ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 83.060; 83.040.10; 01.040.83 Září 2015

Kaučuky a latexy – Nomenklatura

ČSN
ISO 1629

62 0004

 

Rubber and latices – Nomenclature

Caoutchouc et latex – Nomenclature

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 1629:2013. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO 1629:2013. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 1629 (62 0004) ze srpna  2001.

Anotace obsahu

Tato mezinárodní norma zavádí systém značek pro základní kaučuky jak ve formě suchého kaučuku, tak ve formě kaučukového latexu, na základě chemického složení polymerního řetězce.

Účelem této mezinárodní normy je standardizovat zkratky používané v průmyslu, obchodu a státní správě. Jejím účelem není být v rozporu se stávajícími obchodními názvy a ochrannými známkami, ale je určena spíše pro jejich doplnění.

Nomenklatura termoplastických elastomerů je popsána v ISO 18064.

 

Národní předmluva

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 18064 (62 1490) Termoplastické elastomery – Klasifikace a názvosloví

ČSN EN ISO 1043-1 (64 0002) Plasty – Značky a zkratky – Část 1: Základní polymery a jejich zvláštní charakteristiky

Vypracování normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267

Technická normalizační komise: TNK 23 Pryž

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Marie Chalupová

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz