ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.140.30; 35.240.99 Srpen 2015

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení –
Část 103: Obecné požadavky – Řídicí zařízení

ČSN
EN 62386-103

36 0540

idt IEC 62386-103:2014

Digital addressable lighting interface –
Part 103: General requirements – Control devices

Interface d’éclairage adressable numérique –
Partie 103: Exigences générales – Dispositifs de commande

Digital adressierbare Schnittstelle für die Beleuchtung –
Teil 103: Allgemeine Anforderungen – Steuergeräte

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 62386-103:2014. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 62386-103:2014. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato část IEC 62386 se používá pro řídicí zařízení ve sběrnicovém systému pro řízení digitálních signálů elektronických osvětlovacích zařízení. Toto elektronické osvětlovací zařízení by mělo být v souladu s požadavky IEC 61347, s doplněním stejnosměrného napájení.

Zkoušky v této normě jsou typové zkoušky. Požadavky pro zkoušení jednotlivých výrobků během výroby nejsou zahrnuty.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

IEC 62386-101:2014 zavedena v ČSN EN 62386-101 ed. 2:2015 (36 0540) Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení – Část 101: Obecné požadavky – Komponenty systému

IEC 62386-102:2014 zavedena v ČSN EN 62386-102 ed. 2:2015 (36 0540) Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení – Část 102: Obecné požadavky – Ovládací zařízení

Souvisící ČSN

ČSN EN 55015 ed. 4 (33 4215) Meze a metody měření charakteristik vysokofrekvenčního rušení způsobeného elektrickými svítidly a podobným zařízením

ČSN EN 60598-1 ed. 5 (36 0600) Svítidla – Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

ČSN EN 60669-2-1 ed. 3 (35 4106) Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace – Část 2-1: Zvláštní požadavky – Elektronické spínače

ČSN EN 60921 (36 0512) Předřadníky pro zářivky – Požadavky na provedení

ČSN EN 60923 ed. 2 (36 0514) Příslušenství pro světelné zdroje – Předřadníky výbojek (jiné než trubicové zářivky) – Všeobecné požadavky

ČSN EN 60929 ed. 4 (36 0596) Elektronické ovládací zařízení na střídavé a/nebo stejnosměrné napětí k zářivkám – Požadavky na provedení

ČSN EN 61347-1 ed. 2 (36 0510) Ovládací zařízení pro světelné zdroje – Část 1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky

ČSN EN 61347-2-3 ed. 2 (36 0510) Ovládací zařízení pro světelné zdroje – Část 2-3: Zvláštní požadavky na střídavě a/nebo stejnosměrně napájené elektronické předřadníky k zářivkám

ČSN EN 61547 ed. 2 (36 0090) Zařízení pro všeobecné osvětlovací účely – EMC požadavky odolnosti

ČSN EN 62034 ed. 2 (36 0632) Automatické zkušební systémy pro nouzové únikové osvětlení napájené z baterií

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/
mezinárodních norem (včetně všech změn).

Informativní údaje z IEC 62386-103:2014

Mezinárodní normu IEC 62386-103 vypracovala subkomise 34C Příslušenství pro světelné zdroje při technické komisi IEC/TC 34 Světelné zdroje a jejich příslušenství.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech: 

FDIS

Zpráva o hlasování

34C/1100/FDIS

34C/1113/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Tato část 103 je určena pro použití spolu s částí 101, která obsahuje obecné požadavky na příslušný typ výrobku (systému), a spolu s příslušnými částmi 3xx (zvláštní požadavky na řídicí zařízení), které obsahují ustanovení, doplňuje nebo upravuje příslušné kapitoly v části 101 a 103 s cílem poskytnout příslušné požadavky na každý typ výrobku.

Seznam všech částí souboru IEC 62386 se společným názvem Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna informativní národní příloha NA, která obsahuje překlad kapitoly 3 mezinárodní normy.

UPOZORNĚNÍ – Logo na titulní stránce s barvami uvnitř znamená, že publikace obsahuje barevný tisk, který je považován za potřebný k porozumění jejímu obsahu. Uživatelé by proto měli pro tisk tohoto dokumentu použít barevnou tiskárnu.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jitka Machatá, CSc., IČ 18425721

Technická normalizační komise: TNK 67 Světelné zdroje, svítidla a jejich příslušenství

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Libor Válek

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz