ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.140.40; 91.160.10 Srpen 2015

Svítidla –
Část 2-22: Zvláštní požadavky –
Svítidla pro nouzové osvětlení

ČSN
EN 60598-2-22
ed. 2

36 0600

idt IEC 60598-2-22:2014

Luminaires –
Part 2-22: Particular requirements – Luminaires for emergency lighting

Luminaires –
Partie 2-22: Exigencies particulières – Luminaires pour éclairage de secours

Leuchten –
Teil 2-22: Besondere Anforderungen – Leuchten für Notbeleuchtung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60598-2-22:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60598-2-22:2014. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 60598-2-22 ed. 2 (36 0600) z dubna 2015.

S účinností od 2017-07-24 se nahrazuje ČSN EN 60598-2-22 (36 0600) z července 1999, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 60598-2-22:2014 dovoleno do 2017-07-24 používat dosud platnou ČSN EN 60598-2-22 (36 600) z července 1999.

Změny proti předchozím normám

Proti předchozí normě ČSN EN 60598-2-22 ed. 2 dochází ke změně způsobu převzetí EN 60598-2-22:2014. Zatímco ČSN EN 60598-2-22 ed. 2 (36 0600) z dubna 2015 převzala EN 60598-2-22:2014 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Nové vydání normy zahrnuje, s ohledem na předchozí vydání ČSN EN 60598-2-22, významné technické změny, jak jsou uvedeny v článku Informativní údaje z IEC 60598-2-22:2014.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60073 zavedena v ČSN EN 60073 ed. 2 (33 0170) Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci – Zásady kódování sdělovačů a ovládačů

IEC 60155 zavedena v ČSN EN 60155+A1 (36 0295) Startéry pro zářivky

IEC 60364-5-56 zavedena v ČSN 33 2000-5-56 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení – Zařízení pro bezpečnostní účely

IEC 60598-1 zavedena v ČSN EN 60598-1 ed. 6 (36 0600) Svítidla – Část 1: Obecné požadavky a zkoušky

IEC 60896-21 zavedena v ČSN EN 60896-21 (36 4332) Staniční olověné akumulátory – Část 21: Uzavřené ventilem řízené typy – Metody zkoušek

IEC 61056-1 zavedena v ČSN EN 61056-1 ed. 3 (36 4338) Olověné baterie pro všeobecné použití (typy
s regulačním ventilem) – Část 1: Základní požadavky, funkční charakteristiky – Metody zkoušek

IEC 61347-2-2 zavedena v ČSN EN 61347-2-2 ed. 2 (36 0510) Ovládací zařízení pro světelné zdroje – Část 2-2: Zvláštní požadavky na stejnosměrně nebo střídavě napájené elektronické měniče/střídače pro žárovky

IEC 61347-2-3 zavedena v ČSN EN 61347-2-3 ed. 2 (36 0510) Ovládací zařízení pro světelné zdroje – Část 2-3: Zvláštní požadavky na střídavě a/nebo stejnosměrně napájené elektronické předřadníky k zářivkám

IEC 61347-2-7 zavedena v ČSN EN 61347-2-7 ed. 3 (36 0510) Ovládací zařízení pro světelné zdroje – Část 2-7: Zvláštní požadavky na bateriemi napájená elektronická ovládací zařízení pro nouzové osvětlení (s vlastními bateriemi

IEC 61347-2-12 zavedena v ČSN EN 61347-2-12 (36 0510) Ovládací zařízení pro světelné zdroje – Část 2-12: Zvláštní požadavky pro střídavě nebo stejnosměrně napájené elektronické předřadníky výbojek (kromě zářivek)

IEC 61347-2-13 zavedena v ČSN EN 61347-2-13 (36 0510) Ovládací zařízení pro světelné zdroje – Část 2-13: Zvláštní požadavky pro elektronická ovládací zařízení modulů LED napájená střídavým nebo stejnosměrným proudem

IEC 61951-1 zavedena v ČSN EN 61951-1 ed. 2 (36 4385) Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty – Přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články – Část 1: Nikl-kadmium

IEC 61951-2 zavedena v ČSN EN 61951-2 ed. 3 (36 4385) Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty – Přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články – Část 2: Nikl-metalhydrid

IEC 62034 zavedena v ČSN EN 62034 ed. 2 (36 0632) Automatické zkušební systémy pro nouzové únikové osvětlení napájené z baterií

ISO 3864-1:2011 zavedena v ČSN ISO 3864-1:2012 (01 8011) Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení

ISO 3864-4:2011 zavedena v ČSN ISO 3864-4 (01 8011) Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část 4: Kolorimetrické a fotometrické vlastnosti materiálů bezpečnostních značek

ISO 30061:2007 nezavedena

CIE 121 SP1 nezavedena

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článku „Informace o citovaných dokumentech“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Informativní údaje z IEC 60598-2-22:2014

Mezinárodní normu IEC 60598-2-22 vypracovala subkomise 34D Svítidla technické komise IEC 34 Světelné zdroje a jejich příslušenství.

Toto čtvrté vydání zrušuje a nahrazuje třetí vydání vydané v roce 1997, Amd1:2002 a Amd2:2008. Toto vydání je technickou revizí.

Toto vydání obsahuje následující významné technické změny vzhledem k předchozímu vydání:

 1. Článek 22.3, doplnění definic pro skutečný světelný tok v nouzovém režimu (PELF) a samostatná svítidla pro nouzové osvětlení;

 2. Článek 22.5 aktualizován zavedením požadavků na nevyměnitelné světelné zdroje a baterie;

 3. Ustanovení 22.6 zlepšuje podmínky upřesňující indikaci, že nabíjení je správně připojeno k obvodu spolu s dalšími upřesněními, pokud jde o ovládací zařízení a skříň dálkového ovládání nouzového osvětlení s připojovacím kabelem nouzového svítidla;

 4. Ustanovení 22.12 zkvalitňuje podmínky zajišťující, aby svítidlo se nestalo nebezpečným;

 5. Ustanovení 22.16, úplná revize fotometrického testování přizpůsobením s ISO a CIE;

 6. Ustanovení 22.17 nyní odkazuje pouze na požadavky, obsažené v IEC 61347-2-7;

 7. Ustanovení 22.19 nyní odkazuje pouze na požadavky, obsažené v IEC 61347-2-7;

 8. Příloha A nyní zahrnuje nikl-metal hydridové baterie a odkazy na typy článků v IEC 61951-1;

 9. Příloha B, drobné změny třídění;

 10. Příloha C, obrázek C.1 vypuštěn ve prospěch revidovaného textu;

 11. Příloha E, doplňující požadavky pokrývající samostatná svítidla pro nouzové osvětlení.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech: 

FDIS

Zpráva o hlasování

34D/1119/FDIS

34D/1131/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Tato norma se musí používat spolu s IEC 60598-1 Svítidla – Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky.

Seznam všech částí souboru IEC 60598 se společným názvem Svítidla je možno nalézt na webových stránkách IEC.

V této normě jsou použity následující typy písma:

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do výsledného data aktualizace uvedeného na webových stránkách IEC http://webstore.iec.ch v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN-ESiCCO Plzeň, IČ 16669037, Josef Rýmus

Technická normalizační komise: TNK 67 Světelné zdroje, svítidla a jejich příslušenství

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Libor Válek

EVROPSKÁ NORMA EN 60598-2-22
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Říjen 2014

ICS 29.140.40 Nahrazuje EN 60598-2-22:1998

Svítidla –
Část 2-22: Zvláštní požadavky – Svítidla pro nouzové osvětlení
(IEC 60598-2-22:2014)

Luminaires –
Part 2-22: Particular requirements – Luminaires for emergency lighting
(IEC 60598-2-22:2014)

Luminaires –
Partie 2-22: Exigences particulières – Luminaires
pour éclairage de secours
(CEI 60598-2-22:2014)

Leuchten –
Teil 2-22: Besondere Anforderungen – Leuchten
für Notbeleuchtung
(IEC 60598-2-22:2014)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2014-07-24. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2014 CENELEC Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
Ref. č. EN 60598-2-22:2014 E

Předmluva

Text dokumentu 34D/1119/FDIS, budoucího čtvrtého vydání IEC 60598-2-22, který vypracovala subkomise 34D Svítidla technické komise IEC/TC 34D Světelné zdroje a jejich příslušenství, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 60598-2-22.

Jsou stanovena tato data: 

 • nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
  vydáním identické národní normy nebo vydáním
  oznámení o schválení k přímému používání
  jako normy národní

(dop)

2015-04-24

  nejzazší datum zrušení národních norem,
  které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2017-07-24

Tento dokument nahrazuje EN 60598-2-22:1998.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tato norma zahrnuje základní prvky bezpečnostních cílů pro elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí (LVD – 2006/95/ES).

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60598-2-22:2014 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv
modifikací.

Obsah

Strana

22.1 Rozsah platnosti 8

22.2 Citované dokumenty 8

22.3 Termíny a definice 9

22.4 Obecné požadavky na zkoušky 12

22.5 Třídění svítidel 12

22.6 Značení 12

22.7 Konstrukce 13

22.8 Povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti 15

22.9 Opatření na spojení s uzemněním 15

22.10 Svorky 15

22.11 Vnější a vnitřní vodiče 16

22.12 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 16

22.13 Zkouška trvanlivosti a tepelná zkouška 16

22.14 Odolnost proti prachu a vodě 17

22.15 Izolační odpor a elektrická pevnost 17

22.16 Odolnost proti teplu, ohni a plazivým proudům 17

22.17 Fotometrické údaje 17

22.18 Přepínací provoz 18

22.19 Provoz při vysoké teplotě 18

22.20 Nabíjecí zařízení baterií samostatných svítidel pro nouzové osvětlení 19

22.21 Zkušební zařízení pro nouzový provoz 19

Příloha A (normativní) Baterie pro samostatná nouzová svítidla 20

Příloha B (normativní) Třídění svítidel 22

Příloha C (normativní) Měření jasu 24

Příloha D (informativní) Zařízení pro režim klidového stavu a dálkového vypnutí 25

Příloha E (normativní) Požadavky na samostatná přemístitelná nouzová svítidla 26

E.1 Obecně 26

E.2 Rozsah požadavků stanovených v příloze E 26

E.3 Termíny a definice 26

E.4 Obecné požadavky na zkoušky 27

E.5 Třídění svítidel 27

E.6 Značení 27

E.7 Konstrukce 27

E.8 Přepínací provoz 29

E.9 Vysoká provozní teplota 29

E.10 Tepelná zkouška 29

Tabulka 1 – Mezní hodnoty napětí pro dobu vybití až do konce deklarované životnosti baterie 17

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a jim odpovídající evropské publikace 30

Příloha ZB (informativní) Odchylky typu A 32

22.1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 60598-2 specifikuje požadavky na svítidla pro nouzové osvětlení používající elektrické světelné zdroje napájené nouzovým napětím nepřevyšujícím 1 000 V.

Tato část se nevztahuje na účinky poklesu napětí svítidel s vysokotlakými výbojkami, které nejsou napájeny nouzovým napětím.

Tato část uvádí obecné požadavky na zařízení nouzového osvětlení.

Tato část nadále používá termín „světelný zdroj“, který zahrnuje také „zdroj(e) světla“, podle potřeby.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  

Zdroj: www.cni.cz