ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 75.160.10; 71.040.40 Srpen 2015

Tuhá paliva – Stanovení veškeré síry metodou Eschka

ČSN 44 1379

mod ISO 334:2013

Solid mineral fuels – Determination of total sulfur by the Eschka method

Tato norma obsahuje mezinárodní normu ISO 334:2013 s národními modifikacemi.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 44 1379 z ledna 1996. 

Obsah

Strana

Předmluva 3

1 Předmět normy 4

2 Citované dokumenty 4

3 Termíny a definice 4

4 Podstata zkoušky 4

5 Činidla 5

6 Přístroje a pomůcky 5

7 Příprava zkušebního vzorku 5

8 Postup 6

9 Vyjádření výsledků 8

10 Preciznost metody 8

11 Protokol o zkoušce 8

Příloha A (informativní) Odvození faktorů používaných pro výpočet v kapitole 9 9

 


Předmluva

Změny proti předchozí normě

V porovnání s předchozím vydáním byla norma revidována ve shodě s platnými ČSN a ISO normami. Do normy byl doplněn alternativní postup vodní extrakce a poznámka k rychlosti ohřevu.

Souvisící ČSN

ČSN 01 8003Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

Vysvětlivky k textu převzaté normy

Metoda stanovení veškeré síry uvedená v této normě je ve shodě s mezinárodní normou ISO 334:2013 s výjimkou hodnot preciznosti. Z empirických zkušeností a dlouholetých výsledků mezilaboratorních porovnání vyplývá
nutnost vyšších hodnot preciznosti pro hnědá uhlí s obsahem síry nad 2 % Std.

Modifikace jsou označeny svislou čarou na levém okraji textu.

Patentová práva

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ÚNMZ nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Vypracování normy

Zpracovatel: Centrum technické normalizace TEKO, IČ 16463358, Ing. Pavel Tyle

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jitka Bílá


Úvod

Pro rychlejší stanovení veškeré síry jsou nyní k dispozici instrumentální metody. Pokud se taková metoda
používá, je důležité prokázat, že nevykazuje v porovnání s touto referenční metodou strannost a poskytuje stejnou nebo lepší úrovně opakovatelnosti a reprodukovatelnosti, než úrovně vymezené pro referenční metodu (viz
kapitola 10).

1 Předmět normy

Tato norma určuje referenční metodu pro stanovení obsahu veškeré síry černých uhlí, hnědých uhlí, lignitů a koksu metodou Eschka.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  

Zdroj: www.cni.cz