ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.120.70 Říjen 2015

Elektromechanická elementární relé typu TELECOM stanovené kvality –
Část 1: Kmenová specifikace a vzorová předmětová specifikace

ČSN
EN 61811-1
ed. 2

35 3412

idt IEC 61811-1:2015

Electromechanical telecom elementary relays of assessed quality –
Part 1: Generic specification and blank detail specification

Relais télécom électromécaniques élémentaires soumis au régime d’assurance qualité –
Partie 1: Spécification générique et spécification particulière cadre

Elektromechanische Telecom-Elementarrelais mit bewerteter Qualität –
Teil 1: Fachgrundspezifikation und Bauartspezifikation

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 61811-1:2015. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 61811-1:2015. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2018-03-04 se nahrazují ČSN EN 61811-1 (35 3412) z května 2000, ČSN EN 61811-10 (35 3425) z října 2003, ČSN EN 61811-11 (35 3425) z října 2003, ČSN EN 61811-50 (35 3425) z března 2003, ČSN EN 61811-51 (35 3425) z března 2003, ČSN EN 61811-52 (35 3425) z března 2003, ČSN EN 61811-53 (35 3425) z března 2003, ČSN EN 61811-54 (35 3425) z března 2003 a ČSN EN 61811-55 (35 3425) z března 2003, které do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato norma platí pro elektromechanická elementární relé typu TELECOM. Tato relé jsou určena pro provoz v tele-
komunikačních aplikacích, přesto jsou vhodná i pro průmyslové a jiné aplikace.

Tato norma vybírá ze souboru norem IEC 61810 a dalších zdrojů vhodné zkoušky, které jsou použity v předmětových specifikacích odvozených z těchto specifikací a obsahují základní zkušební plány, které mají být použité ve specifikacích v souladu s touto normou.

Podrobné zkušební plány jsou uvedeny v podrobných specifikacích.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 61811-1:2015 dovoleno do 2018-03-04 používat dosud platné ČSN EN 61811-1 (35 3412) z května 2000, ČSN EN 61810-10 (35 3425) z října 2003, ČSN EN 61811-11 (35 3425) z října 2003, ČSN EN 61811-50 (35 3425) z března 2003, ČSN EN 61811-51 (35 3425) z března 2003, ČSN EN 61811-52 (35 3425) z března 2003, ČSN EN 61811-53 (35 3425) z března 2003, ČSN EN 61811-54
(35 3425) z března 2003 a ČSN EN 61811-55 (35 3425) z března 2003.

Změny proti předchozím normám

Toto vydání normy obsahuje následující významné technické změny vzhledem k předchozím vydáním:
a) představuje jeden dokument pro relé typu TELECOM; b) aktualizuje všechny relevantní odkazy.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60062:2004 zavedena v ČSN EN 60062 ed. 2:2006 (35 8014) Kódy pro značení rezistorů a kondenzátorů

IEC 60068-1:2013 zavedena v ČSN EN 60068-1 ed. 2:2014 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 1: Obecně a návod

IEC 60068-2-17:1994 nezavedena

IEC 60068-2-20:2008 zavedena v ČSN EN 60068-2-20:2009 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-20: Zkoušky – Zkouška T: Zkušební metody na pájitelnost a na odolnost proti teplu při pájení pro součástky s vývody

IEC 60068-2-58:2004 zavedena v ČSN EN 60068-2-58 ed. 2: 2005 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-58: Zkoušky – Zkouška Td: Metody zkoušení součástek pro povrchovou montáž (SMD) – Pájitelnost, odolnost proti rozpouštění metalizace a proti teplu při pájení

IEC 60410:1973 nezavedena

IEC 60695-11-5:2004 zavedena v ČSN EN 60695-11-5:2005 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí – Část 11-5: Zkoušky plamenem – Zkouška plamenem jehlového hořáku – Zařízení, uspořádání ověřovacích zkoušek a návod

IEC 61810 (soubor)  zaveden v souboru ČSN EN 61810 (35 3412) Elektromechanická elementární relé

IEC 61810-1:2008 zavedena v ČSN EN 61810-1 ed.3:2009 (35 3412) Elektromechanická elementární relé – Část 1: Všeobecné požadavky

IEC 61810-2:2011 zavedena v ČSN EN 61810-2 ed. 2:2012 (35 3412) Elektromechanická elementární relé – Část 2: Spolehlivost

IEC 61810-7:2006 zavedena v ČSN EN 61810-7:2007 (35 3412) Elektromechanická elementární relé – Část 7: Zkušební a měřící postupy

ISO 2859 (soubor) zaveden v souboru ČSN ISO 2859 (01 0261) Statistické přejímky srovnáváním

Souvisící ČSN

ČSN IEC 60050 (soubor) (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník

ČSN EN 60068-2-47 ed. 2:2006 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-47: Zkoušky – Upevnění vzorků pro zkoušky vibracemi, nárazy a obdobné dynamické zkoušky

ČSN EN 61649 (01 0653) Weibullova analýza

ČSN EN 61709 ed. 2:2012 (01 0649) Elektrické součástky – Bezporuchovost – Referenční podmínky pro intenzity poruch a modely namáhání pro přepočty

ČSN ISO 8601:2005 (97 9738) Datové prvky a formáty výměny – Výměna informací – Zobrazení data a času

ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu kvality – Požadavky

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn)

Informativní údaje z IEC 61811-1:2015

Mezinárodní normu IEC 61811-1 vypracovala technická komise IEC/TC 94 Elektrická dvoustavová relé.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje

IEC 61811-1 vydanou v roce 1999,

IEC 61811-10 vydanou v roce 2002,

IEC 61811-11 vydanou v roce 2002,

IEC 61811-50 vydanou v roce 2002,

IEC 61811-51 vydanou v roce 2002,

IEC 61811-52 vydanou v roce 2002,

IEC 61811-53 vydanou v roce 2002,

IEC 61811-54 vydanou v roce 2002,

IEC 61811-55 vydanou v roce 2002,

Toto vydání je technickou revizí. Toto vydání obsahuje následující významné technické změny vzhledem k předchozím vydáním:

a) představuje jeden dokument pro relé typu TELECOM; b) aktualizuje všechny relevantní odkazy.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:  

FDIS

Zpráva o hlasování

94/379/FDIS

94/383/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Seznam všech částí souboru IEC 61811 se společným názvem Elektromechanická elementární relé typu TELECOM stanovené kvality je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Budoucí normy tohoto souboru budou mít nový společný název, jak je uvedeno výše. Názvy existujících norem tohoto souboru budou aktualizovány při jejich příštím vydání.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Komise rozhodla, že obsah této publikace zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

Vypracování normy

Zpracovatel: TYCO Electronics EC Trutnov s. r. o., IČ 47455403, Ing. Jiří Brus

Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Libor Válek

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz