ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.040.20 Září 2015

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Zvláštní požadavky na zařízení pro prevenci a potlačení požáru u elektrických varných desek (varných povrchů)

ČSN
EN 50615

36 1050

 

Household and similar electrical appliances – Safety – Particular requirements for devices for fire prevention
and suppression for electric hobs (cooktops)

Essais sur les dispositifs de prévention et d’extinction du feu pour les plaques de cuisson (tables de cuisson)

Prüfungen für Vorrichtungen zur Feuervermeidung und Feuerlöschung auf Kochmulden

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50615:2015. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50615:2015. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

EN 54-3:2001 zavedena v ČSN EN 54-3:2002 (34 2710) Elektrická požární signalizace – Část 3: Požární popla-
chová zařízení – Sirény

EN 60335-1:2012 zavedena v ČSN EN 60335-1 ed. 3:2012 (36 1050) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 1: Obecné požadavky

EN 60335-2-6:2003 zavedena v ČSN EN 60335-2-6 ed. 2:2004 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-6: Zvláštní požadavky na nepřenosné sporáky, varné panely, trouby a podobné spotřebiče

EN 60335-2-31:2003 zavedena v ČSN EN 60335-2-31 ed. 2:2004 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-31: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par a jiné odsavače kuchyňských par

Souvisící ČSN

ČSN EN 60730-1 ed. 3:2012 (36 1960) Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 60730-2-9 ed. 3:2011 (36 1960) Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 2-9: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání teploty

ČSN EN 61591 (36 1060) Sporákové odsavače par pro domácnost a jiné odsavače kuchyňských par – Metody pro měření vlastností

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN Petr Voda, Hlinsko v Čechách, IČ 65706501, Ing. Petr Voda

Technická normalizační komise: TNK 33 Elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadí

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Eva Kralevičová

EVROPSKÁ NORMA EN 50615
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Březen 2015

ICS 97.040.20

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost –
Zvláštní požadavky na zařízení pro prevenci a potlačení požáru u elektrických varných desek (varných povrchů)

Household and similar electrical appliances – Safety – Particular requirements
for devices for fire prevention and suppression for electric hobs (cooktops) 

Essais sur les dispositifs de prévention et d’extinction du feu pour les plaques de cuisson (tables
de cuisson)

Prüfungen für Vorrichtungen zur Feuervermeidung
und Feuerlöschung auf Kochmulden

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2015-01-05. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2015 CENELEC Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
Ref. č. EN 50615:2015 E

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Rozsah platnosti 7

2 Citované dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Obecný požadavek 8

5 Obecné podmínky pro zkoušky 8

6 Třídění 8

7 Značení a návody 8

8 Ochrana před přístupem k živým částem 8

9 Rozběh elektromechanických spotřebičů 9

10 Příkon a proud 9

11 Oteplení 9

12 Neobsazeno 14

13 Unikající proud a elektrická pevnost při pracovní teplotě 14

14 Přechodná přepětí 14

15 Odolnost proti vlhkosti 14

16 Unikající proud a elektrická pevnost 14

17 Ochrana transformátorů a přidružených obvodů proti přetížení 14

18 Trvanlivost 14

19 Abnormální činnost 15

20 Stabilita a mechanická nebezpečí 15

21 Mechanická pevnost 15

22 Konstrukce 15

23 Vnitřní spojování 16

24 Součásti 16

25 Připojení k síti a vnější pohyblivé přívody 16

26 Svorky pro vnější vodiče 16

27 Ochranné spojení se zemí 16

28 Šrouby a spoje 16

29 Vzdušné vzdálenosti, povrchové cesty a pevná izolace 16

30 Odolnost proti teplu a hoření 17

31 Odolnost proti korozi 17

32 Záření, toxicita a podobná zařízení 17

Předmluva

Tento dokument (EN 50615:2015) vypracovala technická komise CLC/TC 61 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely.

Jsou stanovena tato data: 

  • nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
    vydáním identické národní normy nebo vydáním
    oznámení o schválení k přímému používání
    jako normy národní

(dop)

2016-01-05

  • nejzazší datum zrušení národních norem,
    které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2018-01-05

Tento dokument je určen k používání společně s EN 60335-1:2012 a jejími změnami.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tato norma pokrývá základní principy Bezpečnostních požadavků na elektrická zařízení pro použití v určitých mezích napětí (LVD – 2006/95/ES).

Úvod

Tato evropská norma byla vypracována pro zajištění prostředků shody pro důležité bezpečnostní požadavky Směrnice na elektrická zařízení nízkého napětí 2006/95/ES. Pro zařízení, která jsou v rozsahu platnosti této normy, mohou platit další požadavky a Směrnice EU.

Tato evropská norma je normou skupiny výrobků zabývající se bezpečností zařízení pro prevenci a potlačení požáru u varných desek (varných povrchů).

Tato evropská norma připouští úroveň ochrany před nebezpečím požárů nepřenosných kuchyňských sporáků, varných desek a podobných spotřebičů.

Zařízení pro prevenci a potlačení požáru u varných desek (varných povrchů), které vyhovuje textu této normy, nemusí být považováno za vyhovující bezpečnostním principům této normy, pokud se při zkouškách zjistí, že má jiné vlastnosti, které zhoršují úroveň bezpečnosti zahrnuté v těchto požadavcích.

Tato evropská norma bere v úvahu, pokud je to možné, požadavky souboru HD 384 tak, aby byla kompatibilní s těmito elektroinstalačními předpisy, pokud se zařízení připojuje k napájecí síti. Národní elektroinstalační předpisy se však mohou lišit.

Tato evropská norma se používá společně s EN 60335-1:2012 a jejími změnami, na niž se v tomto textu odkazuje jako na „část 1“. Tato evropská norma doplňuje nebo mění odpovídající kapitoly části 1, jak je označeno v textu.

Ačkoli z dostupných důkazů vyplývá, že hlavním problémem je požár, byla rovněž uvažována produkce nebezpečného množství kouře nebo takový kouř, který obsahuje nebezpečné látky, ale během vývoje této normy nebylo možné vyvinout reprodukovatelnou zkoušku pro takovouto detekci. Tento předmět se proto projednává.

1 Rozsah platnosti

První věta rozsahu platnosti EN 60335-1 se nahrazuje takto.

Tato evropská norma se zabývá bezpečností elektrických zařízení použitých pro detekování, prevenci a potlačení požáru pocházejícího:

POZNÁMKA Opatření tohoto dokumentu plně přizpůsobená konkrétní instalaci a podmínkám používání mohou být také vzata v úvahu jako návod pro ochranu před požárem způsobeným používáním přenosných varných spotřebičů nebo z grilů ve funkčním prostoru trouby.

Zařízení pokrytá touto evropskou normou mohou pracovat v interakci nebo být sloučena s dalšími zařízeními takovými jako detektory kouře, požární hlásiče, detektory pohybu, detektory CO a hasicími přístroji, které jsou pokryty svými specifickými platnými normami.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz