ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.020 Září 2015

Rozbor vlivu prostředí (EE) – Měřicí metody a meze pro spotřebu energie v širokopásmových zařízeních telekomunikačních sítí

ČSN
ETSI EN 303 215
V1.3.1

87 2014

Environmental Engineering (EE) – Measurement methods and limits for power consumption in broadband telecommunication networks equipment

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy ETSI EN 303 215 V1.3.1:2015. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard ETSI EN 303 215 V1.3.1:2015. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma definuje metriky spotřeby energie, metodiku a zkušební podmínky pro měření spotřeby energie širokopásmových zařízení pevných telekomunikačních sítí. Nepokrývá všechny možné konfigurace zařízení, ale pouze homogenní konfigurace. Typy širokopásmových přístupových technologií pokryté touto normou představují typy, které jsou k datu vydání obecně využívány. V současné době bere tato norma v úvahu zařízení DSL DSLAM, MSAN, OLT GPON a OLT mezi dvěma body. Jiné přístupové technologie mohou být zahrnuty v dalších verzích této normy. Tato norma rovněž bere v úvahu měřicí metodiku pro zařízení VDSL2 s vektorovací funkčností. Kromě stavu s plným výkonem jsou rovněž zahrnuty úsporné stavy definované v normách DSL. Tato norma se zaměřuje na síťová zařízení. Koncovými uživatelskými zařízeními se bude zabývat jiný dokument.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ETSI TS 101 388 nezavedena

ETSI EN 300 132-2zavedena v ČSN ETSI EN 300 132-2 V2.4.6 (87 2006) Rozbor vlivu prostředí (EE) –
Rozhraní pro napájení na vstupu telekomunikačních zařízení a zařízení pro datovou komunikaci (ICT) – Část 2: Napájení stejnosměrným napětím –48 V

ETSI TS 101 271 V1.1.1 nezavedena

ETSI ES 201 970 nezavedena

Doporučení ITU-T G.984 nezavedeno

Doporučení ITU-T G.984.2nezavedeno

IEEE 802.3 nezavedena

Širokopásmové forum, TR-100 nezavedena

Širokopásmové forum, TR-114nezavedena

Doporučení ITU-T G.992.3:2005nezavedeno

Doporučení ITU-T G.992.5:2005nezavedeno

Doporučení ITU-T G.993.2:2006nezavedeno

ETSI TR 102 530 nezavedena

Širokopásmové forum, TR-202nezavedena

IEC 600501) zavedena v ČSN IEC 60050-300:2003 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Elektrická a elektronická měření a měřicí přístroje – Část 311: Všeobecné termíny měření – Část 312: Všeobecné termíny elektrického měření – Část 313: Typy elektrických měřicích přístrojů – Část 314: Zvláštní termíny podle typu přístroje (dostupná na http://webstore.iec.ch/webstore/webstore.nsf/artnum/027448!opendocument)

IEC 62018zavedena v ČSN EN 62018 (36 7005) Spotřeba zařízení informační technologie – Metody měření

POZNÁMKY

  1. Pokud jsou v originálu normy citovány nezaváděné dokumenty ETR, TBR, ES, EG, TS, TR a GSM, jsou dostupné v Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Informační centrum, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

  2. Doporučení ITU-T jsou dostupná v Českém metrologickém institutu Praha, Hvožďanská 3, 148 01 Praha 4.

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: MAREŠKA Praha, IČ 86983555, Ing. Antonín Mareška

Technická normalizační komise: TNK 96 Telekomunikace

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz