ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 31.060.10; 31.060.30 Leden 2016

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních –
Část 23: Dílčí specifikace –
Neproměnné kondenzátory pro povrchovou montáž s dielektrikem z pokovené polyethylennaftalátové fólie určené pro stejnosměrný proud

ČSN
EN 60384-23
ed. 2


35 8291

idt IEC 60384-23:2015

Fixed capacitors for use in electronic equipment –
Part 23: Sectional specification – Fixed surface mount metallized polyethylene naphthalate film dielectric DC capacitors

Condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques –
Partie 23: Spécification intermédiaire – Condensateurs fixes pour montage en surface pour courant continu à diélectrique
en film de polynaphtalate d’éthylène métallisé

Festkondensatoren zur Verwendung in Geräten der Elektronik –
Teil 23: Rahmenspezifikation – Oberflächenmontierbare metallisierte Polyethylen-Naphthalat-Folienkondensatoren
für Gleichspannung

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 60384-23:2015. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the Englich version of the European Standard EN 60384-23:2015. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinnosti od 2018-06-03 se nahrazuje ČSN EN 60384-23 (35 8291) z října 2005, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato norma platí pro neproměnné kondenzátory pro povrchovou montáž a stejnosměrný proud s pokovenými elektrodami a polyethylennaftalátovým dielektrikem pro použití v elektronických zařízeních. Tyto kondenzátory mají pokovená kontaktní místa nebo pájecí pásky a jsou určeny pro montáž přímo na substráty hybridních obvodů nebo desek s plošnými spoji. Kondenzátory pro odrušení zde nejsou zahrnuty, na ně se vztahuje norma IEC 60384-14.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 60384-23:2015 dovoleno do 2018-06-03 používat dosud platnou ČSN EN 60384-23 (35 8291) z října 2005.

Změny proti předchozí normě

Toto vydání obsahuje ve srovnání s předchozím vydáním dále uvedené významné technické změny:

  1. Byla provedena revize všech částí dokumentu založených na směrnici ISO/IEC, část 2:2011 (šesté vydání) a harmonizace mezi ostatními podobnými druhy dokumentů.

  2. Byly revidovány tabulky a kapitola 4, aby se zabránilo duplicitám a rozporům.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60062 zavedena v ČSN EN 60062 ed. 2 (35 8014) Kódy pro značení rezistorů a kondenzátorů

IEC 60063 zavedena v ČSN EN 60063 (35 8297) Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních – Preferované sériové číslo pro odpory a kondenzátory

IEC 60068-1:2013 zavedena v ČSN EN 60068-1 ed. 2:2014 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 1: Obecně a návod

IEC 60384-1:2008 zavedena v ČSN EN 60384-1 ed. 2:2010 (35 8290) Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních – Část 1: Kmenová specifikace

IEC 61193-2:2007 zavedena v ČSN EN 61193-2:2008 (35 9043) Systémy hodnocení jakosti – Část 2: Volba a použití přejímacích plánů pro kontrolu elektronických součástek a pouzder

ISO 3:1973 nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN 60068 (soubor) ( 34 5791) Zkoušení vlivů prostředí

ČSN EN 60384-14 ed. 2 (35 8291) Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních – Část 14: Dílčí specifikace – Neproměnné kondenzátory pro elektromagnetické odrušení a pro připojení k napájecí síti

ČSN EN 60384-23-1 (34 8291) Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních – Část 23-1: Vzorová předmětová specifikace – Neproměnné kondenzátory pro povrchovou montáž s dielektrikem z pokovené polyethylennaftalátové fólie určené pro stejnosměrný proud – Úroveň hodnocení EZ

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267

Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Milan Dian

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz