ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 25.120.10 Říjen 2015

Tvářecí nástroje – Vodicí pouzdra –
Část 7: Tvar F, pouzdra s nákružkem pro valivá
vedení, typ 1

ČSN
ISO 9448-7

22 6030

 

Tools for pressing – Guide bushes –
Part 7: Form F, ball cage bushes, flanged, type 1

Outillage de presse – Bagues de guidage –
Partie 7: Forme F, bagues à collerette à brider pour guidage à billes, type 1

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 9448-7:2013. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 9448-7:2013. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Vypracování normy

Zpracovatel: ČVUT FSTROJ Praha, IČ 68407700, Ing. Jaroslav Skopal, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 74 Nářadí

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Klíma

MEZINÁRODNÍ NORMA

Tvářecí nástroje – Vodicí pouzdra – ISO 9448-7
Část 7: Tvar F, pouzdra s nákružkem pro valivá vedení, typ 1 Druhé vydání
2013-12-15

ICS 25.120.10

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Rozměry 6

3 Materiál 7

4 Označení 7

Bibliografie 8

 

[image]

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2013

Veškerá práva vyhrazena. Není-li specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým nebo mechanickým, včetně pořizování fotokopií nebo zveřejnění na internetu nebo intranetu,
bez předchozího písemného svolení. O písemné svolení lze požádat buď přímo ISO na níže uvedené adrese, nebo členskou organizaci ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

Case postale 56 · CH-1211 Geneva 20

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

E-mail copyright@iso.org

Web www.iso.org

Published in Switzerland

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy WTO týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL: Foreword – Supplementary information

Za tento dokument je odpovědná komise ISO/TC 29 Malé nástroje, subkomise SC 8 Nástroje pro lisování a tváření.

Toto druhé vydání je výsledkem obnovení ISO 9448-7:1991, která byla zrušena v 2006 a se kterou je technicky identická.

ISO 9448 sestává z následujících částí se společným názvem Tvářecí nástroje – Vodicí pouzdra:

1 Předmět normy

Tato část ISO 9448 specifikuje hlavní rozměry a tolerance, v milimetrech, vodicích pouzder tvaru F, pouzder s nákružkem pro valivá vedení, typu 1, určených pro použití v tvářecích nástrojích a upevnění v kotevní desce pomocí přechodného uložení a příchytkami.

Podává informaci o materiálu a specifikuje tvrdost a konstrukci pouzder v souladu s touto částí ISO 9448.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz