ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.140.99 Září 2015

Dvoupaticové LED světelné zdroje konstruované jako náhrada zářivek – Požadavky na bezpečnost

ČSN
EN 62776

36 0701

idt IEC 62776:2014 + IEC 62776:2014/Cor.1:2015-03

Double-capped LED lamps designed to retrofit linear fluorescent lamps – Safety specifications

Lampes à LED à deux culots conçues pour remplacer des lampes à fluorescence linéaires – Spécifications de sécurité

Zweiseitig gesockelte LED-Lampen als Ersatz (Retrofit) für zweiseitig gesockelte Leuchtstofflampen – Sicherheitsanforderungen

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 62776:2015. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 62776:2015. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma specifikuje požadavky na bezpečnost a zaměnitelnost a způsob náhrady spolu se zkušebními metodami a podmínkami nezbytnými k prokázání shody u dvoupaticových LED světelných zdrojů s paticemi G5 a G13, určených k náhradě zářivek se stejnými paticemi, které mají:

Tyto LED světelné zdroje jsou určeny jako náhrada bez nutnosti jakékoliv vnitřní úpravy svítidla.

Stávající svítidla, do kterých jsou namontovány dvoupaticové LED světelné zdroje, mohou být provozována s elektromagnetickým nebo elektronickým ovládacím zařízením.

Požadavky této normy se týkají pouze typových zkoušek.

Doporučení týkající se zkoušení celkové výroby nebo zkoušení dávek jsou uvedeny v příloze A.

Je-li v této normě používán termín světelný zdroj, má se za to, že se jedná o retrofit dvoupaticový LED světelný zdroj kromě případů, kdy je zřejmé, že se jedná o jiné typy světelných zdrojů.

Tato norma se nevztahuje na adaptované dvoupaticové LED světelné zdroje, které vyžadují úpravu svítidla.
Požadavky uvedené v této normě platí pro všeobecné osvětlování (s výjimkou např. prostředí s nebezpečím výbuchu). Pro světelné zdroje pro jiné aplikace mohou platit další požadavky. Norma obsahuje požadavky
na fotobiologickou bezpečnost.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60061-1 zavedena v ČSN 36 0340-1 IEC 61-1 (36 0340) Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti – Část 1: Patice pro zdroje světla

IEC 60061-3 zavedena v ČSN 36 0340-3 IEC 61-3 (36 0340) Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti – Část 3: Kalibry

IEC 60061-4 zavedena v ČSN EN 60061-4 +A1 (36 0340) Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti – Část 4: Směrnice a všeobecné informace

IEC 60081 zavedena v ČSN EN 60081 (36 0275) Zářivky pro všeobecné osvětlování – Požadavky na provedení

IEC 60155 zavedena v ČSN EN 60155+A1 (36 0295) Startéry pro zářivky

IEC 60360 zavedena v ČSN EN 60360 (36 0019) Normalizovaná metoda měření oteplení patic světelných zdrojů

IEC 60417-DB nezavedena, databáze dostupná na www.iec.ch

IEC 60598-1 zavedena v ČSN EN 60598-1 ed. 6 (36 0600) Svítidla – Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

IEC 60695-2-10:2013 zavedena v ČSN EN 60695-2-10 ed. 2:2014 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí – Část 2-10: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou – Zařízení pro zkoušky žhavou smyčkou a obecný zkušební postup

IEC 60695-2-11:2000 + oprava leden:2001 zavedena v ČSN EN 60695-2-11:2001 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí – Část 2-11: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou – Zkouška hořlavosti konečných výrobků žhavou smyčkou

IEC 60921 zavedena v ČSN EN 60921 (36 0512) Předřadníky pro zářivky – Požadavky na provedení

IEC 61195 zavedena v ČSN EN 61195 ed. 2 (36 0276) Dvoupaticové zářivky – Požadavky na bezpečnost

IEC 61347-1:2015 zavedena v ČSN EN 611347-1 ed. 3:2015 (36 0510) Ovládací zařízení pro světelné zdroje – Všeobecné a bezpečnostní požadavky

IEC 61347-2-8 zavedena v ČSN EN 611347-2-8 (36 0510) Ovládací zařízení pro světelné zdroje – Část 2-8: Zvláštní požadavky na předřadníky pro zářivky

IEC 62031 zavedena v ČSN EN 62031 (36 0701) Moduly LED pro všeobecné osvětlování – Požadavky
na bezpečnost

IEC 62504 zavedena v ČSN EN 62504 (36 0701) Všeobecné osvětlování – LED světelné zdroje a jejich příslušenství – Termíny a definice

IEC/TR 62778 nezavedena

ISO 4046-4:2002 zavedena v ČSN ISO 4046-4:2006 (50 0010) Papír, lepenka, vlákniny a souvisící názvosloví – Slovník – Část 4: Druhy papíru a lepenky a zpracovaných výrobků

Souvisící ČSN

ČSN EN 60529:1993 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

ČSN EN 60529:1993/A1:2001 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

ČSN EN 60529:1993/A2:2014 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

ČSN EN 62471 (36 7752) Fotobiologická bezpečnost světelných zdrojů a soustav světelných zdrojů

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Informativní údaje z IEC 62776:2014

Mezinárodní normu IEC 62776 vypracovala subkomise 34A Světelné zdroje při technické komisi IEC/TC Světelné zdroje a jejich příslušenství.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:  

FDIS

Zpráva o hlasování

34A/1795/FDIS

34A/1816/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

V této normě jsou použity tyto typy písma:

– požadavky: románský typ

specifikace zkoušek: kurzíva

poznámky: v menším románském typu.

Komise rozhodla, že obsah této publikace zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jitka Machatá, CSc., IČ 18425721

Technická normalizační komise: TNK 67 Světelné zdroje, svítidla a jejich příslušenství

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Libor Válek

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz