ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.060.40 Září 2015

Zařízení a příslušenství na LPG – Kontrola a údržba ventilů lahví na LPG při periodické kontrole lahví

ČSN
EN 14912

07 8492

 

LPG equipment and accessories – Inspection and maintenance of LPG cylinder valves at time of periodic inspection
of cylinders

Équipements pour GPL et leurs accessoires – Contrôle et entretien des robinets de bouteilles de GPL lors du contrôle périodique des bouteilles

Flüssiggas-Geräte und Ausrüstungsteile – Inspektion und Wartung von Ventilen für Flaschen für Flüssiggas (LPG)
zum Zeitpunkt der wiederkehrenden Inspektion der Flaschen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14912:2015. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14912:2015. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14912 (07 8492) z července 2006.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Hlavní změny proti předchozí normě jsou uvedeny v předmluvě evropské normy.

Informace o citovaných dokumentech

EN 13953 zavedena v ČSN EN 13953+A1 (07 8463) Zařízení a příslušenství na LPG – Tlakové pojistné ventily pro znovuplnitelné lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG)

EN ISO 14245 zavedena v ČSN EN ISO 14245 (07 8632) Lahve na plyny – Technické požadavky a zkoušení ventilů lahví na LPG – Samouzavírací ventily

EN ISO 15995 zavedena v ČSN EN ISO 15995 (07 8633) Lahve na plyny – Technické požadavky a zkoušení ventilů lahví na LPG – Ručně ovládané ventily

ISO 2859-1 zavedena v ČSN ISO 2859-1 (01 0261) Statistické přejímky srovnáváním – Část 1: Přejímací plány AQL pro kontrolu každé dávky v sérii

Souvisící ČSN

ČSN ISO 14021 (01 0921) Environmentální značky a prohlášení – Vlastní environmentální tvrzení (typ II environmentálního značení)

ČSN ISO 14024 (01 0924) Environmentální značky a prohlášení – Environmentální značení typu I – Zásady a postupy

ČSN ISO 14025 (01 0925) Environmentální značky a prohlášení – Environmentální prohlášení typu III – Zásady a postupy

Souvisící předpisy

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) je v České republice vyhlášena pod č. 64/1987 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí, v platném znění.

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru
(vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN PETRAŠOVÁ BRNO, IČ 40448584, Ivana Petrašová

Technická normalizační komise: TNK 103 Tlakové nádoby na přepravu plynů

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Tomáš Velát

EVROPSKÁ NORMA EN 14912
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Březen 2015

ICS 23.060.40 Nahrazuje EN 14912:2005

Zařízení a příslušenství na LPG – Kontrola a údržba ventilů lahví na LPG při periodické kontrole lahví

LPG equipment and accessories – Inspection and maintenance of LPG cylinder valves at time of periodic inspection of cylinders 

Équipements pour GPL et leurs accessoires – Contrôle et entretien des robinets de bouteilles
de GPL lors du contrôle périodique des bouteilles

Flüssiggas-Geräte und Ausrüstungsteile – Inspektion und Wartung von Ventilen für Flaschen für Flüssiggas (LPG) zum Zeitpunkt der wiederkehrenden Inspektion der Flaschen

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2014-12-26.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2015 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 14912:2015 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Všeobecné požadavky 8

4.1 Obecně 8

4.2 Čištění 8

4.3 Pracovníci 8

4.4 Bezpečnostní záležitosti 8

5 Kontroly 9

5.1 Obecně 9

5.2 Vnější kontrola 9

5.3 Další kontrolní kritéria 9

5.4 Pojistné ventily 9

5.4.1 Obecný požadavek 9

5.4.2 Individuální zkouška 10

5.4.3 Přejímací zkouška dávky 10

5.5 Přejímací kritéria 10

6 Údržba 10

6.1 Malá oprava 10

6.2 Renovace 10

6.2.1 Obecně 10

6.2.2 Kontrola ventilu během renovace 10

6.2.3 Oprava ventilu během renovace 11

7 Zkoušení 11

7.1 Renovované ventily 11

7.2 Všechny ostatní ventily 11

8 Značení 11

Bibliografie 12

Předmluva

Tento dokument (EN 14912:2015) vypracovala technická komise CEN/TC 286 Zařízení a příslušenství na zkapalněné uhlovodíkové plyny, jejíž sekretariát zajišťuje NSAI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2015 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2015.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

Tento dokument nahrazuje EN 14912:2005.

Mezi hlavní změny mezi tímto vydáním normy a jejím předchozím vydáním patří:

Doporučuje se, aby si uživatelé vypracovali politiku environmentálního managementu. Návod je uveden v normách řady EN ISO 14000 – viz [1], [2] a [3]. Uživatelé této normy mají při implementování jejích požadavků použít FprCEN/TS 16765 [4].

Tato evropská norma byla navržena pro odkazy do technických příloh ADR [5].

POZNÁMKA Tyto předpisy mají přednost před jakýmkoli ustanovením této evropské normy. Zdůrazňuje se, že ADR podléhají pravidelné revizi v intervalech dvou let, což může vést k dočasnému nesouladu s ustanoveními této evropské normy.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Tato evropská norma byla vypracována s cílem představit současné metody provádění periodických kontrol ventilů lahví na LPG, které vycházejí z provozních zkušeností s provozem mnoha milionů lahví za více než 50 let.

Hlavním cílem periodické kontroly ventilů znovuplnitelných lahví na přepravu LPG je možnost vrátit ventil lahve po provedených zkouškách do oběhu na další stanovené období.

Kontrola ventilu je nedílnou součástí periodické kontroly lahve na LPG.

Periodické kontroly/zkoušky musí provádět odborně způsobilá osoba s autorizací inspekčního orgánu na základě písemného programu zkoušek.

Tato evropská norma požaduje používání látek a postupů, které, pokud nejsou přijata odpovídající opatření, mohou ohrozit zdraví. Týká se pouze technické způsobilosti a na žádné úrovni nezbavuje uživatele právní odpovědnosti týkající se zdraví a bezpečnosti.

Při zpracování této evropské normy se předpokládalo, že prováděním jejích ustanovení budou pověřeny odpovídajícím způsobem kvalifikované a zkušené osoby.

V případech vyžadujících posudky se předpokládalo, že je budou provádět odborně způsobilé osoby speciálně vyškolené pro tyto úkoly.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky na kontrolu a údržbu buď ručně ovládaných, nebo samouzavíracích ventilů lahví na LPG pro opakované použití. Norma platí v případě, že jsou ventily v době periodické kontroly lahve buď kontrolovány, nebo renovovány.

Tato evropská norma se může rovněž používat kdykoli jindy, například je-li nutná údržba ventilu.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz