ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 65.060.40 Říjen 2015

Zemědělské a lesnické stroje –
Kontrola používaných postřikovačů –
Část 2: Postřikovače s vodorovným postřikovacím rámem (plošné)

ČSN
EN ISO 16122-2

47 0413

idt ISO 16122-2:2015

Agricultural and forestry machinery – Inspection of sprayers in use – Part 2: Horizontal boom sprayers

Matériel agricole et forestier – Contrôle des pulvérisateurs en service – Partie 2: Pulvérisateurs à rampe horizontale

Land- und Forstmaschinen – Kontrolle von in Gebrauch befindlichen Pflanzenschutzgeräten – Teil 2: Geräte
mit horizontalem Gestänge

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 16122-2:2015. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 16122-2:2015. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13790-1 (47 0413) z března 2005.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Zatímco předchozí norma přejímala normu čistě evropskou, tato norma přejímá evropskou normu, která je identická s normou mezinárodní.

Informativní údaje z přejímané ISO

ISO 16122 se skládá z následujících částí pod společným názvem Zemědělské a lesnické stroje – Kontrola používaných postřikovačů

Informace o citovaných dokumentech

ISO 5682-2:1997 nezavedena

ISO 16122-1:2015 zavedena v ČSN EN ISO 16122-1:2015 (47 0413) Zemědělské a lesnické stroje – Kontrola používaných postřikovačů – Část 1: Obecně

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 4254-6:2009 (47 0601) Zemědělské stroje – Bezpečnost – Část 6: Postřikovače a zařízení pro zapracování kapalných průmyslových hnojiv

ČSN EN ISO 16119-1 (47 0410) Zemědělské a lesnické stroje – Environmentální požadavky pro postřikovače – Část 1: Obecně

ČSN EN ISO 16119-2 (47 0410) Zemědělské a lesnické stroje – Environmentální požadavky pro postřikovače – Část 2: Postřikovače s vodorovným postřikovacím rámem (plošné)

ČSN EN ISO 16119-3 (47 0410) Zemědělské a lesnické stroje – Environmentální požadavky pro postřikovače – Část 3: Postřikovače pro keřové a stromové kultury (pro prostorové kultury)

ČSN EN ISO 16119-4 (47 0410) Zemědělské a lesnické stroje – Environmentální požadavky pro postřikovače – Část 4: Pevné a částečně pohyblivé postřikovače

ČSN EN 837-1 (25 7012) Měřidla tlaku – Část 1: Tlakoměry s pružnou trubicí – Rozměry, metrologie, požadavky a zkoušení

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. října 2009,kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů (Directive 2009/128/EC of the European
Parliament and of the Council of 21 October 2009 establishing a framework for Community action to achieve the sustainable use of pesticides). V České republice je tato směrnice zavedena zákonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změněn některých souvisejících zákonů, v platném znění a vyhláškou č. 207/2012 Sb., o profesionálních zařízeních pro aplikaci přípravků a o změně vyhlášky č. 384/2011 Sb., o technických zařízeních a o označování dřevěného obalového materiálu a o změně vyhlášky č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN, Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a. s., Praha 6, IČ 27146235, Ing. Petr Harašta, Ph.D.

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Ludmila Fuxová

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 16122-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Březen 2015

ICS 65.060.40 Nahrazuje EN 13790-1:2003

Zemědělské a lesnické stroje – Kontrola používaných postřikovačů –
Část 2: Postřikovače s vodorovným postřikovacím rámem (plošné)
(ISO 16122-2:2015)

Agricultural and forestry machinery – Inspection of sprayers in use –
Part 2: Horizontal boom sprayers
(ISO 16122-2:2015) 

Matériel agricole et forestier – Contrôle
des pulvérisateurs en service –
Partie 2: Pulvérisateurs à rampe horizontale
(ISO 16122-2:2015)

Land- und Forstmaschinen – Kontrolle in von Gebrauch befindlichen Pflanzenschutzgeräte –
Teil 2: Geräte mit horizontalem Gestänge
(ISO 16122-2:2015)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2014-09-13.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2015 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 16122-2:2015 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Požadavky a metody ověřování 7

4.1 Netěsnosti a odkapávání 7

4.2 Čerpadlo (čerpadla) 8

4.3 Míchání postřiku 8

4.4 Nádrž na postřikovou kapalinu 9

4.5 Měřicí systémy, ovládače a regulační systémy 10

4.6 Rozvody (potrubí a hadice) 11

4.7 Filtry 11

4.8 Postřikovací rám 11

4.9 Trysky 13

4.10 Ventilační zařízení 14

4.11 Postřikovací pistole a násadce 14

5 Zkušební metody 14

5.1 Zkušební zařízení 14

5.2 Čerpadlo (čerpadla) postřiku a míchání 15

5.3 Ukazatele tlaku postřikovače 15

5.4 Průtokoměry pro ovládání objemu/hektarové dávky 16

5.5 Systém pro řízení pojezdové rychlosti 17

5.6 Jednotnost příčné objemové distribuce s vodorovným žlábkovým zkušebním zařízením 18

5.7 Průtok postřikovacích trysek 18

5.8 Pokles tlaku 19

5.9 Změna tlaku při uzavření sekcí 19

5.10 Změna tlaku při vypnutém postřiku 19

5.11 Distribuce tlaku 19

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 2009/128/ES 20

Bibliografie 21

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 16122-2:2015) vypracovala technická komise ISO/TC 23 Zemědělské a lesnické stroje a traktory ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 144 Zemědělské a lesnické stroje a traktory, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2015 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2015.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 13790-1:2003.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (European Free Trade Association; EFTA) a podporuje základní požadavky směrnice EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 16122-2:2015 byl schválen CEN jako EN ISO 16122-2:2015 bez jakýchkoliv modifikací.

Úvod

Existují dva hlavní důvody pro kontrolu:

Za účelem bezpečného používání přípravků na ochranu rostlin v zemědělské výrobě je nezbytné definovat požadavky a zkušební metody pro používané postřikovače. Je to důležité pro standardizaci minimálních požadavků na nové postřikovače, s ohledem na nebezpečí (viz ISO 4254-6) a možná rizika kontaminace životního prostředí (viz normy řady ISO 16119).

Standardizace požadavků a metod kontroly používaných postřikovačů bere v úvahu nejen počáteční technické parametry postřikovače, ale i jeho používání ošetřování a údržbu. Je to logická vazba k zajištění pokračujícího přínosu vyplývajícího z dodávky dobré jakosti nových postřikovačů.

Kontrola používaných postřikovačů může být povinným požadavkem nebo přijata na základě dobrovolnosti. V obou případech jsou pro management kontroly potřebné další požadavky mimo rozsah této normy. Patří mezi ně například požadavky na odbornou způsobilost osob provádějících kontroly a četnost kontrol.

POZNÁMKA Na kvalifikaci a kompetence týkající se inspektorů se mohou vztahovat také vnitrostátní nebo místní předpisy.

1 Předmět normy

Tato část ISO 16122, pokud je použita spolu s ISO 16122-1, stanovuje požadavky a zkušební metody pro kontrolu postřikovačů s vodorovným postřikovacím rámem (plošných postřikovačů) při používání.

Tyto požadavky se týkají hlavně stavu postřikovače s ohledem na jeho možné riziko pro životní prostředí a jeho technické parametry k dosažení kvalitní aplikace.

POZNÁMKA Požadavky na ochranu inspektorů během kontroly jsou uvedeny v ISO 16122-1.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz