ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.040.30; 77.120.30 Červenec 2015

Měď a slitiny mědi – Stanovení obsahu manganu –
Část 2: Metoda plamenové atomové absorpční
spektrometrie (FAAS)

ČSN
EN 15703 -2

42 0623

 

Copper and copper alloys – Determination of manganese content – Part 2: Flame atomic absorption spectrometric
method (FAAS)

Cuivre et alliages de cuivre – Détermination de manganèse – Partie 2: Méthode par spectrométrie d'absorption atomique
dans la flamme (SAAF)

Kupfer und Kupferlegierungen – Bestimmung des Mangangehaltes – Teil 2: Flammenatomabsorptionsspektrometrisches
Verfahren (FAAS)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15703-2:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 15703-2:2014. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 1811-1 zavedena v ČSN ISO 1811-1 (42 0623) Měď a slitiny mědi. Odběr a příprava vzorků pro chemický rozbor. Část 1: Vzorkování litých netvářených výrobků

ISO 1811-2 zavedena v ČSN ISO 1811-2 (42 0623) Měď a slitiny mědi. Odběr a příprava vzorků pro chemický rozbor. Část 2: Vzorkování tvářených výrobků a odlitků

Souvisící ČSN

ČSN ISO 5725-1 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření – Část 1: Obecné zásady a definice

ČSN ISO 5725-2 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření – Část 2: Základní
metoda pro stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované metody měření

ČSN ISO 5725-3 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření – Část 3: Mezilehlé míry shodnosti normalizované metody měření

Vypracování normy

Zpracovatel: Smetana Praha, IČ 01250272, Ing. Miloslav Smetana

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Lubomír Drápal, CSc.

EVROPSKÁ NORMA EN 15703 -2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Prosinec 2014

ICS 77.040.30; 77.120.30

Měď a slitiny mědi – Stanovení obsahu manganu –
Část 2: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

Copper and copper alloys – Determination of manganese content –
Part 2: Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS) 

Cuivre et alliages de cuivre – Détermination
de manganèse –
Partie 2: Méthode par spectrométrie d’absorption
atomique dans la flamme (SAAF)

Kupfer und Kupferlegierungen – Bestimmung
des Mangangehaltes –
Teil 2: Flammenatomabsorptionsspektrometrisches
Verfahren (FAAS)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2014-11-08.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2014 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 15703-2:2014 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Princip 6

4 Chemikálie 6

4.1 Kyselina chlorovodíková, HCl (r = 1,19 g/ml) 6

4.2 Kyselina dusičná, HNO3 (r = 1,40 g/ml) 6

4.3 Kyselina fluorovodíková, HF (r = 1,13 g/ml) 6

4.4 Zředěná kyselina dusičná, 1 + 1 6

4.5 Chlorid lanthanitý, roztok 100 g/l 6

4.6 Kyselina sírová, H2SO4 (r = 1,84 g/ml) 6

4.7 Zředěná kyselina sírová, 1 + 9 6

4.8 Mangan, zásobní roztok, 1,0 g/l Mn 7

4.9 Mangan, standardní roztok, 0,10 g/l Mn 7

4.10 Mangan, standardní roztok, 0,010 g/l Mn 7

4.11 Měď, základní roztok, 20 g/l Cu 7

4.12 Měď, základní roztok, 2 g/l Cu 7

5 Přístroje 7

5.1 Atomový absorpční spektrometr, vybavený hořákem pro plamen vzduch/acetylen 7

5.2 Výbojka s dutou katodou pro mangan 7

6 Odběr vzorků 7

7 Postup 8

7.1 Příprava roztoku zkušebního dílu vzorku 8

7.2 Slepé stanovení 8

7.3 Kontrolní zkouška 8

7.4 Stanovení kalibrační křivky 9

7.5 Stanovení 11

8 Vyjádření výsledků 12

8.1 Použití kalibrační křivky 12

8.2 Použití rámcovací metody 12

9 Preciznost 13

10 Protokol o zkoušce 14

Bibliografie 15

Předmluva

Tento dokument (EN 15703-2:2014) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 133 Měď a slitiny mědi, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2015 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2015.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

V rámci svého pracovního programu technická komise CEN/TC 133 pověřila CEN/TC 133/WG 10 Metody rozboru zpracováním této normy:

EN 15703-2 Měď a slitiny mědi – Stanovení obsahu manganu – Část 2: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

Tato je jednou ze dvou částí normy/technické specifikace pro stanovení obsahu manganu v mědi a slitinách mědi. Další částí je:

CEN/TS 15703-1 Měď a slitiny mědi – Stanovení obsahu manganu – Část 1: Spektrofotometrická metoda

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační orga-
nizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje metodu plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS) pro stanovení
obsahu manganu v mědi a slitinách mědi ve formě netvářených, tvářených a odlitých výrobků.

Tato metoda je použitelná pro výrobky, které mají hmotnostní zlomek manganu mezi 0,001 0 % a 6,0 %.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz