ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 59.080.70 Únor 2016

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím –
Vlastnosti požadované pro použití
v odvodňovacích systémech

ČSN
EN 13252+A1

80 6152

 

Geotextiles and geotextile-related products – Characteristics required for use in drainage systems

Géotextiles et produits apparentés – Caractéristiques requises pour l’utilisation dans les systèmes de drainage

Geotextilien und geotextilverwandte Produkte – Geforderte Eigenschaften für die Anwendung in Dränanlagen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13252:2014+A1:2015. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13252:2014+A1:2015. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13252+A1 (80 6152) ze srpna 2015.

S účinností od 2016-11-30 se nahrazuje ČSN EN 13252 ed. 2 (80 6152) z července 2014, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je dovoleno do 2016-11-30 používat dosud platnou ČSN EN 13252 ed. 2 (80 6152) z července 2014.

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 13252+A1:2015 do soustavy ČSN. Zatímco ČSN EN 13252+A1 (80 6152) ze srpna 2015 převzala EN 13252+A1:2015 vyhlášením ve Věstníku ÚNMZ jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z prosince 2014. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami ! ". Vypuštěný text je zobrazen takto „!vypuštěný text"“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Informace o citovaných dokumentech

EN 12224 zavedena v ČSN EN 12224 (80 6146) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Zjišťování odolnosti proti povětrnostním vlivům

EN 12226 zavedena v ČSN EN 12226 (80 6148) Geosyntetika – Všeobecné zkoušky pro následné hodnocení po zkoušení odolnosti

EN 12447 zavedena v ČSN EN 12447 (80 6160) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Zkušební metoda pro zjišťování odolnosti vůči hydrolýze ve vodě

EN ISO 1043-1 zavedena v ČSN EN ISO 1043-1 (64 0002) Plasty – Značky a zkratky – Část 1: Základní polymery a jejich zvláštní charakteristiky

!EN ISO 3696 zavedena v ČSN ISO 3696 (68 4051) Jakost vody pro analytické účely – Specifikace a zkušební metody"

EN ISO 9862 zavedena v ČSN EN ISO 9862 (80 6121) Geosyntetika – Odběr a příprava vzorků ke zkouškám

EN ISO 10318 nezavedena1

EN ISO 10319 zavedena v ČSN EN ISO 10319 (80 6125) Geotextilie – Tahová zkouška na širokém proužku

EN ISO 10320 zavedena v ČSN EN ISO 10320 (80 6120) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Identifikace na staveništi

EN ISO 10321 zavedena v ČSN EN ISO 10321 (80 6126) Geosyntetika – Tahová zkouška pro spoje nebo švy prováděná na širokém proužku

EN ISO 10722 zavedena v ČSN EN ISO 10722 (80 6193) Geosyntetika – Indexová metoda zkoušení pro vyhodnocení mechanického poškození při opakovaném zatěžování – Poškození způsobené zrnitým materiálem

EN ISO 11058 zavedena v ČSN EN ISO 11058 (80 6141) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Zjišťování charakteristik propustnosti pro vodu kolmo k rovině, bez zatížení

EN ISO 12236 zavedena v ČSN EN ISO 12236 (80 6127) Geosyntetika – Statická zkouška protržení (zkouška CBR)

EN ISO 12956 zavedena v ČSN EN SO 12956 (80 6143) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Zjišťování charakteristické velikosti otvorů

EN ISO 12957-1 zavedena v ČSN EN ISO 12957-1 (80 6177) Geosyntetika – Stanovení třecích vlastností –
Část 1: Přímá smyková zkouška

EN ISO 12957-2 zavedena v ČSN EN ISO 12957-2 (80 6177) Geosyntetika – Stanovení třecích vlastností –
Část 2: Zkouška na nakloněné rovině

EN ISO 12958 zavedena v ČSN EN ISO 12985 (80 6142) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Zjišťování schopnosti pro proudění vody v jejich rovině

EN ISO 13426-1 zavedena v ČSN EN ISO 13426-1 (80 6162) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Pevnost vnitřních strukturálních spojů – Část 1: Geobuňky

EN ISO 13426-2 zavedena v ČSN EN ISO 13426-2 (80 6162) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Pevnost vnitřních strukturálních spojů – Část 2: Geokompozita

EN ISO 13433 zavedena v ČSN EN ISO 13433 (80 6124) Geosyntetika – Zkouška dynamickým protržením (zkouška padajícím kuželem)

EN ISO 13438 zavedena v ČSN EN ISO 13438 (80 6175) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Orientační metoda zkoušení pro stanovení odolnosti vůči oxidaci

EN ISO 25619-1 zavedena v ČSN EN ISO 25619-1 (80 6159) Geosyntetika – Zjišťování chování při stlačování –
Část 1: Vlastnosti tečení při stlačování

EN ISO 25619-2 zavedena v ČSN EN ISO 25619-2 (80 6159) Geosyntetika – Zjišťování chování při stlačování –
Část 2: Zjišťování chování při krátkodobém stlačování

ISO 10390:2005 zavedena v ČSN ISO 10390:2011 (83 6221) Kvalita půdy – Stanovení pH

ASTM D7409 – 07e1 nezavedena

ASTM D4603 – 03(2011)e1 nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN 1997-1 (73 1000) Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla

ČSN EN ISO 9001:2009 (01 0321) Systémy managementu kvality – Požadavky

ČSN EN 12225 (80 6147) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Zjišťování odolnosti proti mikroorganismům pomocí zkoušky zahrabáním do zeminy

ČSN EN 14030 (80 6161) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Zkušební metoda pro zjišťování odolnosti proti kyselým a alkalickým kapalinám

ČSN ISO 14021 (01 0921) Environmentální značky a prohlášení – Vlastní environmentální tvrzení (typ II environmentálního značení)

ČSN P ISO/TS 13434 (80 6197) Geosyntetika – Pokyny pro hodnocení odolnosti

Vypracování normy

Zpracovatel: Textilní zkušební ústav, Brno, IČ 00013251, Ing. Jarmila Gabrielová

Technická normalizační komise: TNK 31 Textil

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Radek Špaček

 

EVROPSKÁ NORMA EN 13252:2014+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Únor 2015

ICS 59.080.70 Nahrazuje EN 13252:2014

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované
pro použití v odvodňovacích systémech

Geotextiles and geotextile-related products – Characteristics required
for use in drainage systems 

Géotextiles et produits apparentés –
Caractéristiques requises pour l’utilisation dans
les systèmes de drainage

Geotextilien und geotextilverwandte Produkte –
Geforderte Eigenschaften für die Anwendung
in Dränanlagen

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2013-11-09 a obsahuje změnu 1, která byla schválena CEN dne 2014-12-13.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2015 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 13252:2014+A1:2015 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Předmluva 8

Úvod 9

1 Předmět normy 10

2 Citované dokumenty 10

3 Termíny, definice a zkratky 11

3.1 Termíny a definice 11

3.2 Zkratky 12

4 Požadované vlastnosti a odpovídající zkušební metody 12

4.1 Obecně 12

4.2 Výběr vhodné normy pro určité použití 13

4.3 Vlastnosti vztahující se ke specifickým podmínkám použití (vlastnosti s kódem S) 13

4.3.1 Pevnost v tahu švů a spojů 13

4.3.2 Pevnost strukturálních spojů – geokompozity 13

4.3.3 Statické protržení 14

4.3.4 Třecí vlastnosti 14

4.3.5 Stlačení při zatížení 14

4.3.6 Schopnost proudění vody 14

4.4 Uvolňování nebezpečných látek 14

5 Posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) 14

5.1 Obecně 14

5.2 Vyjádření vlastností 14

5.3 Určení typu výrobku (PTD) 14

5.4 Řízení výroby (FPC) 15

5.5 Ověřování hodnot 15

5.6 Počáteční inspekce výrobního závodu a řízení výroby (FPC) 16

5.7 Průběžný dozor nad řízením výroby (FPC) 16

6 Označování 16

Příloha A (normativní) Řízení výroby 17

A.1 Schéma řízení výroby 17

A.1.1 Obecně 17

A.1.2 Navrhování výrobku 17

A.1.3 Výroba 17

A.1.4 Hotové výrobky 17

A.1.5 Ustanovení platná pro A.1.2, A.1.3 a A1.4 (používaná ve vhodných případech) 18

A.2 Posuzování systému řízení výroby (FPC) 18

A.2.1 Obecně 18

A.2.2 Kontrolní seznam (kontrolní list) 18

A.2.3 Četnost zkoušek 21

Příloha B (normativní) !Hlediska trvanlivosti" 22

B.1 Obecně 22

B.1.1 Životnost 22

B.1.2 Počáteční a opakované zkoušky trvanlivosti 22

Strana

B.1.3 Použití přepracovaného (recyklovaného) materiálu 22

B.2 Odolnost vůči povětrnosti (všechny výrobky) 22

B.3 Výrobky, které se nepoužívají k vyztužování a s životností až 5 let 23

B.4 Jiná použití s životností až 25 let, 50 let a 100 let 23

B.4.1 Obecně 23

B.4.2 Zkoušky konkrétních materiálů 24

Příloha C (informativní) Pokyny pro výběr vhodné normy pro určité použití 26

Příloha D (informativní) Podstatné technické změny proti nahrazené normě 27

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení nařízení EU o stavebních
výrobcích 28

ZA.1 Předmět a příslušné charakteristiky 28

ZA.2 Postupy posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) geotextilií a výrobků podobných geotextiliím
používaných v odvodňovacích systémech 31

ZA.2.1 Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) 31

ZA.2.2 Prohlášení o vlastnostech (DoP) 33

ZA.3 Označení CE a značení štítkem 36

Bibliografie 38

Předmluva

Tento dokument (EN 13252:2014+A1:2015) vypracovala technická komise CEN/TC 189 Geosyntetika, jejíž sekretariát zajišťuje NBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2015 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2016.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje !EN 13252:2014".

Tento dokument zahrnuje změnu A1 schválenou CEN dne 2014-12-13.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou je vyznačen značkami ! ".

Příloha D obsahuje podrobné údaje o technických změnách mezi touto evropskou normou a předchozím vydáním.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků nařízení (EU) č. 305/2011.

Vztah k nařízení (EU) č. 305/2011 je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Tato evropská norma umožňuje výrobcům popisovat geotextilie a výrobky podobné geotextiliím na základě deklarovaných hodnot vlastností důležitých pro zamýšlené použití, pokud byly zkoušeny podle příslušných metod. Zahrnuje také postupy pro posuzování a ověřování stálosti vlastností a řízení výroby.

Tuto evropskou normu mohou používat také projektanti, koncoví uživatelé a další zainteresované strany ke stanovení, jaké funkce a podmínky používání jsou důležité.

Termín „výrobek“, používaný v této evropské normě, se týká geotextilií a výrobků podobných geotextiliím.

Tato evropská norma je součástí řady norem, které stanoví požadavky na geotextilie a výrobky podobné geotextiliím určené pro konkrétní použití. Příloha C obsahuje návod pro výběr vhodné normy.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje důležité vlastnosti geotextilií a výrobků podobných geotextiliím používaných v odvodňovacích systémech a dále vhodné zkušební metody pro stanovení těchto vlastností.

Zamýšleným použitím těchto geotextilií nebo výrobků podobných geotextiliím je plnit jednu nebo více z následujících funkcí: filtraci, oddělování a odvodňování. Funkce oddělování se vždy používá ve spojení s filtrací nebo odvodňováním, proto se samostatně nespecifikuje.

Tato evropská norma neplatí pro geosyntetické izolace definované v EN ISO 10318.

Tato evropská norma zajišťuje posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku podle této evropské normy a postupy řízení výroby.

Tato evropská norma stanoví požadavky, které musí splňovat výrobci a dodavatelé při prezentaci vlastností výrobků.

POZNÁMKA Zvláštní případy použití mohou obsahovat požadavky týkající se dalších vlastností a – nejlépe normalizované –
zkušební metody, pokud jsou z technického hlediska důležité.

Tato evropská norma se může použít k získání návrhových hodnot, s přihlédnutím k faktorům souvisejícím s definicemi uvedenými v EN 1997-1 (Eurokód 7), např. součinitele bezpečnosti. Měla by být určena návrhová životnost výrobku, neboť jeho funkce může být dočasná, při použití při výstavbě nebo trvalá, po celou dobu životnosti stavby.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz