ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.280; 17.240 Červenec 2015

Přístroje radiační ochrany – Měřiče a/nebo monitory (příkonu) prostorového a/nebo směrového dávkového ekvivalentu záření beta, X a gama
Část 1: Přenosné měřiče a monitory pracoviště a prostředí

ČSN
EN 60846-1

35 6569

idt IEC 60846-1:2009

Radiation protection instrumentation – Ambient and/or directional dose equivalent (rate) meters and/or monitors for beta, X and gamma radiation –
Part 1: Portable workplace and environmental meters and monitors

Instrumentation pour la radioprotection – Instruments pour la mesure et/ou la surveillance de l’équivalent de dose
(ou du débit d’équivalent de dose) ambiant et/ou directionnel pour les rayonnements bêta, X et gamma –
Partie 1: Instruments de mesure et de surveillance portables pour les postes de travail et l’environnement

Strahlenschutz-Messgeräte – Umgebungs- und/oder Richtungs-Äquivalentdosis(leistungs)-Messgeräte und/oder Monitore für Beta-, Röntgen- und Gammastrahlung –
Teil 1: Tragbare Messgeräte und Monitore für den Arbeitsplatz und die Umgebung

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 60846-1:2014. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 60846-1:2014. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2017-07-28 se nahrazuje ČSN EN 60846 (35 6569) ze září 2005, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato část souboru norem platí pro Měřiče a/nebo monitory (příkonu) pro měření prostorového a/nebo směrového dávkového ekvivalentu záření beta, X a gama jak je doporučeno v ICRU, Zpráva 47. Tato část souboru norem platí pouze pro přenosné měřiče a monitory, které jsou určeny pro použití jak na pracovišti, tak i ve venkovním prostředí. Používá se pro zařízení, která měří prostorový nebo směrový dávkový ekvivalent externího beta a/nebo X a gama záření v rozsahu dávky mezi 0,01 mSv a 10 Sv a rozsahu dávky mezi 0,01 mSv h–1 a 10 Sv h–1.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 60846-1:2014 dovoleno do 2017-07-18 používat dosud platnou ČSN EN 60846 (35 6569) ze září 2000.

Změny proti předchozí normě

Norma byla aktualizována a rozdělena do samostatných částí.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60050-151:2001 zavedena v ČSN IEC 60050-151:2004 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 151: Elektrická a magnetická zařízení

IEC 60050-393:2003 zavedena v ČSN IEC 60050-393:2005 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 393: Přístroje jaderné techniky – Fyzikální jevy a základní pojmy

IEC 60050-394:2007 zavedena v ČSN IEC 60050-394:2010 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 394: Přístroje jaderné techniky – Přístroje, systémy, vybavení a detektory

IEC 60068-2-31:2008 zavedena v ČSN EN 60068-2-31:2009 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-31: Zkoušky – Zkouška Ec: Rázy při hrubém zacházení, přednostně pro vzorky typu zařízení

IEC 60086-1:2006nezavedena *)

IEC 60086-2:2006nezavedena **)

IEC 60359:2001 zavedena v ČSN EN 60359:2003 (35 6504) Elektrická a elektronická měřicí zařízení – Vyjadřo-
vání vlastností

IEC 60529:1989 zavedena v ČSN EN 60529:1993 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

IEC 61000-4-2:1995nezavedena ***)

IEC 61000-4-3:2006 zavedena v ČSN EN 61000-4-3 ed. 3:2006 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-3: Zkušební a měřicí technika – Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole – Zkouška odolnosti

IEC 61000-4-6:2008 zavedena v ČSN EN 61000-4-6 ed. 3:2009 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-6: Zkušební a měřicí technika – Odolnost proti rušením šířeným vedením, indukovaným vysokofrekvenčními poli

IEC 61000-4-8:1993 nezavedena ****)

IEC 61000-6-2:2005 zavedena v ČSN EN 61000-6-2 ed. 3:2006 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 6-2: Kmenové normy – Odolnost pro průmyslové prostředí

IEC 61187:1993 zavedena v ČSN EN 61187:1997 (35 6506) Elektrická a elektronická měřicí zařízení – Průvodní dokumentace

IEC/TR 62461:2006 nezavedena

ISO/IEC Guide 98-3:2008 zavedena v TNI 01 4109-3 Nejistoty měření – Část 3: Pokyn pro vyjádření nejistoty měření (GUM:1995) (Pokyn ISO/IEC 98-3)

ISO/IEC Guide 99:2007 zavedena v TNI 01 0115 Mezinárodní metrologický slovník – Základní a všeobecné pojmy a přidružené termíny (VIM)

ISO 4037-1:1996 nezavedena

ISO 4037-2:1997 nezavedena

ISO 4037-3:1999 nezavedena

ISO 6980-1:2006 nezavedena

ISO 6980-2:2004 nezavedena

ISO 6980-3:2006 nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN 61005:2005 (35 6605) Přístroje radiační ochrany – Měřiče (příkonu) prostorového dávkového ekvivalentu neutronů

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267

Technická normalizační komise: TNK 56 Elektrické měřicí přístroje

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Tomáš Pech  

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz