifikací.

Úvod

Tato mezinárodní norma je norma typu C, jak je stanoveno v ISO 12100. Příslušné stroje a rozsah zahrnutých nebezpečí jsou uvedeny v předmětu této mezinárodní normy.

Pokud se opatření této normy typu C odlišují od opatření, která jsou stanovena v normách typu A nebo B, má pro stroje, které byly navrženy a vyrobeny podle ustanovení této normy typu C, dodržení opatření podle této normy typu C přednost před opatřeními jiných norem.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma poskytuje technické informace o konstrukci textilních strojů se sníženou emisí hluku. Textilní stroje se zvýšeným nebezpečím hluku jsou definovány v ISO 11111 (všechny části).

Tato mezinárodní norma podporuje technické návrhy na dosažení nízkého hluku textilních strojů. Pro tento účel jsou popsány významné zdroje hluku jednotlivých typů textilních strojů a opatření řídící přiměřenost hluku.

Na prvky potřebné pro provoz textilního stroje, které však nejsou součástí textilního stroje, se nevztahuje tato mezinárodní norma (např. prvky pro přepravu zpracovávaného materiálu, prvky pro zajištění média).

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz