ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 31.240; 31.020; 55.060 Prosinec 2015

Balení součástek pro automatickou montáž –
Část 2: Balení součástek s jednostrannými vývody
do nekonečných pásek

ČSN
EN 60286-2
ed. 3

35 8292

idt IEC 60286-2:2015

Packaging of components for automatic handling –
Part 2: Packaging of components with unidirectional leads on continuous tapes

Emballage de composants pour opérations automatisées –
Partie 2: Emballage des composants à sorties unilatérales en bandes continues

Gurtung und Magazinierung von Bauelementen für automatische Verarbeitung –
Teil 2: Gurtung von Bauelementen mit einseitig herausgeführten Anschlussdrähten

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 60286-2:2015. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 60286-2:2015. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinnosti od 2018-05-27 se nahrazuje ČSN EN 60286-2 ed. 2 (35 8292) ze srpna 2009, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Norma obsahuje požadavky na způsoby zakládání součástek pro automatickou montáž do pásek používaných v zařízení pro automatickou manipulaci, předběžné tvarování vývodů, vkládání a jiné operace a obsahuje pouze ty rozměry, které jsou podstatné pro zakládání součástek do pásek určených pro výše uvedené účely. Tato norma platí pro páskové balení součástek se dvěma nebo více jednostrannými vývody pro použití v elektronických zařízeních. Obvykle jsou tyto součástky baleny do pásky za vývody.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 60286-2:2015 dovoleno do 2018-05-27 používat dosud platnou ČSN EN 60286-2 ed. 2 (35 8292) ze srpna 2009.

Změny proti předchozí normě

Toto vydání obsahuje ve srovnání s předchozím vydáním dále uvedené významné technické změny:

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60097:1991 zavedena v ČSN EN 60097:1996 (35 9011) Systémy základních sítí pro plošné spoje

IEC 60301 zavedena v ČSN EN 60301 (35 8011) Přednostní průměry drátových vývodů kondenzátorů a rezistorů

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 11469:2001 (64 0004) Základní identifikace a označování výrobků z plastů

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/
mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267

Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Milan Dian

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz