ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 81.060.10 Listopad 2015

Stanovení absolutní bělosti keramických surovin

ČSN 72 1089

 

Determination of absolute whiteness of ceramic raw materials

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 72 1089 z 1979-05-23.

 

Obsah

Strana

Předmluva 3

1 Předmět normy 4

2 Citované dokumenty 4

3 Termíny a definice 4

4 Podstata zkoušky 5

5 Přístroje a zařízení 5

5.1 Fotometr 5

5.2 Příslušenství fotometru 5

5.3 Údržba fotometru 5

6 Příprava zkoušky 5

6.1 Kontrola a čištění normálů bělosti 5

6.2 Příprava vzorků 6

6.3 Příprava zkušebních těles 6

7 Postup zkoušky 6

7.1 Kalibrace přístroje 6

7.2 Stanovení 6

7.3 Vyhodnocení 6

8 Protokol o zkoušce 7

Předmluva

Změny proti předchozí normě

V porovnání s předchozím vydáním normy byly provedeny tyto změny:

Obdobné mezinárodní normy

ISO 2470-1 Papír, lepenka a vlákniny – Stanovení činitele difúzního odrazu v modré oblasti spektra – Část 1: Podmínky za umělého denního světla (ISO jasnost)

Porovnání s mezinárodními normami

Norma ISO 2470-1 je určena pro stanovení bělosti papíru, neobsahuje tedy ustanovení specifická pro měření keramických práškových materiálů.

Souvisící ČSN

ČSN 68 4063 Čisté chemikálie a činidla – Voda destilovaná

Patentová práva

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ÚNMZ nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jaroslav Kotora, IČ 86923099

Technická normalizační komise: TNK 44 Žárovzdorné materiály a výrobky

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupičková

1 Předmět normy

Tato norma platí pro stanovení absolutní bělosti kaolinů, jílovinových zemin (nepálených i pálených), vápenců a jiných plastických i neplastických anorganických látek, pokud se na ni příslušné normy nebo dohody odvolají.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  

Zdroj: www.cni.cz