ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.200.50 Srpen 2015

Bezpečnost hraček –
Část 14: Trampolíny pro domácí použití

ČSN
EN 71-14

94 3095

 

Safety of toys –
Part 14: Trampolines for domestic use

Sécurité des jouets –
Partie 14: Trampolines à usage familial

Sicherheit von Spielzeug –
Teil 14: Trampoline für den häuslichen Gebrauch

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 71-14:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 71-14:2014. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

EN 71-1:2014 zavedena v ČSN EN 71-1:2015 (94 3095) Bezpečnost hraček – Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti

EN 71-8:2011 zavedena v ČSN EN 71-8:2012 (94 3095) Bezpečnost hraček – Část 8: Hračky pro pohybovou aktivitu určené pro domácí použití

EN 913:2008 zavedena v ČSN EN 913:2009 (94 0303) Gymnastické nářadí – Všeobecné bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

EN 13219:2008 zavedena v ČSN EN 13219:2009 (94 0350) Gymnastické nářadí – Trampolíny – Funkční a bezpečnostní požadavky, metody zkoušení

EN ISO 4892-3 zavedena v ČSN EN ISO 4892-3 (64 0152) Plasty – Metody vystavení laboratorním zdrojům světla – Část 3: Fluorescenční UV lampy

EN ISO 9227 zavedena v ČSN EN ISO 9227 (03 8132) Korozní zkoušky v umělých atmosférách – Zkoušky solnou mlhou

EN ISO 13934-1 zavedena v ČSN EN ISO 13934-1 (80 0812) Textilie – Tahové vlastnosti plošných textilií –
Část 1: Zjišťování maximální síly a tažnosti při maximální síle pomocí metody Strip

Souvisící ČSN

ČSN EN 15649 (soubor) (94 0930) Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě

ČSN EN 1176-1 (94 0515) Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Citované předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 2008-07-09, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. V České republice je nařízení zavedeno zákonem č. 490/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem, týkající se uvádění výrobků na trh.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES z 2009-06-18 o bezpečnosti hraček (2009/48/EC). V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 86/2011 Sb. o technických požadavcích na hračky.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k článku 5.3 doplněna národní informativní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci, a. s., IČ 47910381, Ing. Martina Pavlínková

Technická normalizační komise: TNK 137 Výrobky pro děti

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Soňa Havlů

EVROPSKÁ NORMA EN 71-14
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Prosinec 2014

ICS 97.200.50

Bezpečnost hraček –
Část 14: Trampolíny pro domácí použití

Safety of toys –
Part 14: Trampolines for domestic use 

Sécurité des jouets –
Partie 14: Trampolines à usage familial

Sicherheit von Spielzeug –
Teil 14: Trampoline für den häuslichen Gebrauch

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2014-11-08.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2014 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 71-14:2014 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 6

1 Předmět normy (viz A.1) 7

2 Citované dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Obecné požadavky 9

4.1 Výjimky z některých požadavků EN 71-1 (viz A.2) 9

4.2 Kategorie trampolín 10

4.3 Obecné požadavky na konstrukci trampolíny (viz A.3) 10

4.3.1 Požadavky na malé trampolíny (viz 4.2) 10

4.3.2 Požadavky na střední a velké trampolíny (viz 4.2) 10

4.3.3 Požadavky pro všechny kategorie trampolín 10

4.4 Trvanlivost materiálů (viz A.4) 11

4.4.1 Kovové části 11

4.4.2 Nekovové části 11

4.5 Zachycení (viz A.5) 11

4.5.1 Zachycení prstů 11

4.5.2 Zachycení hlavy a krku 11

4.5.3 Zachycení nohy 12

4.6 Nebezpečí sevření a rozdrcení (viz A.6) 12

4.7 Ostré hrany, hroty a vyčnívající části 12

4.7.1 Obecně 12

4.7.2 Ostré hrany a hroty 13

4.7.3 Vyčnívající části 13

4.8 Prostředky pro přístup 13

4.9 Polstrování (viz A.7) 13

4.9.1 Pokrytí polstrováním 13

4.9.2 Odolnost polstrování rámu a závěsného systému proti nárazu 13

4.9.3 Ochrana sloupků 13

4.9.4 Ochrana madel (u malých trampolín) 14

4.10 Pevnost (viz A.8) 14

4.10.1 Svislá pevnost ochranné sítě 14

4.10.2 Pevnost rámu 14

4.10.3 Dynamická pevnost ochranných sítí 14

4.10.4 Pevnost připevnění polstrování k rámu 14

4.10.5 Statická pevnost prostředků pro přístup 14

4.10.6 Pevnost skákací plochy, závěsného systému a rámu 14

4.11 Průhyb skákací plochy (viz A.9) 14

4.12 Stabilita 14

5 Upozornění, značení a návody k použití 14

5.1 Obecně 14

5.1.1 Upozornění týkající se domácího použití. 15

5.1.2 Upozornění týkající se trampolín, které nejsou určeny pro děti mladší 36 měsíců. 15

Strana

5.2 Upozornění a značení na výrobku (viz A.10) 15

5.2.1 Obecně 15

5.2.2 Vyznačení středu skákací plochy 15

5.3 Upozornění a značení na obalu 16

5.4 Upozornění a informace v návodu k použití 16

5.4.1 Upozornění 16

5.4.2 Informace 16

5.4.3 Montáž a údržba 17

6 Metody zkoušení 17

6.1 Dynamické zkoušky 17

6.1.1 Zkouška nárazu na polstrování (viz 4.9.2) 17

6.1.2 Zkouška rázové pevnosti ochranné sítě a sloupků 17

6.2 Pevnost 19

6.2.1 Svislá pevnost ochranné sítě (viz 4.10.1) 19

6.2.2 Pevnost rámu (viz 4.10.2) 19

6.2.3 Pevnost skákací plochy, závěsného systému a rámu (viz 4.10.6) 20

6.2.4 Pevnost upevnění polstrování k rámu (viz 4.10.4) 21

6.2.5 Statická pevnost prostředků pro přístup (viz 4.10.5) 21

6.3 Stabilita (viz 4.12) 21

6.3.1 Stabilita rámu 21

6.3.2 Zkouška rázové stability ochranné sítě a sloupků 21

6.4 Zkoušení sestavy (viz 4.3.3.1 a 4.3.3.2) 23

6.5 Zkoušky trvanlivosti (viz 4.4) 23

6.5.1 Kovové části (viz 4.4.1) 23

6.5.2 Nekovové části 23

6.6 Zkouška průhybu skákací plochy (viz 4.6, 4.9.1 a 4.11) 23

Příloha A (informativní) Zdůvodnění 25

A.1 Předmět normy (viz kapitola 1) 25

A.2 Obecně (viz 4.1 a 4.3.3) 25

A.3 Ochranné sítě (viz 4.3) 25

A.4 Trvanlivost materiálů (viz 4.4) 26

A.5 Zachycení (viz 4.5) 26

A.6 Nebezpečí sevření a rozdrcení (viz 4.6) 27

A.7 Polstrování (viz 4.9) 27

A.8 Zkouška pevnosti (viz 4.10) 27

A.9 Průhyb skákací plochy (viz 4.11) 27

A.10 Upozornění a značení na výrobku (viz 5.2) 27

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 2009/48/ES
o bezpečnosti hraček 28

Bibliografie 29

Předmluva

Tento dokument (EN 71-14:2014) vypracovala technická komise CEN/TC 52 Bezpečnost hraček, jejíž sekretariát zajišťuje DS.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2015 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2015.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice EU 2009/48/ES.

Vztah ke směrnici EU 2009/48/ES je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této evropské normy.

Tato evropská norma je 14. částí evropské normy na bezpečnost hraček a je třeba ji používat společně s částí 1.

EN 71 se společným názvem Bezpečnost hraček sestává z těchto částí

POZNÁMKA 1Jako doplněk k výše uvedeným částem EN 71 byly vydány následující dokumenty: technická zpráva CEN, CR 14379, Klasifikace hraček – Pokyny, technická zpráva CEN CEN/TR 15071, Bezpečnost hraček – Národní překlady varování a návodů k použití v EN 71 a technická zpráva CEN CEN/TR 15371, Bezpečnost hraček – Odpovědi na dotazy týkající se interpretace EN 71-1, EN 71-2 a EN 71-8.

POZNÁMKA 2 Slova psaná kurzívou jsou definována v kapitole 3 (Termíny a definice). Další informace týkající se zdůvodnění a vysvětlení různých požadavků jsou uvedeny v příloze A.

POZNÁMKA 3 V zemích mimo EU mohou existovat odlišné legislativní požadavky.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy (viz A.1)

Tato evropská norma uvádí požadavky a metody zkoušení pro trampolíny pro domácí použití, jejich prostředků pro přístupochranné sítě, které jsou určeny pro venkovní a/nebo vnitřní použití nad úrovní terénu, pro jednu osobu.

Předmět této evropské normy nezahrnuje:

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  

Zdroj: www.cni.cz