ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 81.060.10 Listopad 2015

Stanovení slínavosti keramických surovin a hmot

ČSN 72 1072

 

Determination of sinterability of ceramic materials and masses

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 72 1072 z 1970-07-29.

 

Obsah

Strana

Předmluva 3

1 Předmět normy 4

2 Citované dokumenty 4

3 Termíny a definice 4

4 Podstata zkoušky 4

5 Zkušební postup 5

6 Vyhodnocení zkoušky 5

6.1 Teplota slinutí 5

6.2 Interval slinutí 5

Předmluva

Změny proti předchozí normě

V porovnání s předchozím vydáním normy byly provedeny tyto změny:

Souvisící ČSN

ČSN EN 993-13 (72 6020)Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné – Část 13: Referenční žároměrky pro laboratorní použití. Specifikace.

Patentová práva

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ÚNMZ nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jaroslav Kotora, IČ 86923099

Technická normalizační komise: TNK 44 Žárovzdorné materiály a výrobky

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupičková

1Předmět normy

Tato norma platí pro stanovení slínavosti keramických surovin a hmot (zejména jílovinových zemin), které se na ni v normách nebo dohodách odvolají.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  

Zdroj: www.cni.cz