ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.150.10 Srpen 2015

Slévárenství – Technické dodací podmínky –
Část 4: Doplňkové požadavky na odlitky
ze slitin hliníku

ČSN
EN 1559- 4

42 1430

 

Founding – Technical conditions of delivery – Part 4: Additional requirements for aluminium alloy castings

Fonderie – Conditions techniques de fourniture – Partie 4: Spécifications complémentaires pour les pièces moulées
en alliages d’aluminium

Gießereiwesen – Technische Lieferbedingungen – Teil 4: Zusätzliche Anforderungen an Gussstücke
aus Aluminiumlegierungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1559-4:2015. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1559-4:2015. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1559-4 (42 1430) z ledna 2001.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Změny proti předchozí normě jsou popsány v příloze B.

Informace o citovaných dokumentech

EN 1371-1 zavedena v ČSN EN 1371-1 (42 9722) Slévárenství – Zkoušení kapilární metodou – Část 1: Odlitky odlévané do pískových forem gravitačně a pod nízkým tlakem

EN 1559-1 zavedena v ČSN EN 1559-1 (42 1260) Slévárenství – Technické dodací podmínky – Část 1: Vše-
obecně

EN 1706 zavedena v ČSN EN 1706 (42 1433) Hliník a slitiny hliníku – Odliky – Chemické složení a mechanické vlastnosti

EN 12681 zavedena v ČSN EN 12681 (42 9716) Slévárenství – Radiografické zkoušení

Souvisící ČSN

ČSN EN 14361 (42 0671) Hliník a slitiny hliníku – Chemický rozbor – Odběr vzorků z roztaveného kovu

ČSN EN 15085-2 (28 4401) Železniční aplikace – Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí –
Část 2: Požadavky na jakost a certifikaci výrobce při svařování

ČSN EN ISO 15614-4 (05 0313) Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu svařování – Část 4: Konečná úprava hliníkových odlitků svařováním

Vypracování normy

Zpracovatel: Smetana Praha, IČ 01250272, Ing. Miloslav Smetana

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Ludmila Fuxová

EVROPSKÁ NORMA EN 1559- 4
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Únor 2015

ICS 77.150.10 Nahrazuje EN 1559- 4:1999

Slévárenství – Technické dodací podmínky –
Část 4: Doplňkové požadavky na odlitky ze slitin hliníku

Founding – Technical conditions of delivery –
Part 4: Additional requirements for aluminium alloy castings 

Fonderie – Conditions techniques de fourniture –
Partie 4: Spécifications complémentaires
pour les pièces moulées en alliages d’aluminium

Gießereiwesen – Technische Lieferbedingungen –
Teil 4: Zusätzliche Anforderungen an Gussstücke
aus Aluminiumlegierungen

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2014-12-26.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2015 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 1559- 4:2015 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Údaje poskytované odběratelem 7

4.1 ■ Povinné údaje 7

4.2 ●● Volitelné údaje 7

4.3 ■ Výkresy, modelová zařízení a nástroje 7

4.4 ■ Údaje o hmotnosti 7

4.5 ■ Zkušební odlitek 7

4.6 Vzorkový odlitek 7

5 ■ Označování 7

6 ■ Výroba 8

6.1 ■ Proces výroby 8

6.2 Svařování 8

7 Požadavky 8

7.1 ■ Obecně 8

7.2 ■ Materiál 8

7.3 Odlitek 8

8 ■ Kontrola 9

8.1 ■ Obecně 9

8.2 ■ Druh dokumentů kontroly a typ kontroly 9

8.3 Zkušební jednotka 10

8.4 ■ Vzorky 10

8.5 ■ Zkušební postupy 10

8.6 ■ Neplatnost zkoušek 10

8.7 ■ Opakovací zkoušky 10

8.8 ■ Třídění a přepracování 10

9 ■ Značenĺ 10

10 ■ Balení a ochrana povrchu 10

11 ■ Reklamace 10

Příloha A (informativní) Postup pro třídění vyhloubení pro konečnou úpravu svařováním 11

Příloha B (informativní) Významné technické změny mezi touto evropskou normou a předchozím vydáním 13

Bibliografie 14

Předmluva

Tento dokument (EN 1559-4:2015) vypracovala technická komise CEN/TC 132 Hliník a slitiny hliníku, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2015 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2015.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 1559-4:1999.

V rámci svého pracovního programu technická komise CEN/TC 132 pověřila CEN/TC 132/WG 22 Revize EN 1559-4:1999 revizí následující normy

EN 1559-4 Slévárenství – Technické dodací podmínky – Část 4: Doplňkové požadavky na odlitky ze slitin hliníku

Příloha B poskytuje podrobnosti významných technických změn mezi touto evropskou normou a předchozím
vydáním.

Tato evropská norma je jednou z řady norem pro technické dodací podmínky odlitků. Další normy z této řady jsou

EN 1559-1 Slévárenství – Technické dodací podmínky – Část 1: Všeobecně

EN 1559-2 Slévárenství – Technické dodací podmínky – Část 2: Doplňkové požadavky na ocelové odlitky

EN 1559-3 Slévárenství – Technické dodací podmínky – Část 3: Doplňkové požadavky na litinové odlitky

EN 1559-5 Slévárenství – Technické dodací podmínky – Část 5: Doplňkové požadavky na odlitky ze slitin hořčíku

EN 1559-6 Slévárenství – Technické dodací podmínky – Část 6: Doplňkové požadavky na odlitky ze slitin zinku

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační orga-
nizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Za účelem pomoci výrobcům a odběratelům připravit správné dohody o kontraktech a předejít nedorozumění odsouhlasila CEN/TC 190 Slévárenská technologie vypracování řady norem zahrnujících technické dodací podmínky. Ty byly připraveny jako samostatné části.

Tato evropská norma zahrnuje doplňkové technické dodací podmínky pro lité materiály ze slitin hliníku a má stejnou stavbu jako EN 1559-1 Slévárenství – Technické dodací podmínky – Část 1: Všeobecně.

Tato evropská norma nesmí být používána pro sestavení specifikace pro objednávání a dodávání odlitků ze slitin hliníku samostatně, ale jako doplněk k EN 1559-1.

Stavba této normy je následující:

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje doplňkové technické dodací podmínky pro odlitky ze slitin hliníku, pokud nebyly při objednávání a poptávce dohodnuty jiné technické dodací podmínky.

Tato evropská norma zachovává stejnou stavbu a systém číslování použitý v EN 1559-1 a opakuje číslování kapitol a článků i v případech, kde nebylo doplněno nic zvláštního nebo odlišného. Uvádí také kapitoly a články, které se vztahují k odlitkům ze slitin hliníku pod stávajícími nebo novými nadpisy.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz