ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13 300, 23 020.20                                                                                                                        Březen 2017

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží – Vybavení nádrží pro přepravu kapalných chemikálií a zkapalněných plynů –
Patní ventily

ČSN
EN 14433

69 9038

 

Tanks for the transport of dangerous goods – Tank equipment for the transport of liquid chemicals and liquefied gases – Foot valves

Citernes de transport de matières dangereuses – Équipements de la citerne pour le transport de produits chimiques liquides et de gaz liquéfiés – Clapets de fond

Tanks für die Beförderung gefährlicher Güter – Ausrüstung für Tanks für die Beförderung von flüssigen Chemieprodukten und Flüssiggasen – Bodenventile

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14433:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14433:2014. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14433 (69 9038) ze srpna 2015.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě ke změně způsobu převzetí ČSN EN 14433:2015 do soustavy norem ČSN. Zatím co norma ze srpna 2015 převzala EN 14433:2014 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 12266-1:2012 zavedena v ČSN EN 12266-1:2012 (13 3003) Průmyslové armatury – Zkoušení armatur – Část 1: Tlakové zkoušky, postupy zkoušek a přejímací kriteria – Závazné požadavky

EN 12266-2:2012 zavedena v ČSN EN 12266-2:2012 (13 3003) Průmyslové armatury – Zkoušení armatur – Část 2: Zkoušky, zkušební postupy, a přejímací podmínky – Doplňující požadavky

EN 12516-1 zavedena v ČSN EN 12516-1:2005 (13 3081) Průmyslové armatury – Pevnostní návrh pláště – Část 1: Tabulková metoda pro ocelové pláště armatur

EN 12516-2 zavedena v ČSN EN 12516-2:2005 (13 3011) Průmyslové armatury – Pevnostní návrh pláště – Část 2: Metoda výpočtu pro ocelové pláště armatur

EN 12516-3:2002 zavedena v ČSN EN 12516-3:2005 (13 3011) Průmyslové armatury – Pevnostní návrh pláště – Část 3: Experimentální metoda

EN 13445-1 zavedena v ČSN EN 13445-1:2010 (69 5245) Netopené tlakové nádoby – Část 1: Obecně

EN ISO 11299-1:2013 zavedena v ČSN EN ISO 11299-1:2013 (64 6421) Plastové potrubí systémy pro renovace rozvodů plynů uložených v zemi, Část1: Obecně

Vypracování normy

Zpracovatel: Chevess Engineering, s. r. o. Brno, IČ 26883473; Ing. Milan Slavík

Technická normalizační komise: TNK 50 Armatury

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Petr Svoboda

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                            EN 14433
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                        Říjen 2014

ICS 13 300, 23.020.20                                                                                                Nahrazuje EN 14433:2006

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží – Vybavení nádží pro přepravu kapalných chemikalií a zkapalněných plynů – Patní ventily

Tanks for the transport of dangerous goods – Tank equipment for the transport of liquid chemicals and liquefied gases – Foot valves

Citernes de transport de matières dangereuses – Équipements de la citerne pour le transport
de produits chimiques liquides et de gaz liquéfiés – Clapets de fond

Tanks für die Beförderung gefährlicher Güter – Ausrüstung für Tanks für die Beförderung von flüssigen Chemieprodukten und Flüssiggasen – Bodenventile

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2014-08-30.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2014 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                          Ref. č. EN 14433:2014 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 5

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 6

4......... Funkce............................................................................................................................................................................................... 7

5......... Konstrukce a materiály................................................................................................................................................................... 7

5.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 7

5.2...... Konstrukce........................................................................................................................................................................................ 7

5.3...... Materiály............................................................................................................................................................................................ 7

6......... Zkušební media............................................................................................................................................................................... 7

6.1...... Hydraulické zkoušky....................................................................................................................................................................... 7

6.2...... Pneumatické zkoušky..................................................................................................................................................................... 8

7......... Typové zkoušky................................................................................................................................................................................ 8

7.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 8

7.2...... Hydraulická zkouška pláště........................................................................................................................................................... 8

7.3...... Zkušební tlak sestaveného ventilu............................................................................................................................................... 8

7.4...... Uzavírání, pláště a těsnostní zkouška sestaveného ventilu.................................................................................................... 8

7.5...... Cyklická zkouška............................................................................................................................................................................. 8

7.6...... Zkouška na odlomení..................................................................................................................................................................... 8

8......... Výrobní zkoušky............................................................................................................................................................................... 9

8.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 9

8.2...... Funkční zkouška.............................................................................................................................................................................. 9

8.3...... Tlaková zkouška pláště.................................................................................................................................................................. 9

8.4...... Uzavírání, pneumatické zkoušky pláště a sestaveného ventilu........................................................................................... 10

9......... Značení............................................................................................................................................................................................ 10

10....... Požadavky při dodávce................................................................................................................................................................ 10

10.1.... Informace při objednání............................................................................................................................................................... 10

10.2.... Instalace a provoz......................................................................................................................................................................... 10

Příloha A (normativní) Ověření typu konstrukce ventilu..................................................................................................................... 11

Příloha B (informativní) Příklady vektorů odlomení............................................................................................................................ 12

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 13

Předmluva

Tento dokument (EN 14433:2014) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 296 Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží, jejíchž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2015 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2015.

Je nutno upozornit na možnost, že některé detaily tohoto dokumentu mohou podléhat patentovému právu. CEN [a/nebo CENELEC] nebude přejímat odpovědnost za zjišťování některého nebo všech takových patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 14433:2006

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

Tato evropská norma byla zapracována ve vztahu na:

    RID [1]; a

    Technické přílohy ADR [2]

POZNÁMKA všimněte si, že tyto předpisy mají přednost před ustanovením této normy. Je nutné upozornit, že RID/ADR/ADN jsou korigovány pravidelně v intervalech dvou let, a to může vést k dočasnému nedodržování ustanovení této normy.

Hlavní změny proti EN 14433:2006 jsou:

a)   rozsah normy byl rozšířen o zkapalněné plyny

b)   odkazy na ADR/RID byly zařazeny do příslušných ustanovení této normy

c)   normativní odkazy byly aktualizovány

d)   změny zkušebních podmínek (zkušební tlak, životnost)

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska Turecka

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví požadavky pro patní ventily používané v přepravních nádržích s minimálním pracovním tlakem vyšším než 50kPa pro přepravu nebezpečného zboží po silnici a železnici.

Toto je použitelné pro kovová zařízení použitá v nádržích s gravitačním a/nebo spodním tlakovým plněním a vypouštěním kapalných chemikálií a zkapalněných plynů. To zahrnuje oxid uhličitý vyloučený z chlazených zkapalněných plynů.

POZNÁMKA 2 Tato norma platí i pro zkapalněné plyny včetně LPG, avšak pro vyhrazené LPG viz normu EN 13175 [3]

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz