PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 35.240.60; 03.220.01 Srpen 2015

Elektronický výběr poplatků (EFC) – Definice rozhraní mezi DSRC-OBE a vnějšími zařízeními
ve vozidle

ČSN P
ISO/TS 16785

01 8366

Electronic Fee Collection (EFC) – Interface definition between DSRC-OBE and external in-vehicle devices

Perception du télépéage – Définition de l’interface entre l’équipement à bord à communications dédiées à courte portée (DSRC-OBE) et les dispostifs externes embarqués

Tato předběžná norma přejímá anglickou verzi technické specifikace ISO/TS 16785:2014. Má stejný status jako oficiální verze.

This prestandard implements the English version of the Technical Specification ISO/TS 16785:2014. It has
the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato specifikace popisuje rozhraní mezi OBE a externími zařízeními (GNSS, CANbus, CN atd.), jež by měla umožnit použití dané OBE (DSRC) v různých módech elektronického mýtného.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Tato předběžná česká technická norma přejímá anglickou verzi technické specifikace ISO/TS 16785:2014 vydané v souladu se směrnicí ISO/IEC, část 1 a je určena k ověření. Případné připomínky k obsahu normy přijímá Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, odbor technické normalizace.

Převzetí TS do národních norem členů ISO/IEC není povinné a tato TS nemusí být na národní úrovni převzata jako normativní dokument.

Informace o citovaných dokumentech

ISO/IEC 9798-4:1999 zavedena v ČSN ISO/IEC 9798-4:2001 (36 9743) Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Autentizace entit – Část 4: Mechanismy používající kryptografickou kontrolní funkci

ISO 14906:2011 zavedena v ČSN EN ISO 14906:2012 (01 8382) Elektronický výběr mýtného (EFC) – Stanovení aplikačního rozhraní pro vyhrazené spojení krátkého dosahu

ISO/TS 17575-1:2010 zavedena v ČSN P CEN ISO/TS 17575-1:2010 (01 8385) Elektronický výběr poplatků (EFC) – Definice aplikačního rozhraní pro autonomní systémy – Část 1: Zpoplatňování

ISO/TS 17575-3:2011 zavedena v ČSN P CEN ISO/TS 17575-3:2011 (01 8385) Elektronický výběr poplatků (EFC) – Definice aplikačního rozhraní pro autonomní systémy – Část 3: Kontextová data

ISO/TS 13141:2010 zavedena v ČSN P CEN ISO/TS 13141:2010 (01 8391) Elektronický výběr poplatků (EFC) – Služba posílení lokalizace pro autonomní systémy

ISO/TS 12813:2009 zavedena v ČSN P CEN ISO/TS 12813:2010 (01 8389) Elektronický výběr poplatků (EFC) – Komunikace pro kontrolu shody autonomních systémů

Souvisící ČSN

ČSN P CEN/TS 16439:20131) (01 8397) Elektronický výběr poplatků – Bezpečnostní rámec

ČSN P CEN ISO/TS 25110:2014 (01 8387) Elektronický výběr poplatků (EFC) – Definice rozhraní pro palubní účet používající platební kartu s integrovaným obvodem (ICC)

Vypracování normy

Zpracovatel: SILMOS s. r. o. – CTN, IČ 45276293, ve spolupráci s ČVUT Praha, Mgr. Jakub Rajnoch

Technická normalizační komise: TNK 136 Dopravní telematika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz