ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.140.30; 35.240.99 Srpen 2015

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení –
Část 102: Obecné požadavky – Ovládací zařízení

ČSN
EN 62386-102
ed. 2

36 0540

idt IEC 62386-102:2014

Digital addressable lighting interface –
Part 102: General requirements – Control gear

Interface d’éclairage adressable numérique –
Partie 102: Exigences générales – Appareillages de commande

Digital adressierbare Schnittstelle für die Beleuchtung –
Teil 102: Allgemeine Anforderungen – Betriebsgeräte

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 62386-102:2014. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 62386-102:2014. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2017-12-12 se nahrazuje ČSN EN 62386-102 (36 0540) z března 2010, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato část IEC 62386 se vztahuje na ovládací zařízení v systému sběrnice pro řízení digitálními signály elektronické osvětlovací techniky. Toto elektronické osvětlovací zařízení by mělo být v souladu s požadavky normy IEC 61347, s přidáním stejnosměrného napájení. Zkoušky v této normě jsou typové zkoušky. Nejsou zahrnuty požadavky na zkoušení jednotlivých jednotek sběrnice během výroby.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 62386-102:2014 dovoleno do 2017-12-12 používat dosud platnou ČSN EN 662386-102 (36 0540) z března 2010.

Změny proti předchozím normám

Nové vydání normy je úplnou revizí předchozí normy. Změny jsou detailně uvedeny v článku „Informativní údaje z IEC 62386-102:2014“.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 61347 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 61347 (36 0510) Ovládací zařízení pro světelné zdroje

IEC 62386-101:2014 zavedena v ČSN EN 62386-102 ed. 2:2015 (36 0540) Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení – Část 102: Obecné požadavky – Komponenty systému

IEC 62386-103:2014 zavedena v ČSN EN 62386-103:2015 (36 0540) Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení – Část 103: Obecné požadavky – Řídicí zařízení

Souvisící ČSN

ČSN EN 60598-1 ed. 5 (36 0600) Svítidla – Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

ČSN EN 60669-2-1 ed. 3 (35 4106) Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace – Část 2-1: Zvláštní požadavky – Elektronické spínače

ČSN EN 60921 (36 0512) Předřadníky pro zářivky – Požadavky na provedení

ČSN EN 60923 ed. 2 (36 0514) Příslušenství pro světelné zdroje – Předřadníky výbojek (jiné než trubicové zářivky) – Všeobecné požadavky

ČSN EN 61547 ed. 2 (36 0090) Zařízení pro všeobecné osvětlovací účely – EMC požadavky odolnosti

ČSN EN 62386-102:2010 (36 0540) Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení – Část 102: Všeobecné požadavky – Ovládací zařízení

ČSN EN 55015 ed. 4 (33 4215) Meze a metody měření charakteristik vysokofrekvenčního rušení způsobeného elektrickými svítidly a podobným zařízením

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/
mezinárodních norem (včetně všech změn).

Informativní údaje z IEC 62386-102:2014

Mezinárodní normu IEC 62386-102 vypracovala subkomise 34C Příslušenství pro světelné zdroje při technické komisi IEC/TC 34 Světelné zdroje a jejich příslušenství.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání vydané v roce 2009. Toto vydání je jeho technickou revizí.

Proti předchozímu vydání obsahuje toto vydání následující významné technické změny:

a) odstranění všech příslušných definic, které se netýkají ovládacích zařízení

b) zpřesnění požadavků na ovládací zařízení zpřesněním popisu,

c) zpřesnění iterací zkušebního příkazu pro zvýšení kompatibility,

d) přidání nových příkazů a

e) vypuštění požadavků na:

1) časování;

2) řídicí zařízení.

Požadavky na stanovení doby jsou nyní v části 101 a požadavky na řídicí zařízení jsou v části 103.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech: 

FDIS

Zpráva o hlasování

34C/1099/FDIS

34C/1112/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Tato Část 102 je určena pro použití spolu s částí 101, která obsahuje obecné požadavky na příslušný typ výrobku (systému), a příslušné části 2xx (zvláštní požadavky na ovládací zařízení), které obsahují kapitoly nebo články doplňující nebo upravující odpovídající kapitoly nebo články v části 101 a 102 s cílem poskytnout příslušné požadavky pro každý typ výrobku.

Seznam všech částí souboru IEC 62386 se společným názvem Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna informativní národní příloha NA, která obsahuje překlad kapitoly 3 mezinárodní normy.

UPOZORNĚNÍ – Logo na titulní stránce s barvami uvnitř znamená, že publikace obsahuje barevný tisk, který je považován za potřebný k porozumění jejímu obsahu. Uživatelé by proto měli pro tisk tohoto dokumentu použít barevnou tiskárnu.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jitka Machatá, CSc., IČ 18425721

Technická normalizační komise: TNK 67 Světelné zdroje, svítidla a jejich příslušenství

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Libor Válek

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz