ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.120; 97.040.20 Prosinec 2015

Elektrické spotřebiče pro domácnost
a podobné účely – Bezpečnost –
Část 2- 6: Zvláštní požadavky na nepřenosné
sporáky, varné desky, trouby a podobné
spotřebiče

ČSN
EN 60335 -2- 6
ed. 3

36 1050

mod IEC 60335 -2- 6:2014

Household and similar electrical appliances – Safety –
Part 2- 6: Particular requirements for stationary cooking ranges, hobs, ovens and similar appliances

Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité –
Partie 2- 6: Exigences particulières pour les cuisinières, les tables de cuisson, les fours et les appareils fixes analogues

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke –
Teil 2- 6: Besondere Anforderungen für ortsfeste Herde, Kochmulden, Backöfen und ähnliche Geräte

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60335 -2- 6:2015. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60335 -2- 6:2015. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2018-02-09 se nahrazuje ČSN EN 60335 -2- 6 ed. 2 (36 1045) z ledna 2004, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 60335-2-6:2015 dovoleno do 2018-02-09 používat dosud platnou ČSN EN 60335-2-6 ed. 2 (36 1045) z ledna 2004.

Změny proti předchozí normě

Norma byla přepracována v souladu s přejímanou evropskou normou. Změny jsou uvedeny v předmluvě k EN.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60068-2-6:2007 zavedena v ČSN EN 60068-2-6 ed. 2:2008 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-6: Zkoušky – Zkouška Fc: Vibrace (sinusové)

IEC 60068-2-27:2008 zavedena v ČSN EN 60068-2-27 ed. 2:2010 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-27: Zkoušky – Zkouška Ea a návod: Rázy

IEC 60068-2-52:1996 zavedena v ČSN EN 60068-2-52:1997 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2: Zkoušky – Zkouška Kb: Cyklická zkouška solnou mlhou (roztok chloridu sodného)

IEC 60584-1 zavedena v ČSN EN 60584-1 ed. 2 (25 8331) Termoelektrické články – Část 1: Údaje napětí
a tolerance

Souvisící ČSN

ČSN EN 60335-1 ed. 3:2012 (36 1050) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost –
Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 60335-2-9 ed. 2 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost –
Část 2-9: Zvláštní požadavky na grily, opékače topinek a podobné přenosné spotřebiče pro vaření

ČSN EN 60335-2-25 ed. 5 (36 1050) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost –
Část 2-25: Zvláštní požadavky na mikrovlnné trouby včetně kombinovaných mikrovlnných trub

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/
mezinárodních norem (včetně všech změn).

Porovnání s IEC 60335-2-6:2014

Tato evropská norma přejímá IEC 60335-2-6:2014 s modifikacemi.

Modifikace oproti normě IEC jsou vyznačeny svislou čarou po levém okraji textu.

Informativní údaje z IEC 60335-2-6:2014

Tuto část mezinárodní normy IEC 60335 vypracovala technická komise IEC/TC 61 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely.

Toto šesté vydání zrušuje a nahrazuje páté vydání publikované v roce 2002 včetně jeho změny 1:2004 a změny 2:2008. Je jeho technickou revizí.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech: 

FDIS

Zpráva o hlasování

61/4668/FDIS

61/4708/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 60335 se společným názvem Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

Následující odchylky platí v uvedených zemích.

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES (2006/95/EC) ze dne 12. prosince 2006 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení učených pro používání v určitých mezích napětí. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 17/2003 Sb., ze dne 9. prosince 2002, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, v platném znění.

Upozornění na národní poznámku

Do této normy byla do přílohy ZA doplněna národní poznámka.

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje překlad původního znění ustanovení
IEC 60335-2-6:2014 modifikované EN 60335-2-6:2015.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN Petr Voda, Hlinsko v Čechách, IČ 65706501, Ing. Petr Voda

Technická normalizační komise: TNK 33 Elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadí

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Eva Kralevičová

 

EVROPSKÁ NORMA EN 60335 -2- 6
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Duben 2015

ICS 13.120; 97.040.20 Nahrazuje EN 60335 -2- 6:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost –
Část 2- 6: Zvláštní požadavky na nepřenosné sporáky, varné desky,
trouby a podobné spotřebiče
(IEC 60335 -2- 6:2014, modifikovaná)

Household and similar electrical appliances – Safety –
Part 2- 6: Particular requirements for stationary cooking ranges, hobs,
ovens and similar appliances
(IEC 60335 -2- 6:2014, modified) 

Appareils électrodomestiques et analogues –
Sécurité –
Partie 2- 6: Exigences particulières
pour les cuisinières, les tables de cuisson, les fours
et les appareils fixes analogues
(IEC 60335 -2- 6:2014, modifiée)

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch
und ähnliche Zwecke –
Teil 2- 6: Besondere Anforderungen
für ortsfeste Herde, Kochmulden, Backöfen
und ähnliche Geräte
(IEC 60335 -2- 6:2014, modifiziert)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2015-02-09. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2015 CENELEC Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
Ref. č. EN 60335 -2- 6:2015 E

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Předmluva

Tento dokument (EN 60335-2-6:2015) sestává z textu IEC 60335-2-6:2014, který vypracovala technická komise IEC/TC 61 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely, společně se společnými modifikacemi vypracovanými technickou komisí CLC/TC 61 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely.

Jsou stanovena tato data: 

  • nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
    vydáním identické národní normy nebo vydáním
    oznámení o schválení k přímému používání
    jako normy národní

(dop)

2016-02-09

  • nejzazší datum zrušení národních norem,
    které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2018-02-09

Tento dokument nahrazuje EN 60335-2-6:2003.

EN 60335-2-6:2015 obsahuje následující hlavní technické změny oproti EN 60335-2-6:2003:

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Kapitoly, články, poznámky, tabulky, obrázky a přílohy, které jsou doplněny ke kapitolám, článkům, poznámkám, tabulkám, obrázkům a přílohám v IEC 60335-2-6:2014, mají před označením písmeno Z.

Tato část 2 se musí používat společně s EN 60335-1:2012 a jejími změnami.

POZNÁMKA 1 Je-li v této normě zmiňována „část 1“, odkazuje to na EN 60335-1.

Tato část 2 doplňuje nebo mění odpovídající kapitoly EN 60335-1 tak, aby ji převedla na evropskou normu: Bezpečnostní požadavky na nepřenosné elektrické sporáky, varné desky, trouby a podobné spotřebiče.

Kde určitý článek části 1 není v této části 2 uveden, platí článek z části 1, pokud jej lze použít. Kde tato norma uvádí „doplnění“, „změna“ nebo „náhrada“, musí být příslušný text části 1 podle toho upraven.

POZNÁMKA 2 Je použit následující číslovací systém:

POZNÁMKA 3 Jsou použity následující typy písma:

Slova v textu vytištěná tučně jsou definovaná v kapitole 3. Jestliže se definice týká přídavného jména, jsou přídavné jméno a připojené podstatné jméno také vytištěny tučně.

Tato norma pokrývá základní principy Bezpečnostních požadavků na elektrická zařízení pro použití v určitých mezích napětí (LVD – 2006/95/ES).

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60335-2-6:2014 byl schválen CENELEC jako evropská norma se schválenými společnými modifikacemi.

Obsah

Strana

Úvod 9

1 Rozsah platnosti 10

2 Citované dokumenty 10

3 Termíny a definice 11

4 Obecný požadavek 14

5 Obecné podmínky pro zkoušky 14

6 Třídění 15

7 Značení a návody 15

8 Ochrana před přístupem k živým částem 19

9 Rozběh elektromechanických spotřebičů 19

10 Příkon a proud 19

11 Oteplení 20

12 Neobsazeno 23

13 Unikající proud a elektrická pevnost při pracovní teplotě 23

14 Přechodná přepětí 24

15 Odolnost proti vlhkosti 24

16 Unikající proud a elektrická pevnost 25

17 Ochrana transformátorů a přidružených obvodů proti přetížení 26

18 Trvanlivost 26

19 Abnormální činnost 26

20 Stabilita a mechanická nebezpečí 27

21 Mechanická pevnost 28

22 Konstrukce 30

23 Vnitřní spojování 36

24 Součásti 36

25 Připojení k síti a vnější pohyblivé přívody 37

26 Svorky pro vnější vodiče 37

27 Ochranné spojení se zemí 37

28 Šrouby a spoje 37

29 Vzdušné vzdálenosti, povrchové cesty a pevná izolace 37

30 Odolnost proti teplu a hoření 37

31 Odolnost proti korozi 37

32 Záření, toxicita a podobná nebezpečí 38

Přílohy 42

Příloha R (normativní) Vyhodnocování programového vybavení 42

Bibliografie 43

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a jim odpovídající evropské publikace 44

Příloha ZB (normativní) Zvláštní národní podmínky 45

Strana

Obrázek 101 – Nádoba pro zkoušení varných článků 39

Obrázek 102 – Nádoba pro zkoušení indukčních varných článků 39

Obrázek 103 – Zátěž pro zkoušení otočných rožňů 40

Obrázek 104 – Sonda pro měření teplot povrchu 41

Obrázek 105 – Uspořádání pracovního povrchu pro zkoušku přelitím u vestavných trub 41

 

Tabulka 101 – Množství kapaliny v nádobě 11

 

Tabulka 103 – Meze oteplení pro přístupné povrchy 23

 

Tabulka 105 – Zkušební zátěže 29

Úvod

Při návrhu této mezinárodní normy se předpokládalo, že realizace jejího nařízení je svěřena příslušným kvalifikovaným a zkušeným osobám.

Tato norma respektuje mezinárodně uznávanou úroveň ochrany před úrazem elektrickým proudem, mechanickým a tepelným nebezpečím, nebezpečím požáru a záření u spotřebičů, které jsou v činnosti jako při normálním používání, a bere přitom v úvahu návod výrobce. Tato norma také pokrývá abnormální situace, které se mohou oče-
kávat v praxi, a bere v úvahu způsob, jakým může elektromagnetický jev ovlivnit bezpečnou činnost spotřebičů.

Tato norma bere v úvahu, pokud je to možné, požadavky IEC 60364 tak, aby byla kompatibilní s těmito elektroinstalačními předpisy, pokud se spotřebič připojuje k napájecí síti. Národní elektroinstalační předpisy se však mohou lišit.

Pokud jsou funkce spotřebiče pokryty různými částmi 2 IEC 60335, platí příslušná část 2 pro každou funkci zvlášť, pokud je to použitelné. Pokud je to použitelné, bere se do úvahy vliv jedné funkce na druhou.

Pokud norma části 2 nezahrnuje doplňující požadavky vztahující se k nebezpečím, o nichž pojednává část 1, platí část 1.

POZNÁMKA 1 To znamená, že technické komitéty zodpovědné za normy části 2 určily, že pro příslušný spotřebič není nutné mimo obecných požadavků specifikovat zvláštní požadavky.

Tato norma je normou skupiny výrobků zabývající se bezpečností spotřebičů a má přednost před horizontálními a generickými normami se stejným předmětem normy.

POZNÁMKA 2 Horizontální a generické normy zahrnující nebezpečí není možné použít, protože byly vzaty v úvahu při vypracování obecných a zvláštních požadavků pro soubor norem IEC 60335. Například v případě požadavků na teplotu povrchů mnoha spotřebičů není možné k části 1 nebo k normám části 2 použít generické normy pro horké povrchy, jako je ISO 13732-1.

Spotřebič, který vyhovuje textu této normy, nemusí být považován za vyhovující bezpečnostním principům této normy, pokud se při zkouškách zjistí, že má jiné vlastnosti, které zhoršují úroveň bezpečnosti zahrnuté v těchto požadavcích.

Spotřebič z odlišných materiálů nebo s odlišnými typy konstrukce, než jsou materiály a konstrukce uvedené v požadavcích této normy, může být zkoušen podle těchto požadavků, a pokud se zjistí, že je s nimi v podstatě ve shodě, považuje se za vyhovující této normě.

1 Rozsah platnosti

Tato kapitola z části 1 se nahrazuje takto.

Tato mezinárodní norma se zabývá bezpečností nepřenosných elektrických sporáků, varných desek, trub a podobných spotřebičů pro použití v domácnosti, jejichž jmenovité napětí nepřesahuje 250 V u jednofázových spotřebičů připojených mezi jednu fázi a nulový vodič a 480 V u ostatních spotřebičů.

Tato mezinárodní norma zahrnuje rovněž některé požadavky na trouby, které jsou určeny pro používání na palubách lodí.

POZNÁMKA 101 Příklady spotřebičů, které jsou v rozsahu platnosti této normy

Tato norma se v možné míře zabývá běžnými nebezpečími představovanými spotřebiči, které používají veškeré osoby v domácnosti a podobných prostorech.

Obecně však nebere v úvahu:

Připouští se, že těžce hendikepovaní lidé mohou mít potřeby mimo úroveň stanovenou touto normou.

POZNÁMKA 102 Upozorňuje se na skutečnost, že

POZNÁMKA 103 Tato norma neplatí pro

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz