ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 03.080.99; 65.100.01 Listopad 2015

Služby poskytované v rámci ochrany proti škůdcům – Požadavky a kompetence

ČSN
EN 16636

76 3303

 

Pest management services – Requirements and competences

Services de gestion des nuisibles – Exigences et compétences

Schädlingsbekämpfungsdienstleistungen – Anforderungen und Kompetenzen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 16636:2015. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 16636:2015. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 16636 (76 3303) ze září 2015.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 16636:2015 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 16636 ze září 2015 převzala EN 16636:2015 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Souvisící právní předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES (2006/123/E) ze dne 12. prosince 2006, o službách
na vnitřním trhu

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES (2009/128/EC) ze dne 21. října 2009, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních
přípravků na trh a jejich používání

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (REACH)

Zákon č. 222/2009 Sb. ze dne 17. června 2009, o volném pohybu služeb, v platném znění

Zákon č. 350/2011 Sb. ze dne 27. října 2011, o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), v platném znění

Vyhláška č. 205/2012 Sb. ze dne 6. června 2012, o obecných zásadách integrované ochrany rostlin, v platném znění

Vyhláška č. 206/2012 Sb. ze dne 6. června 2012, o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky, v platném znění

Vysvětlení k textu převzaté normy

S ohledem na stanovené požadavky a podmínky zavádění evropských technických norem, vytvořených na základě konsenzu členů evropských normalizačních organizací, do soustavy ČSN je nezbytné zachovávat nejen jednotnost stavby a stylu dokumentu, ale zejména terminologickou jednotu ve všech národních dokumentech přejímajících evropskou normu. V této přejímané evropské normě je definován termín „pesticid“ („pesticide“) jako „přípravek k ochraně rostlin nebo biocidní přípravek používaný k hubení škůdců“, tzn. že se v tomto obecném předpisu používá generický termín „pesticid“, i když je v předmětu evropské normy uvedeno, že norma neplatí pro poskytování služeb v oblasti ochrany rostlin. Nicméně se v textu evropské normy popisují požadované charakteristiky služby, jejich úrovně kvality s ohledem na ochranu životního prostředí, zdraví a bezpečnosti, jakož i požadavky na poskytovatele služeb a jejich kompetence nejen v oblasti ochrany proti škůdcům, ale i v oblasti ochrany rostlin.

Proto z důvodu zachování terminologické adekvátnosti a terminologické jednoty se v celém textu pro anglický termín „pesticide“ používá český ekvivalent „pesticid“ zahrnující pro účely této normy jak vlastní přípravek k ochraně rostlin, tak biocidní přípravek pro hubení škodlivých organismů. Používání a množství těchto přípravků v rámci služeb na ochranu proti škůdcům pak řeší příslušné právní předpisy, které jsou na rozdíl od technických norem závazné.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN PETRAŠOVÁ BRNO, IČ 40448584, Ivana Petrašová

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Kateřina Hanzlová

EVROPSKÁ NORMA EN 16636
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Březen 2015

ICS 03.080.99; 65.100.01

Služby poskytované v rámci ochrany proti škůdcům – Požadavky a kompetence

Pest management services – Requirements and competences 

Services de gestion des nuisibles – Exigences
et compétences

Schädlingsbekämpfungsdienstleistungen – Anforderungen und Kompetenzen

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2015-01-10.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

[image] 

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2015 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 16636:2015 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Profesionální přístup k ochraně proti škůdcům 10

5 Průběh procesu profesionální služby 11

5.1 Kontakt s klientem 11

5.2 Prohlídka/posouzení stanoviště 11

5.3 Posouzení napadení, identifikování škůdců a provedení analýzy hlavních příčin 12

5.4 Posouzení rizik u klienta a na stanovišti 12

5.5 Stanovení právního rámce aplikace 12

5.6 Stanovení plánu ochrany proti škůdcům 12

5.7 Formální návrh pro klienta 13

5.8 Poskytnutí sjednané služby 14

5.9 Nakládání s odpadem na stanovišti 14

5.10 Formální záznam, zpráva o poskytnuté službě a doporučení pro klienta 14

5.11 Potvrzení účinnosti služby 14

5.12 Monitorování 15

6 Kompetence a požadavky 15

6.1 Kompetence 15

6.2 Management vybavení 15

6.3 Dodávka a používání pesticidů 16

6.4 Dokumentace a pořizování záznamů 16

6.5 Pojištění 17

7 Uzavírání dílčích smluv 17

Příloha A (normativní) Požadované kompetence 18

Příloha B (informativní) Oblast použití služeb 24

B.1 Obecné informace 24

B.2 Ochrana majetku včetně dřeva, produktů na bázi dřeva a jiných materiálů (včetně ochrany majetku a ochrany
před ptáky) (horní zóna na obrázku B.1) 25

B.3 Ochrana rostlin a rostlinných produktů (pravá zóna na obrázku B.1) 25

B.4 Ochrana zdraví lidí, drobného zvířectva a hospodářských zvířat formou ochrany proti škůdcům (dolní zóna
na obrázku B.1) 25

B.5 Ochrana zdraví lidí, drobného zvířectva a hospodářských zvířat dezinfekcí (levá zóna na obrázku B.1) 26

Příloha C (informativní) Seznam běžných evropských škůdců 27

Příloha D (informativní) Environmentální kontrolní seznam 29

Bibliografie 30 


Předmluva

Tento dokument (EN 16636:2015) vypracovala technická komise CEN/TC 404 Projektová komise – Služby firem pro potlačování výskytu škůdců, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2015 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2015.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační
organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska,
Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Světová zdravotnická organizace v roce 2008 oznámila, že v posledních šedesáti letech došlo k významným změnám v ekologii, klimatu a lidském chování, což umožnilo šíření škůdců v městských oblastech (viz biblio-
grafie [7]).

Výskyt členovců, hlodavců, jiných obratlovců a mikroorganismů v blízkosti lidí představuje významné nebezpečí pro veřejné zdraví. Vyplývá to z možnosti, že škůdci mohou působit jako fyzičtí a mechaničtí přenašeči při zavlečení a šíření patogenů, nemocí a případných alergenů do lidské a zvířecí populace. Tyto organismy mohou rovněž působit přímé a nepřímé škody na stavebních objektech a v jejich interiérech, což může vést ke značným ekonomickým ztrátám v podnikání a v domácnostech. Navíc mohou způsobit zhoršení kvality života včetně psychologického dopadu.

Z nutnosti řešit tyto obavy byly dezinfekce a hubení hmyzu, hlodavců, jiných obratlovců a následná likvidace mikroorganismů rozpracovány jako služby, které jsou souhrnně označovány jako ochrana proti škůdcům.

Poskytování služeb v rámci hubení škůdců je předmětem řady směrnic a nařízení EU, jakož i vnitrostátních právních předpisů.

POZNÁMKA 1 Tyto předpisy jsou přístupné na webových stránkách EURLEX (viz [9]).

POZNÁMKA 2 Potravinářský průmysl využívá profesionálních služeb v rámci hubení škůdců a poskytovatelé této služby musí brát v úvahu platná nařízení EU a různé bezpečnostní systémy používané v odvětví potravinářství.

Protože jsou tyto směrnice a nařízení přijaty, je jasné, že je třeba sjednotit a dále profesionalizovat odvětví zabývající se ochranou proti škůdcům v Evropě. Tím se nejen podpoří cíl Evropské komise otevřít přeshraniční
obchodování, ale poslouží to také k ochraně a ujištění odběratelů služeb v rámci hubení škůdců, že dodavatelé pracují podle jednoznačných profesních norem a tudíž jednají bezpečně, efektivně a v rámci příslušných evropských a vnitrostátních právních předpisů.

V této souvislosti bylo navrženo, že je nezbytné vytvořit pro celou Evropu jednotnou společnou základní normu, jejímž cílem je prokázat klientům, že poskytovatelé služeb pracující v souladu s touto normou nabízejí kvalitní služby, které

Cílem každé činnosti v rámci ochrany proti škůdcům je účinné a hospodárné minimalizování nebo odstraňování škod způsobených škůdci. Úspěšné dosažení tohoto cíle je závislé na partnerském přístupu mezi poskytovatelem služby a klientem.

Aby se tohoto cíle dosáhlo, řídí se profesionální poskytovatel služby zásadami stanovenými Světovou zdravotnickou organizací (WHO; World Health Organization) s ohledem na integrovanou ochranu proti škůdcům (IPM; Integrated Pest Management), která může zahrnovat kombinaci úpravy stanoviště a biologických, fyzikálních a chemických metod hubení.

Příloha D obsahuje environmentální kontrolní seznam.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky na služby poskytované v rámci ochrany proti škůdcům a požadavky týkající se kompetencí, které musí profesionální poskytovatelé služby v rámci ochrany proti škůdcům splňovat, aby ochránili veřejné zdraví, majetek a životní prostředí.

Tato evropská norma platí pro ty, kteří mají odpovědnost za poskytování služby v rámci ochrany proti škůdcům, včetně posouzení, doporučení a následné realizace určených regulačních a preventivních postupů.

Požadavky stanovené v této normě jsou navrženy tak, aby platily pro každého poskytovatele služby, jehož činnost spadá do předmětu této normy, tj. pro cílené oblasti s využitím vhodných metod ochrany proti škůdcům.

Tato evropská norma neplatí pro poskytování služeb v oblasti

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz