ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.100 Září 2015

Železniční aplikace – Kolej –
Překované přechodové kolejnice

ČSN
EN 16273

73 6357

 

Railway applications – Track – Forged rail transitions

Applications ferroviaires – Voie – Rails forgés

Bahnanwendungen – Oberbau – Geschmiedete Schienenübergänge

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 16273:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 16273:2014. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 16273 (73 6357) z července 2015.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 16273:2014 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 16273 (73 6357) z července 2015 převzala EN 16273:2014 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 13232-5:2005+A1:2011 zavedena v ČSN EN 13232-5+A1:2012 (73 6371) Železniční aplikace – Kolej – Výhybky a výhybkové konstrukce – Část 5: Výměny

EN 13674-1:2011 zavedena v ČSN EN 13674-1:2011 (73 6361) Železniční aplikace – Kolej – Kolejnice – Část 1: Vignolovy železniční kolejnice o hmotnosti 46 kg/m a vyšší

EN 13674-2 zavedena v ČSN EN 13674-2+A1 (73 6361) Železniční aplikace – Kolej – Kolejnice – Část 2: Kolejnice pro výhybky a výhybkové konstrukce používané s Vignolovými železničními kolejnicemi o hmotnosti 46 kg/m a větší

EN ISO 3452-1 zavedena v ČSN EN ISO 3452-1 (01 5018) Nedestruktivní zkoušení – Kapilární zkouška – Část 1: Obecné zásady

EN ISO 9934 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN ISO 9934 (01 5046) Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení magnetickou práškovou metodou

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 6506-1 (42 0359) Kovové materiály – Zkouška tvrdosti podle Brinella – Část 1: Zkušební metoda

ČSN EN ISO 6507-1 (42 0374) Kovové materiály – Zkouška tvrdosti podle Vickerse – Část 1: Zkušební metoda

Vypracování normy

Zpracovatel: ACRI – Asociace podniků českého železničního průmyslu, IČ 63832721, Mgr. Dita Pospíšilová,
Ing. Jan Lutrýn

Technická normalizační komise: TNK 141 Železnice

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dagmar Vondrová

EVROPSKÁ NORMA EN 16273
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Prosinec 2014

ICS 93.100

Železniční aplikace – Kolej – Překované přechodové kolejnice

Railway applications – Track – Forged rail transitions 

Applications ferroviaires – Voie – Rails forgés

Bahnanwendungen – Oberbau – Geschmiedete Schienenübergänge

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2014-10-25.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2014 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 16273:2014 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Úvod 7

1 Předmět normy 8

2 Citované dokumenty 8

3 Termíny a definice 8

4 Informace poskytované ke schválení 10

4.1 Informace poskytované kupujícím 10

4.2 Informace poskytované výrobcem 10

5 Schválení výrobcem 10

6 Požadavky na proces kování 10

6.1 Obecné 10

6.2 Parametry kování 10

6.3 Dodatečné tepelné zpracování 10

6.4 Konečná úprava profilu 10

6.5 Řezání na délku 11

6.6 Identifikace 11

7 Schvalovací postup 11

7.1 Obecně 11

7.2 Příprava zkušebního vzorku 11

7.3 Počet vzorků 11

7.4 Nedestruktivní zkoušky 11

7.4.1 Geometrie a rozměry 11

7.4.2 Vizuální kontrola 14

7.4.3 Povrchová úprava 14

7.4.4 Penetrační zkouška (DPI) nebo zkouška magnetickou práškovou metodou (MPI) 14

7.4.5 Zkouška ultrazvukem (UT) 14

7.5 Destruktivní zkoušky 14

7.5.1 Rozložení tvrdosti 14

7.5.2 Jazykové kolejnice: rozložení tvrdosti v hlavě kolejnice 17

7.6 Protokol o zkoušce 18

7.7 Délka platnosti schvalovacích zkoušek 18

8 Výrobní zkoušky 18

8.1 Jazykové kolejnice 18

8.1.1 Obecně 18

8.1.2 Geometrie a rozměry 19

8.1.3 Zkouška tvrdosti 19

8.2 Přechodové kolejnice 20

8.2.1 Obecně 20

8.2.2 Zkouška tvrdosti 20

Příloha A (informativní) Zkouška ultrazvukem 21

A.1 Vytvoření referenčního grafu (DAC) – referenční blok 21

A.2 Vytvoření referenčního grafu (DAC) a kritéria přejímky 22

Strana

Příloha B (informativní) Dokumentace schvalovacích zkoušek 23

B.1 Překované jazykové kolejnice 23

B.1.1 Obecně 23

B.1.2 Rozložení tvrdosti na povrchu 26

B.2 Překovaná přechodová kolejnice 30

B.2.1 Obecně 30

B.2.2 Rozložení tvrdosti na povrchu 32

Bibliografie 35

Předmluva

Tento dokument (EN 16273:2014) vypracovala technická komise CEN/TC 256 Železniční aplikace, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2015 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2015.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Tato norma obsahuje tři hlavní části:

Tato norma vyhovuje potřebám železniční správy a výrobce musí splnit požadavky této normy.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje požadavky pro schválení procesu, kdy je část délky kolejnice určitého profilu překována do jiného profilu. Dále specifikuje požadavky pro následné překování výrobku a přejímku výrobku.

Tato evropská norma je platná pro nové kolejnice podle EN 13674-1, a pro jazykové a výhybkové kolejnice používané v kombinaci s kolejnicemi o hmotnosti 46 kg/m a vyšší podle EN 13674-2, svařované nebo spojkované k výrobě jazyků nebo přechodových kolejnic k použití v železniční infrastruktuře.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz