ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.10 Září 2015

Optické vláknové kabely –
Část 1-21: Kmenová specifikace –
Základní zkušební postupy optických kabelů – Mechanické zkušební metody

ČSN
EN 60794-1-21

35 9223

idt IEC 60794-1-21:2015

Optical fibre cables –
Part 1-21: Generic specification – Basic optical cable test procedures – Mechanical tests methods

Câbles à fibres optiques –
Partie 1-21: Spécification générique – Procédures fondamentales d’essais des câbles optiques – Méthodes d’essais mécaniques

Lichtwellenleiter –
Teil 1-21: Fachgrundspezifikation – Grundlegende Prüfverfahren für Lichtwellenleiterkabel – Mechanische Prüfverfahren

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 60794-1-21:2015. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 60794-1-21:2015. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2018-04-14 se spolu s normami ČSN EN 60794-1-2 ed. 3 (35 9223) z dubna 2014, ČSN EN 60794-1-20 (35 9223) ze srpna 2014, ČSN EN 60794-1-22 (35 9223) z března 2013, ČSN EN 60794-1-23 (35 9223) z května 2013 a ČSN EN 60794-1-24 (35 9223) z ledna 2015 nahrazuje ČSN EN 60794-1-2 ed. 2 (35 9223) z července 2004, která do uvedeného data platí souběžně s těmito normami.

Anotace obsahu

Norma se týká optických vláknových kabelů pro použití v telekomunikačních zařízeních a přístrojích využívající podobné techniky a kabelů skládající se jak z optických vláken, tak elektrických vodičů. Cílem normy je definovat zkušební postupy, které mají být použity při stanovení jednotných požadavků na mechanickou odolnost. V této normě může slovní spojení „optický kabel“ zahrnovat optické vláknové jednotky, mikrotrubičkové vláknové jednotky, atd. Norma specifikuje požadavky na předmět zkoušky, postup zkoušky a nezbytné zařízení. Uvádí požadavky pro jednotlivé zkoušky, a také to, jaké údaje o zkoušce musí obsahovat předmětová specifikace zkoušeného kabelu.

Obecné požadavky a definice jsou uvedeny v IEC 60794-1-20. Odkazy na jednotlivé zkušební metody jsou uvedeny v IEC 60794-1-2.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou spolu s ČSN EN 60794-1-2 ed. 3 (35 9223) z dubna 2014, ČSN EN 60794-1-20 (35 9223) ze srpna 2014, ČSN EN 60794-1-22 (35 9223) z března 2013, ČSN EN 60794-1-23 (35 9223) z května 2013 a ČSN EN 60794-1-24 (35 9223) z ledna 2015 je v souladu s předmluvou k EN 60794-1-21:2015 dovoleno do 2018-04-14 používat dosud platnou ČSN EN 60794-1-2 ed. 2 (35 9223) z července 2004.

Změny proti předchozí normě

V IEC bylo rozhodnuto rozdělit kmenovou normu pro zkoušky optických kabelů IEC 60794-1-2 ed. 2 do šesti nových norem. Tato norma obsahuje mechanické metody pro zkoušení optických vláknových kabelů.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60227-2 nezavedena

IEC 60793-1-22:2001 zavedena v ČSN EN 60793-1-22:2003 (35 9213) Optická vlákna – Část 1-22: Měřicí metody a zkušební postupy – Měření délky

IEC 60793-1-32:2010 zavedena v ČSN EN 60793-1-32 ed. 2:2011 (35 9213) Optická vlákna – Část 1-32: Měřicí metody a zkušební postupy – Stahovatelnost ochrany

IEC 60793-1-40 zavedena v ČSN EN 60793-1-40 (35 9213) Optická vlákna – Část 1-40: Měřicí metody a zkušební postupy – Útlum

IEC 60793-1-46:2001 zavedena v ČSN EN 60793-1-46:2002 (35 9213) Optická vlákna – Část 1-46: Měřicí metody a zkušební postupy – Monitorování změn optické propustnosti

IEC 60794-1-1 zavedena v ČSN EN 60794-1-1 ed. 2 (35 9223) Optické vláknové kabely – Část 1-1: Kmenová specifikace – Obecně

IEC 60794-1-2:2013 zavedena v ČSN EN 60794-1-2 ed. 3:2014 (35 9223) Optické vláknové kabely – Část 1-2: Kmenová specifikace – Tabulka křížových odkazů pro zkušební postupy optických kabelů

IEC 60794-1-20:2014 zavedena v ČSN EN 60794-1-20:2014 (35 9223) Optické vláknové kabely – Část 1-20: Kmenová specifikace – Základní zkušební postupy optických kabelů – Obecně a definice

IEC 60794-1-22:2012 zavedena v ČSN EN 60794-1-22:2013 (35 9223) Optické vláknové kabely – Část 1-22: Kmenová specifikace – Základní zkušební postupy optických kabelů – Environmentální zkušební metody

IEC 61300-2-44 zavedena v ČSN EN 61300-2-44 ed. 3 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-44: Zkoušky – Ohyb zpevňovacích vývodů optických vláknových prvků

IEC/TR 62691 nezavedena

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz