ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.100.40; 23.040.70 Říjen 2015

Pryžové hadice a hadice s koncovkami – Hadice pro hydrauliku s textilní výztuží – Specifikace

ČSN
EN 854

63 5405

Rubber hoses and hose assemblies – Textile reinforced hydraulic type – Specification

Tuyaux et flexibles en caoutchouc – Type hydraulique avec armature de textile – Spécification

Gummischläuche und -schlauchleitungen – Hydraulikschläuche mit Textileinlage – Spezifikation

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 854:2015. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou norma-
lizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 854:2015. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 854 (63 5405) z března 1998.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Hlavní změny proti předchozímu vydání normy jsou uvedeny v předmluvě evropské normy.

Informace o citovaných dokumentech

EN ISO 1302 zavedena v ČSN EN ISO 1302 (01 4457) Geometrické požadavky na výrobky (GPS) – Označování struktury povrchu v technické dokumentaci výrobků

EN ISO 1402:2009 zavedena v ČSN EN ISO 1402:2010 (63 5414) Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami – Zkoušky hydrostatickým tlakem

EN ISO 4671 zavedena v ČSN EN ISO 4671 (63 5403) Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami – Metody měření rozměrů hadic a délek hadicových zakončení

EN ISO 6743-4 zavedena v ČSN EN ISO 6743-4 (65 6600) Maziva, průmyslové oleje a příbuzné výrobky (třída L) – Klasifikace – Skupina H (Hydraulické systémy)

EN ISO 6803 zavedena v ČSN EN ISO 6803 (63 5415) Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami – Zkouška hydraulickým tlakem bez ohýbání

EN ISO 7233 zavedena v ČSN EN ISO 7233 (63 5204) Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami – Stanovení odolnosti proti podtlaku

EN ISO 7326 zavedena v ČSN EN ISO 7326 (63 5212) Pryžové a plastové hadice – Stanovení odolnosti proti ozónu za statických podmínek

EN ISO 8033:2006 zavedena v ČSN EN ISO 8033:2007 (63 5214) Pryžové a plastové hadice – Stanovení soudržnosti vrstev

EN ISO 10619-2 zavedena v ČSN EN ISO 10619-2 (63 5216) Pryžové a plastové hadice a hadičky – Měření ohebnosti a tuhosti – Část 2: Ohybové zkoušky při snížených teplotách

ISO 1817:2005 nezavedena

ISO 23529 zavedena v ČSN ISO 23529 (62 1401) Obecné postupy pro přípravu a kondicionování zkušebních těles pro fyzikální metody zkoušení

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci, a.s., IČ 47910381, Ing. Lenka Druláková

Technická normalizační komise: TNK 23 Pryž

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Marie Chalupová

EVROPSKÁ NORMA EN 854
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Duben 2015

ICS 23.100.40; 23.040.70 Nahrazuje EN 854:1996

Pryžové hadice a hadice s koncovkami – Hadice pro hydrauliku s textilní výztuží – Specifikace

Rubber hoses and hose assemblies – Textile reinforced hydraulic type – Specification 

Tuyaux et flexibles en caoutchouc – Type hydraulique avec armature de textile – Spécification

Gummischläuche und -schlauchleitungen – Hydraulikschläuche mit Textileinlage – Spezifikation

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2015-01-31.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2015 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 854:2015 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Klasifikace 7

4 Materiály a konstrukce 7

4.1 Hadice 7

4.2 Hadice s koncovkami 7

5 Rozměry 7

5.1 Rozměry a soustřednost 7

5.2 Délka 8

5.2.1 Hadice 8

5.2.2 Hadice s koncovkami 8

6 Požadavky 8

6.1 Požadavky na hydrostatický tlak 8

6.2 Minimální poloměr ohybu 9

6.3 Požadavky rázové zkoušky 10

6.4 Těsnost hadic s koncovkami 10

6.5 Ohebnost za nízkých teplot 10

6.6 Soudržnost mezi vrstvami 10

6.7 Odolnost proti podtlaku 10

6.8 Odolnost proti oděru 11

6.9 Odolnost proti kapalinám 11

6.9.1 Zkušební tělesa 11

6.9.2 Odolnost proti oleji 11

6.9.3 Odolnost proti kapalinám na vodní bázi 11

6.9.4 Odolnost proti vodě 11

6.10 Odolnost proti ozónu 11

7 Označování 12

8 Značení 12

8.1 Hadice 12

8.2 Hadice s koncovkami 12

Příloha A (normativní) Postup pro měření oděru 13

A.1 Zkušební zařízení 13

A.2 Metoda 14

A.3 Zkušební tělesa 14

A.4 Kondicionování zkušebních těles 14

A.5 Postup 14

A.6 Vyjádření výsledků 15

A.7 Protokol o zkoušce 15

Příloha B (normativní) Typ a běžné zkoušení vyrobených hadic 16

Příloha C (informativní) Zkoušení vyrobených hadic 17

 

Předmluva

Tento dokument (EN 854:2015) vypracovala technická komise CEN/TC 218 Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2015 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2015.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 854:1996.

Hlavní změny proti předchozímu vydání EN 854:1996:

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.


1 Předmět normy

Tato evropská norma uvádí požadavky pro tři typy pryžových hadic a hadic s koncovkami s textilní výztuží o jmenovitém vnitřním průřezu od 5 do 100. Typy jsou uvedeny v kapitole 3.

Tyto typy jsou vhodné pro:

Tato evropská norma nezahrnuje požadavky na koncovky. Uvádí jen provozní vlastnosti hadic a hadic s koncovkami.

POZNÁMKA 1Hadice nejsou vhodné pro kapaliny na bázi ricinového oleje nebo esterů.

POZNÁMKA 2Hadice a hadice s koncovkami se nemají používat pro jiné účely, než stanoví tato norma.

POZNÁMKA 3Požadavky na hydraulické hadice pro podzemní těžbu jsou normalizovány v samostatné normě.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz