ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.30 Srpen 2015

Optické zesilovače – Zkušební metody –
Část 1: Parametry výkonu a zisku

ČSN
EN 61290-1

35 9271

idt IEC 61290-1:2014

Optical amplifiers – Test methods –
Part 1: Power and gain parameters

Amplificateurs optiques – Méthodes d’essai –
Partie 1: Paramètres de puissance et de gain

Prüfverfahren für Lichtwellenleiter-Verstärker –
Teil 1: Optische Leistungs- und Verstärkungsparameter

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 61290-1:2015. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 61290-1:2015. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Norma se aplikuje na všechny komerčně dostupné optické zesilovače (OA) a opticky zesilující subsystémy.
Aplikuje se na OA využívající opticky čerpaná vlákna (OFA založené buď na vláknech dopovaných vzácnými zeminami nebo Ramanově jevu), polovodiče (SOA) a vlnovody (POWA). Předmětem normy je stanovit jednotné požadavky na přesné a spolehlivé měření parametrů OA jak jsou definovány v kapitole 3 v IEC 61291-1:2012. Norma je specificky zaměřena na jednokanálové zesilovače. Pro vícekanálové zesilovače lze odkázat na soubor IEC 61290-10.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

IEC 61290-1-1 zavedena v ČSN EN 61290-1-1 ed. 2 (35 9271) Optické zesilovače – Zkušební metody – Část 1-1: Parametry optického výkonu a zisku – Metoda analýzy optického spektra

IEC 61290-1-2 zavedena v ČSN EN 61290-1-2 ed. 2 (35 9271) Optické zesilovače – Zkušební metody – Část 1-2: Parametry optického výkonu a zisku – Metoda analýzy elektrického spektra

IEC 61290-1-3 zavedena v ČSN EN 61290-1-3 ed. 2 (35 9271) Optické zesilovače – Zkušební metody – Část 1-3: Parametry optického výkonu a zisku – Metoda měření optického výkonu

IEC 61291-1:2012 zavedena v ČSN EN 61291-1 ed. 3:2012 (35 9273) Optické zesilovače – Část 1: Kmenová specifikace

Souvisící ČSN

ČSN EN 60793-1-1 ed. 2 (35 9213) Optická vlákna – Část 1-1: Měřicí metody a zkušební postupy – Všeobecně a návod

ČSN EN 60793-1-40 (35 9213) Optická vlákna – Část 1-40: Měřicí metody a zkušební postupy – Útlum

ČSN EN 60825-1 ed. 2 (36 7750) Bezpečnost laserových zařízení – Část 1: Klasifikace zařízení a požadavky

ČSN EN 60825-2 ed. 2 (36 7750) Bezpečnost laserových zařízení – Část 2: Bezpečnost komunikačních systémů s optickými vlákny (OFCS)

ČSN EN 60874-1 ed. 3 (35 9243) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Konektory pro optická vlákna a kabely – Část 1: Kmenová specifikace

ČSN EN 61290 (soubor 10) (35 9271) Optické zesilovače – Zkušební metody – Část 10: Mnohokanálové parametry

ČSN IEC 61931 (35 9200) Vláknová optika – Terminologie

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: MASCHKE Brno, IČ 64282431, Doc. Ing. Jan Maschke, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz