ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.140.20; 43.040.20 Říjen 2015

Světelné zdroje pro silniční vozidla – Rozměrové, elektrické a světelné požadavky

ČSN
EN 60809
ed. 2

36 0180

idt IEC 60809:2014

Lamps for road vehicles – Dimensional, electrical and luminous requirements

Lampes pour véhicules routiers – Exigences dimensionnelles, électriques et lumineuses

Lampen für Straßenfahrzeuge – Maße, elektrische und lichttechnische Anforderungen

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 60809:2015. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 60809:2015. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2018-01-20 se nahrazuje ČSN EN 60809 (36 0180) ze srpna 1998, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato mezinárodní norma je použitelná pro vyměnitelné a normalizované světelné zdroje (žárovky, výbojky a LED světelné zdroje), které se používají do světlometů, mlhových světlometů a jako signální světelné zdroje pro silniční vozidla. V některých použitích mohou být tyto světlené zdroje instalovány jako nevyměnitelné.

Tato norma platí pro světelné zdroje, které jsou předmětem zákonných předpisů. Zejména platí pro světelné zdroje, které jsou obsaženy v předpisech č. 37, č. 99 a č. 128 (a řadě jeho) změn ženevské dohody z 20. 3. 1958 Evropské hospodářské komise OSN (UNECE). Norma však může být použita i pro ostatní světelné zdroje spadající do předmětu této normy, ale neobsažené v předpisech č. 37, č. 99 a č. 128, např. pro nevyměnitelné žárovky a moduly LED.

Pro vyměnitelné a normalizované světelné zdroje určuje tato norma technické požadavky s metodami zkoušek a základy zaměnitelnosti (rozměrové, elektrické a světelné) pro světelné zdroje sériově vyráběné i etalonové.

Pro většinu požadavků této normy se odkazuje na „související údajový list světelného zdroje“. Pro světelné zdroje uvedené v kapitole 8 jsou údajové listy obsaženy v této normě nebo zahrnuty odkazem. Pro ostatní světelné zdroje jsou příslušné údaje dodávány výrobcem nebo odpovědným prodejcem. Mohou být založeny na národních zákonných předpisech.

Ostatní požadavky na vyměnitelné a standardizované světelné zdroje, jako je život světelného zdroje, činitel stárnutí, pevnost v krutu a odolnost proti vibracím a rázům, jsou stanoveny v IEC 60810. Pro nevyměnitelné světelné zdroje jsou tyto požadavky dány v této normě.

Pro některé zkušební metody tato norma odkazuje na IEC 60810.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 60809:2015 dovoleno do 2018-01-20 používat dosud platnou ČSN EN 60809 (36 0180) ze srpna 1998.

Změny proti předchozí normě

Nové vydání normy zavádí následující významné změny vzhledem k předchozímu vydání: a) zavádí požadavky na nevyměnitelné žárovky; b) zavádí požadavky na světelné zdroje LED.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60050 (soubor) zaveden v souboru ČSN IEC 60050 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník

IEC 60051-1 zavedena v  ČSN EN 60051-1 (35 6203) Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství

IEC 60061-1 zavedena v  ČSN 36 0340 část 1 IEC 61-1 Patice a objímky včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti – Část 1: Patice pro zdroje světla

IEC 60810:2014 zavedena v  ČSN EN 60810:2015 (36 0181) Světelné zdroje pro silniční vozidla – Požadavky na provedení

IEC 60983 zavedena v  ČSN EN 60983 (36 0182) Trpasličí žárovky

IEC 62504 zavedena v  ČSN EN 62504 (36 0701) Všeobecné osvětlování – LED světelné zdroje a jejich příslušenství – Termíny a definice

CIE 15:2004 nezavedena

UNECE Agreement:1958 zaveden předpisem č. 176/1960 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o přijetí jednotných technických pravidel pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou montovat a/nebo užívat na kolových vozidlech, a o podmínkách pro vzájemné uznávání homologací, udělených na základě těchto pravidel

UNECE 4zaveden v EHK OSN Nařízení č. 4 Jednotná ustanovení týkající se schvalování typu zařízení pro osvětlení zadních registračních tabulek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

UNECE 6zaveden v EHK OSN Nařízení č. 6 Jednotná ustanovení týkající se schvalování směrových ukazatelů pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla

UNECE 7zaveden v EHK OSN Nařízení č. 7 Jednotná ustanovení týkající se schvalování předních a zadních obrysových svítilen, brzdových a doplňkových obrysových svítilen motorových vozidel (kromě motocyklů) a jejich přípojných vozidel

UNECE 23zaveden v EHK OSN Nařízení č. 23 Jednotná ustanovení týkající se schvalování typu zpětných a manévrovacích světelných zdrojů pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla

UNECE 37zaveden v EHK OSN Vyhláška č. 37 Jednotná ustanovení týkající se schvalování žárovek pro použití ve schválených světlometech motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

UNECE 38zaveden v EHK OSN Vyhláška č. 38 Jednotná ustanovení týkající se schvalování zadních mlhových svítilen pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla

UNECE 50zaveden v EHK OSN Vyhláška č. 50 Jednotná ustanovení týkající se schvalování předních obrysových svítilen, zadních obrysových svítilen, brzdových svítilen, směrových svítilen a zadní registrační tabulky u vozidel kategorie L

UNECE 77zaveden v EHK OSN Vyhláška č 77 Jednotná ustanovení týkající se schvalování parkovacích svítilen motorových vozidel

UNECE 87zaveden v EHK OSN Vyhláška č. 87 Jednotná ustanovení týkající se schvalování denního svícení motorových vozidel

UNECE 91zaveden v EHK OSN Vyhláška č. 91 Jednotná ustanovení týkající se schvalování bočních obrysových světel motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

UNECE 99zaveden v EHK OSN Vyhláška č 99 Jednotná ustanovení týkající se schvalování výbojových světelných zdrojů pro užití ve schválených výbojkových světlometech motorových vozidel

UNECE 101zaveden v EHK OSN Vyhláška č 101 Jednotná ustanovení týkající se schvalování osobních automobilů poháněných výhradně spalovacím motorem nebo poháněných hybridním elektrickým hnacím ústrojím z hlediska měření emisí oxidu uhličitého a spotřeby paliva a/nebo měření spotřeby elektrické energie a akčního dosahu elektromobilů a kategorie M1 a N1 vozidel poháněných elektrickým hnacím ústrojím z hlediska měření spotřeby elektrické energie a jejich akčního dosahu

UNECE 119zaveden v EHK OSN Vyhláška č 119 Jednotná ustanovení týkající se schvalování natáčení světlometů motorových vozidel

UNECE 128zaveden v EHK OSN Vyhláška č 128 Jednotná ustanovení týkající se schvalování LED světelných zdrojů pro použití ve schválených světlometech nebo svítilnách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

Vypracování normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267

Technická normalizační komise: TNK 67 Světelné zdroje, svítidla a jejich příslušenství

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Libor Válek

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz