ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.080.20 Srpen 2015

Hydraulická silniční pojiva –
Část 3: Hodnocení shody

ČSN
EN 13282-3

72 2488

Hydraulic road binders –
Part 3: Conformity evaluation

Liants hydrauliques routiers –
Partie 3: Évaluation de la conformité

Hydraulische Tragschichtbinder –
Teil 3: Konformitätsbewertung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13282-3:2015. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13282-3:2015. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN (72 2488) ze srpna 2013.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Hlavní změny uvedené v tomto dokumentu oproti dokumentu EN 13282-3:2013 jsou v používání terminologie podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích. Dále je uveden vztah mezi touto evropskou normou a přílohami ZA evropských norem na hydraulická silniční pojiva.

Informace o citovaných dokumentech

EN 196-1 zavedena v ČSN EN 196-1 (72 2100) Metody zkoušení cementu – Část 1: Stanovení pevnosti

EN 196-2 zavedena v ČSN EN 196-2 (72 2100) Metody zkoušení cementu – Část 2: Chemický rozbor cementu

EN 196-3 zavedena v ČSN EN 196-3+A1 (72 2100) Metody zkoušení cementu – Část 3: Stanovení dob tuhnutí a objemové stálosti

EN 196-7 zavedena v ČSN EN 196-7 (72 2100) Metody zkoušení cementu – Část 7: Postupy pro odběr a úpravu vzorků cementu

EN 13282-1 zavedena v ČSN EN 13282-1 (72 2488) Hydraulická silniční pojiva – Část 1: Rychle tvrdnoucí hydraulická silniční pojiva – Složení, specifikace a kritéria shody

FprEN 13282-2 nezavedena, po schválení tohoto návrhu normy bude převzata příslušná EN

Souvisící ČSN

ČSN EN 45020 (01 0101) Normalizace a související činnosti – Všeobecný slovník

ČSN EN ISO 9000 (01 0300) Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník

ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu kvality – Požadavky

ČSN EN ISO/IEC 17043 (01 5264) Posuzování shody – Všeobecné požadavky na zkoušení způsobilosti

ČSN EN 197-2 (72 2101) Cement – Část 2: Hodnocení shody

TNI CEN/TR 14245 (72 2105) Cement – Pokyny pro uplatňování požadavků na hodnocení shody

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o., IČ 49618377, Centrum technické normalizace, Ing. Lukáš Peřka

Technická normalizační komise: TNK 39 Maltovinová pojiva, vápence a sádrovce

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupičková

EVROPSKÁ NORMA EN 13282-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Duben 2015

ICS 93.080.20 Nahrazuje EN 13282-3:2013

Hydraulická silniční pojiva –
Část 3: Hodnocení shody

Hydraulic road binders –
Part 3: Conformity evaluation 

Liants hydrauliques routiers –
Partie 3: Évaluation de la conformité

Hydraulische Tragschichtbinder –
Teil 3: Konformitätsbewertung

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2015-02-01.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN/CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2015 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 13282-3:2015 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Řízení výroby výrobcem 8

4.1 Obecné požadavky 8

4.1.1 Koncepce 8

4.1.2 Příručka kvality závodu 8

4.1.3 Systémy managementu 8

4.1.4 Systém dokumentace 9

4.2 Interní řízení kvality 9

4.2.1 Řízení procesů 9

4.2.2 Měření a zkoušení 9

4.2.3 Manipulace, skladování, balení a dodávání 10

4.3 Interní kontrolní zkoušky vzorků 10

4.3.1 Vzorkování a zkoušení 10

4.3.2 Hodnocení výsledků interních kontrolních zkoušek vzorků 10

4.3.3 Opatření k nápravě 10

4.3.4 Měřicí a zkušební zařízení pro interní kontrolní zkoušky 11

4.3.5 Záznamy o kvalitě 11

5 Určení typu výrobku 11

6 Posouzení řízení výroby závodu 11

6.1 Průběžný dozor, posouzení a hodnocení řízení výroby závodu 11

6.1.1 Úkoly inspekce 11

6.1.2 Četnost inspekcí 11

6.1.3 Zprávy 11

6.2 Počáteční inspekce závodu a řízení jeho výroby 11

6.2.1 Inspekce nového závodu 11

6.2.2 Inspekce stávajícího závodu 11

6.2.3 Kritéria pro posouzení výrobního zařízení 12

6.2.4 Kritéria pro posouzení laboratoří 12

6.2.5 Zprávy 12

7 Opatření přijatá v případě neshody 12

7.1 Opatření přijatá výrobcem v případě neshody 12

7.2 Opatření přijatá v případě neshodného systému řízení výroby 12

8 Požadavky na distribuční střediska 12

8.1 Obecně 12

8.2 Úkoly distributora 13

8.2.1 Řízení kvality 13

8.2.2 Ověřovací interní kontrolní zkoušky vzorků odebraných v distribučním středisku 13

Bibliografie 14

 

Předmluva

Tento dokument (EN 13282-3:2015) vypracovala technická komise CEN/TC 51 Cement a stavební vápna, jejíž sekretariát zajišťuje NBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2015 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2015.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN (a/nebo CENELEC) nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 13282-3:2013.

Evropská norma EN 13282 pro hydraulická silniční pojiva obsahuje následující části:

Hlavní změny uvedené v tomto dokumentu oproti dokumentu EN 13282-3:2013 jsou tyto:

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

 

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje postup pro posuzování a ověřování stálosti vlastnostíNP1) hydraulických silničních pojiv a jejich shodu s příslušnými normami výrobku EN 13282-1 a EN 13282-2.

Norma zahrnuje technická pravidla pro řízení výroby výrobcem, včetně interních kontrolních zkoušek vzorků. Uvádí rovněž pravidla pro činnosti, které je třeba dodržovat v případě neshody.

Tato evropská norma je spojena s přílohami ZA evropských norem na hydraulická silniční pojiva, tj. EN 13282-1 a EN 13282-2, zejména při plnění úkolů výrobce a oznámeného subjektu pro osvědčení výrobku.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz