ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 81.040.20; 83.140.10 Září 2015

Sklo ve stavebnictví – Sklo se samolepicí polymerovou fólií –
Část 1: Definice a požadavky

ČSN
EN 15755-1

70 1095

Glass in building – Adhesive backed polymeric filmed glass –
Part 1: Definitions and requirements

Verre dans la construction – Verre avec film polymère adhèsif –
Partie 1: Définitions et exigences

Glas im Bauwesen – Glas mit selbstklebender Polymerfolie –
Teil 1: Begriffe und Anforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15755-1:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 15755-1:2014. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15755-1 (70 1591) z března 2015.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 15755-1:2014 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 15755-1 z března 2015 převzala EN 15755-1:2014 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 356 zavedena v ČSN EN 356 (70 0595) Sklo ve stavebnictví – Bezpečnostní zasklení – Zkoušení a klasifikace odolnosti proti ručně vedenému útoku

EN 410 zavedena v ČSN EN 410 (70 1018) Sklo ve stavebnictví – Stanovení světelných a solárních charakteristik zasklení

EN 572-1 zavedena v ČSN EN 572-1 (70 1010) Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky ze sodnovápenato-
křemičitého skla – Část 1: Definice a obecné fyzikální a mechanické vlastnosti

EN 572-2 zavedena v ČSN EN 572-2 (70 1010) Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky ze sodnovápenato-
křemičitého skla – Část 2: Sklo float

EN 572-7 zavedena v ČSN EN 572-7 (70 1010) Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky ze sodnovápenato-
křemičitého skla – Část 7: Profilované stavební sklo s drátěnou vložkou nebo bez ní

EN 673 zavedena v ČSN EN 673 (70 1024) Sklo ve stavebnictví – Stanovení součinitele prostupu tepla (hod-
nota U) – Výpočtová metoda

EN 1063 zavedena v ČSN EN 1063 (70 0594) Sklo ve stavebnictví – Bezpečnostní zasklení – Zkoušení a klasi-
fikace odolnosti proti střelám

EN 12600 zavedena v ČSN EN 12600 (70 0588) Sklo ve stavebnictví – Kyvadlová zkouška – Metoda zkoušení nárazem a klasifikace pro ploché sklo

EN 12898 zavedena v ČSN EN 12898 (70 0585) Sklo ve stavebnictví – Stanovení emisivity

EN 15752-1:2014 zavedena v ČSN EN 15752-1:2015 (70 1090) Sklo ve stavebnictví – Samolepicí polymerová fólie – Část 1: Definice a požadavky

EN 50147-1 zavedena v ČSN EN 50147-1 (33 4211) Bezodrazové komory – Část 1: Měření útlumu stínění

EN ISO 8510-2 zavedena v ČSN EN ISO 8510-2 (66 8537) Lepidla – Zkouška v odlupování zkušebního tělesa z ohebného a tuhého adherendu – Část 2: Odlupování pod úhlem 180 stupňů

ISO 16933 nezavedena

CIE 13.3:1995 nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN 572-3 (70 1010) Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla –
Část 3: Leštěné sklo s drátěnou vložkou

ČSN EN 572-4 (70 1010) Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky ze sodnovápenato-křemičitého skla –
Část 4: Ploché sklo tažené

ČSN EN 572-5 (70 1010) Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky ze sodnovápenato-křemičitého skla –
Část 5: Sklo vzorované

ČSN EN 572-6 (70 1010) Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky ze sodnovápenato-křemičitého skla –
Část 6: Sklo vzorované s drátěnou vložkou

ČSN EN 572-8 (70 1010) Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky ze sodnovápenato-křemičitého skla –
Část 8: Dodávané a konečné řezané rozměry

ČSN EN 1096-1:2012 (70 1030) Sklo ve stavebnictví – Sklo s povlakem – Část 1: Definice a klasifikace

ČSN EN 1748-1-1 (70 1020) Sklo ve stavebnictví – Zvláštní základní výrobky – Borosilikátová skla – Část 1-1: Definice a obecné fyzikální a mechanické vlastnosti

ČSN EN 1748-2-1 (70 1020) Sklo ve stavebnictví – Zvláštní základní výrobky – Sklokeramika – Část 2-1: Definice a obecné fyzikální a mechanické vlastnosti

ČSN EN 1863 (70 1042) Sklo ve stavebnictví – Tepelně zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo – Část 1:
Definice a popis

ČSN EN 12150 (70 1570) Sklo ve stavebnictví – Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo – Část 1: Definice a popis

ČSN EN 12337 (70 1050) Sklo ve stavebnictví – Chemicky zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo –
Část 1: Definice a popis

ČSN EN 13024-1 (70 1580) Sklo ve stavebnictví – Tepelně tvrzené borosilikátové bezpečnostní sklo –
Část 1: Definice a popis

ČSN EN 13541 (70 0596) Sklo ve stavebnictví – Bezpečnostní zasklení – Zkoušení a klasifikace odolnosti proti výbuchovému tlaku

ČSN EN 14179-1 (70 1575) Sklo ve stavebnictví – Prohřívané (HST) tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo – Část 1: Definice a popis

ČSN EN 14321-1 (70 1577) Sklo ve stavebnictví – Tepelně tvrzené křemičité bezpečnostní sklo s alkalickými zeminami – Část 1: Definice a popis

ČSN EN 15682-1 (70 1572) Sklo ve stavebnictví – Prohřívané tepelně tvrzené křemičité bezpečnostní sklo
s alkalickými zeminami – Část 1: Definice a popis

ČSN EN 15683-1 (70 1585) Sklo ve stavebnictví – Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité profilované
stavební bezpečnostní sklo – Část 1: Definice a popis

ČSN EN ISO 12543-2 (70 1015) Sklo ve stavebnictví – Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo – Část 2: Vrstvené bezpečnostní sklo

ČSN EN ISO 12543-3 (70 1015) Sklo ve stavebnictví – Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo – Část 3: Vrstvené sklo

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla do kapitoly 4 doplněna národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: IKATES, s. r. o., IČ 25032836, Ing. Jiří Stránský

Technická normalizační komise: TNK 140 Sklo ve stavebnictví

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupičková


 

EVROPSKÁ NORMA EN 15755-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Srpen 2014

ICS 81.040.20; 83.140.10

Sklo ve stavebnictví – Sklo se samolepicí polymerovou fólií –
Část 1: Definice a požadavky

Glass in building – Adhesive backed polymeric filmed glass –
Part 1: Definitions and requirements 

Verre dans la construction – Verre avec film polymère adhèsif –
Partie 1: Définitions et exigences

Glas im Bauwesen – Glas mit selbstklebender Polymerfolie –
Teil 1: Begriffe und Anforderungen

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2014-05-15.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2014 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 15755-1:2014 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN. 

Obsah

Strana

Předmluva 8

Úvod 9

1 Předmět normy 10

2 Citované dokumenty 10

3 Termíny a definice 11

4 Podkladové sklo 13

5 Definice výrobku 13

5.1 Obecně 13

5.2 Regulace solárního záření 14

5.3 Bezpečnost (ochrana proti úrazu) 14

5.4 Bezpečnost (ochrana proti útoku) 14

5.4.1 Obecně 14

5.4.2 Odolnost proti ručně vedenému útoku 14

5.4.3 Odolnost proti výbuchovému tlaku 14

5.4.4 Odolnost proti balistickému útoku 15

5.5 Stínění RFI/EMF 15

5.6 Anti-graffiti 15

5.7 Dekorativní funkce 15

5.8 Nízká emisivita 15

5.9 Redukce UV záření 15

5.10 Ochrana soukromí 15

6 Stanovení stálosti skla se samolepicí polymerovou fólií 15

6.1 Obecně 15

6.2 Zkouška účinků vlhkosti 16

6.2.1 Princip 16

6.2.2 Velikost a počet zkušebních vzorků 16

6.2.3 Příprava vzorků skla se samolepicí polymerovou fólií 16

6.2.4 Čištění vzorků skla s fólií 16

6.2.5 Kondicionování zkušebních vzorků 16

6.2.6 Postup zkoušení – Zkouška bez kondenzace 16

6.2.7 Vizuální prohlídka 16

6.2.8 Stanovení přilnavosti pomocí zkoušky odlupováním 16

6.2.9 Posuzování výsledků 17

6.2.10 Kritéria přijetí 17

6.2.11 Protokol o zkoušce 17

7 Vzhled 17

7.1 Obecně 17

7.2 Zjišťování vad 17

7.2.1 Obecně 17

7.2.2 Umělá obloha 17

7.2.3 Osvětlení denním světlem 18

Strana

7.3 Podmínky prohlídky 18

7.3.1 Obecně 18

7.3.2 Vady podkladového skla 19

7.3.3 Vady samolepicí polymerové fólie 19

7.3.4 Vady instalace samolepicí polymerové fólie 20

7.4 Kritéria přijetí pro vady skla se samolepicí polymerovou fólií 21

8 Informace o výrobku 22

8.1 Obecně 22

Příloha A (informativní) Pokyny pro instalaci samolepicí polymerové fólie 23

A.1 Obecně 23

A.2 Mokré lepení 23

A.2.1 Obecně 23

A.2.2 Obecné body 23

A.2.3 Instalace 23

A.2.3.1 Příprava na instalaci 23

A.2.3.2 Čištění zasklení 23

A.2.3.3 Instalace samolepicí polymerové fólie na zasklení 24

A.2.3.4 Přitlačení fólie – první postup 25

A.2.3.5 Oříznutí fólie 25

A.2.3.6 Dokončení přitlačení fólie – druhý postup 25

A.2.3.7 Očištění 25

A.2.3.8 Bezpečnostní fólie ³ 200 mm 26

A.3 Suchá instalace 26

Příloha B (informativní) Kompatibilita fólie a skla a tepelné napětí 27

Bibliografie 28

  

Předmluva

Tento dokument (EN 15755-1:2014) vypracovala technická komise CEN/TC 129 Sklo ve stavebnictví, jejíž sekretariát zajišťuje NBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2015 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2015.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Sklo se samolepicí polymerovou fólií je sklem, jehož vlastnosti a výkonnost byly změněny aplikací samolepicí polymerové fólie.

Pro změnu určité vlastnosti skla, zahrnující činitele prostupu solárního záření, činitele prostupu viditelného světla, emisivity, činitele prostupu UV záření, ochranu soukromí, vzhled, chování při nárazu, stínění elektromagnetického záření (EMF) a ochranu povrchu, se vyrábějí různé druhy samolepicích polymerových fólií.

1 Předmět normy

Tato evropská norma definuje charakteristiky, vlastnosti a klasifikaci skla se samolepicí polymerovou fólií,
tj. výrobku ze skla, na který byla aplikována samolepicí polymerová fólie, pro použití ve stavebnictví. Samolepicí polymerová fólie je na bázi dvouose orientované polyesterové fólie, jak je definováno v EN 15752-1. Tato norma se týká jak aplikací na místě, tak ve výrobně.

Tato evropská norma neplatí pro samolepicí polymerové fólie vyrobené z polyvinylchloridu (PVC).

Pro sklo se samolepicí polymerovou fólií, které je zpracováno do kompletního výrobku, např. vrstveného skla nebo izolačního skla, mohou platit další požadavky, které nejsou stanoveny v této normě. Tyto dodatečně požadavky jsou stanoveny příslušnou výrobkovou normou. Samolepicí polymerová fólie v takovém případě neztrácí své mechanické nebo tepelné charakteristiky.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  

Zdroj: www.cni.cz